Barn og unges representant

Om rollen

Nesten all planlegging har innvirkning på nærmiljø og oppvekstvilkår for barn og unge på kort og eller lang sikt. Derfor er det viktig at de som planlegger og bygger tar ekstra hensyn til barn og unge og deres behov.

Barn og unges representant i plansaker har som oppgave å sørge for at barn og unges interesser blir ivaretatt i plan- og byggesaker. Barn og unges ivaretakelse er lovfestet i plan- og bygningsloven §3-3 og §5-1, som sier at kommunen skal legge til rette for at barn og unge skal bli hørt, samt etablere en særskilt ordning for å ivareta denne gruppens interesse i planleggingen.

Bakgrunnen for dette er at barn og unge er umyndige, har liten innflytelse og er helt avhengige av at voksne ivaretar deres interesser i plan- og byggesaker. Planlegging etter plan– og bygningsloven skal legge vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Hensyn til barn og unges oppvekstvilkår skal ivaretas i planlegging, og i det enkelte byggetiltak.

Kommunestyret i Lyngdal utpeker en person for hver fire-års periode til å inneha vervet som barn og unges talsperson i plansaker. Denne har møteplikt med tale- og forslagsrett i Hovedutvalg for Miljø, Plan og Teknisk (UMPT) og skal se til at barn og unges interesser blir ivaretatt. Vervet er politisk og administrativt nøytralt, for å kunne ivareta de interesser som best tjener barn og unge i de ulike saker.

Kontaktperson

Marius H. Thoresen
Lyngdal rådhus, Innbyggertorget

Aktuelle lenker

Om å ivareta barn og unges interesser

Rundskriv om barn og planlegging

Barn og unges interesser i planlegging

Sist endret: 24.09.2020