Kultur

Om virksomheten

Virksomheten har ansvaret for kulturtilbudet i kommunen, som bibliotek, kulturskole, kino, kulturhus, frivilligsentral og fritidsklubb. Kultur har ansvar for drift og vedlikehold av Klokkergården bygdetun, og gir tilskudd til drift av Barnevandrersenteret, Stiftelsen Det Gamle Posthuset og Sveindal museum.

Virksomheten har videre fagansvar for idrett og friluftsliv, og er kontakt for idrettsrådet.

I tillegg sorterer innbyggertorgene inn under kulturvirksomheten.

Kulturkontoret holder til på Lyngdal kulturhus, og kulturskolen på Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket har tre avdelinger i Lyngdal. I tillegg til hovedbiblioteket i Lyngdal kulturhus er det avdeling både på Konsmo og Byremo.

Innbyggertorgene er samlokalisert med bibliotekene.

Kultur- og aktivitetsmidler

For å søke om kulturmidler må du benytte skjemaet under. Søknadsfrist er på høsten.

Før du søker om midler bør du lese retningslinjene for tildeling av kultur- og aktivitetsmidler. 

Skjema for kultur- og aktivitetsmidler

Søknadsskjema kultur- og aktivitetsmidler (deaktivert)

Lenke: Retningslinjer kulturmidler

Kulturminneplaner

Kulturminneplanen skal bidra til å øke kunnskapen og engasjementet rundt kulturminner og være kommunens verktøy for videre kulturminnearbeid i Lyngdal.

Både Lyngdal og Audnedal oppdaterte sine kulturminneplaner i løpet av 2019. Fram til de sys sammen til en plan for den nye kommunen kan du lese dem begge her.

KULTURMINNEPLAN AUDNEDAL

Planen er en oversikt over noe av det som skaper audnedølens identitet, og skal bidra til å vekke interessen for kulturminner og lokal historie blant kommunens innbyggere. Kulturminner og kulturmiljøer gir oss forankring i tilværelsen. De er en felles kunnskaps- og erfaringsbank, og de er møteplasser mellom fortid, nåtid og fremtid. Det er et mål at kulturarven i Audnedal tas i bruk, aktiveres og deles med egne innbyggere og andre.
Last ned planen i sin helthet under.

Kulturminneplan Audnedal kommune 2019-2024

KULTURMINNEPLAN LYNGDAL

Kulturminner og sammenhengende kulturmiljøer er en del av vår felles historie. Kulturminnene gir oss et innblikk i livet til dem som opp igjennom tiden har levd og virket i området som i 2019 var Lyngdal. Last ned planen i sin helthet under.

Kulturminneplan Lyngdal kommune 2019

Plan for idrett og friluftsliv

Sammenslåingen av Audnedal og Lyngdal kommuner fra 01.01.2020 medførte behov for et omforent dokument som omhandlet den nye kommunens behov og planer for idrett- og friluftsliv – slik at det kan søkes om spillemidler inntil en ny, vedtatt kommunal plan er på plass.

Dette dokumentet erstattet Lyngdal kommunes tidligere ”Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet” og Audnedal kommunes delplan om Friluftsliv og kultur (1.3.1: del av kommuneplan 2009-2020), da det først ble vedtatt i kommunestyret høsten 2019.

Det er ikke utarbeidet en egen kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Lyngdal kommune.

Lenke til plan for idrett og fysisk aktivitet

Kontaktinfo virksomhetsleder

Jan Seland
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 05.01.2023