Pedagogisk arbeid

Årsplan

Årsplan del I 2020-2024

Trygt og godt barnehagemiljø

Rutiner for Trygt og godt barnehagemiljø

Overganger

Når barnet begynner i barnehagen

Det er viktig at både barn og foreldre får en god og trygg start på barnehagelivet. Før sommeren når barna skal begynne i barnehagen blir alle foreldre innkalt til foreldremøte for nye foreldre. Vi har også besøksdag for barn og foreldre før sommeren hvor en kan komme å være i barnehagen noen timer. Når høsten kommer organiserer vi de første dagene slik at både barn, foreldre og personalet skal få tid til å bli kjent og etablere relasjoner.  

Se: Informasjon om tilvenningsperioden 

Overganger innad i barnehagen

De flest overganger innad i barnehagen er fra liten til stor avdeling. Vårt mål er at barna er blitt kjent, og føler seg trygge på den nye avdelingen, i god tid før nytt barnehageåret starter.

På våren og sommeren før nytt barnehageår begynner er barna på besøk, deltar i måltid, er med på tur og ulike aktiviteter med ny avdeling, sammen med de trygge voksne fra småbarnsavdelingen. 

Det er også viktig at foreldre får treffe og bli litt kjent med den nye avdelingen. Vi inviterer derfor alle foreldre på besøk / foreldremøte på ny  avdeling før sommeren. Det kan også være at vi har en overføringssamtale hvor foreldre deltar sammen med personale fra begge avdelingene. 

Se; Rutiner for overgang mellom avdelinger

Overgangen mellom barnehage og skole

Dette er en viktig overgang hvor der er knyttet mye spenning rundt. Førskolegruppa hos oss bruker mye tid på å besøke de ulike skolene på vårhalvåret. Vi skal være med på å gjøre barna kjent og trygge på skolen de skal begynne på.

Alle skolene og barnehagene i Lyngdal har sammen utarbeidet overgansrutiner fra barnehage til skole.

Se overgangsrutinene  

 

Førskolegruppe

Vi har førskolegruppe 2 dager i uka, tirsdager og torsdager fra ca. kl 9.30-12.30. Da møtes alle førskolebarna fra de ulike avdelingene og blir delt inn i grupper ut fra skolekrets. 

I rammeplanen for barnehagen står det: 

"Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer,kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barna skal bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen." 

Hos oss legger vi derfor vekt på at barna skal bli kjent med andre som skal begynne på samme skole. Vi har ulike skoleforberedende aktiviteter som; skrivegrep, gjenkjenne og skrive sitt eget navn/forbokstav, rekke opp hånda, svare høyt i en gruppe, holde seg til tema og ta i mot beskjeder. Vi jober med tall, former, farger, språk, kropp og helse m.m. 

Vi har som mål at barna opplever mestring, er nysgjerrige på å lære nytt, har utforskertrang og får gode opplevelser sammen. 

Vi jobber på ulike måter og bruker ulike metder for å nå målene. Vi varierer mellom lekbasert læring og mer organiserte arbeidsmetoder. 

Vi har blant annet samlinger med ulike temaer, stasjonstrening/ gruppedeling, sykkelturer, bading, overnatting, ulike bedriftsbesøk, skolebesøk, lek i hallen, og forskjellige turer til ulike steder i nærmiljøet. 
- Litt teori, mye praksis og mest gøy! Vi legger vekt på at det siste året i barnehagen skal være litt anderledes og et opplevelsesrikt år med mange gode minner. 

Se plan for førskoleklubben: 

 

Relevante lenker

Rammeplan for barnehagen

Barnehageloven

Sist endret: 22.09.2021