Etablering av barnehage

Beskrivelse

Har du planer om å etablere barnehage, må du først få godkjenning av kommunen. Slik sikrer kommunen tilbudet om gode barnehager med forsvarlig drift.

Barnehagen må søke godkjenning både etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler mv. og barnehageloven og må blant annet:

 • utarbeide vedtekter med opplysninger om formål, opptakskriterier og åpningstider
 • etablere foreldreråd og samarbeidsutvalg for å sikre samarbeidet med hjemmene
 • føre internkontroll (systematisk HMS-arbeid)
 • følge arealnormen for barnehager
 • oppfylle krav til inneklima og luftkvalitet, f.eks. gjennomføre radonmåling

Vilkår

Alle barnehager med regelmessig virksomhet som tar betalt for opphold må søke godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern.

I tillegg må du søke godkjenning etter barnehageloven, med mindre:

 • ingen av barna skal ha oppholdstid på mer enn 20 timer per uke, eller
 • det til enhver tid vil være færre enn ti barn over tre år (eller færre enn fem barn under tre år) tilstede samtidig

Veiledning

Du bør kontakte kommunen tidlig i planleggingen for å få informasjon om hvilke krav kommunen stiller, hvilke skjemaer du skal benytte og hvilke godkjenninger og uttalelser du må legge ved. Du bør også avklare muligheten for offentlig tilskudd.

For å få godkjenning etter forskrift for miljørettet helsevern i skoler mv, må du blant annet beskrive:

 • inneklima og luftkvalitet
 • rutiner for rengjøring og vedlikehold
 • sikkerhet og helsemessig beredskap
 • sanitære forhold og avfallshåndtering

Søknad om godkjenning etter barnehageloven, må blant annet inneholde:

 • fasadetegning, plantegning, kart over utearealet og utendørsplan
 • oversikt over antall barn og alderssammensetning
 • oversikt over antall ansatte med og uten pedagogisk utdanning
 • forslag til vedtekter og budsjett
 • politiattest for eier av barnehagen, eier av lokalene og ansatte

Skjema etablering av skole/barnehager

Godkjenning miljørettet helsevern

Godkjenning av barnehage

Klage

Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Får du verken ditt første eller andre ønske oppfylt, kan du også klage og be om en skriftlig begrunnelse. Ved supplerende opptak kan du bare klage om du har rett til prioritert plass. Klagefristen er normalt 3 uker fra du mottok svar på søknaden. Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet.

Er kommunen enig i at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med høyere prioritet er tilbudt plass. Er kommunen uenig i din klage, går saken videre til klagenemnda i kommunen.

Er du misfornøyd med barnehagetilbudet, kan du ta dette opp med barnehagen. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til kommunen.

Bente Ingebretsen
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 16.12.2019