Godkjenning av barnehage

Beskrivelse

Har du planer om å etablere barnehage, må du først få godkjenning av kommunen. Slik sikrer kommunen tilbudet om gode barnehager med forsvarlig drift.

Barnehagen må søke godkjenning både etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler mv. og barnehageloven og må blant annet:

 • utarbeide vedtekter med opplysninger om formål, opptakskriterier og åpningstider
 • etablere foreldreråd og samarbeidsutvalg for å sikre samarbeidet med hjemmene
 • føre internkontroll (systematisk HMS-arbeid)
 • følge arealnormen for barnehager
 • oppfylle krav til inneklima og luftkvalitet, f.eks. gjennomføre radonmåling

Vilkår

Alle barnehager med regelmessig virksomhet som tar betalt for opphold må søke godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern.

I tillegg må du søke godkjenning etter barnehageloven, med mindre:

 • ingen av barna skal ha oppholdstid på mer enn 20 timer per uke, eller
 • det til enhver tid vil være færre enn ti barn over tre år (eller færre enn fem barn under tre år) tilstede samtidig

Veiledning

Du bør kontakte kommunen tidlig i planleggingen for å få informasjon om hvilke krav kommunen stiller, hvilke skjemaer du skal benytte og hvilke godkjenninger og uttalelser du må legge ved. Du bør også avklare muligheten for offentlig tilskudd.

For å få godkjenning etter forskrift for miljørettet helsevern i skoler mv, må du blant annet beskrive:

 • inneklima og luftkvalitet
 • rutiner for rengjøring og vedlikehold
 • sikkerhet og helsemessig beredskap
 • sanitære forhold og avfallshåndtering

Søknad om godkjenning etter barnehageloven, må blant annet inneholde:

 • fasadetegning, plantegning, kart over utearealet og utendørsplan
 • oversikt over antall barn og alderssammensetning
 • oversikt over antall ansatte med og uten pedagogisk utdanning
 • forslag til vedtekter og budsjett
 • politiattest for eier av barnehagen, eier av lokalene og ansatte

Skjema etablering av skole/barnehager

Godkjenning miljørettet helsevern

Godkjenning av barnehage

Bente Ingebretsen, virksomhetsleder
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 25.03.2022