Foreldrebetaling

Hva koster det?

Lenke til prisoversikt

Om betalingssatsene

Du betaler for 11 måneder. Kostpenger kommer i tillegg. Alle de fire kommunale barnehagene tilbyr nå kun måltid uten frokost.

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

  • Det gis 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for barn nummer to, og 50 prosent for tredje barn eller flere.
  • Gjeldende fra august 2023 vil barnehageplass fra og med det tredje barnet være gratis.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon, den får du automatisk så lenge søsknene er registrert hos oss og bor i samme husholdning.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Det er innført nasjonal maksimalpris for en barnehageplass. Ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Kostpenger kommer i tillegg til foreldrebetalingen.

Barn i familier med lav inntekt kan ha rett til 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Har dere barnehageplass må dere betale for opphold utover de 20 timene. Det er kommunen som har ansvar for disse ordningene, men endringene i forskriften omfatter både de kommunale og ikke-kommunale barnehagene.

Det må søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, og søknaden gjelder for ett barnehageår om gangen.

  • For søknader før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret.
  • Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunkt og ut barnehageåret.

Hvem kan få gratis kjernetid?

Gjelder 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart i familier der husholdningen har lavere inntekt enn den fastsatte grensen.

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

  • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
  • Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert

Søknadsskjema moderasjon

Man søker om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid via foresattportalen i Visma. Foresattportalen finner du via lenken under.

Lenke: Foresattportalen, søknad om redusert betaling/gratis kjernetid

Veiledningshefte for foresattportalen finner du via lenken under:

Lenke til temahefte Foresattportalen - Visma Flyt Barnehage

Kontaktperson for moderasjonsordninger

Kontaktinfo virksomhetsleder

Bente Ingebretsen, virksomhetsleder barnehage og grunnskole
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 06.02.2023