Barn og unges representant

Om rollen

Nesten all planlegging har innvirkning på nærmiljø og oppvekstvilkår for barn og unge på kort og eller lang sikt. Derfor er det viktig at de som planlegger og bygger tar ekstra hensyn til barn og unge og deres behov.

Barn og unges representant i plansaker har som oppgave å sørge for at barn og unges interesser blir ivaretatt i plan- og byggesaker. Barn og unges ivaretakelse er lovfestet i plan- og bygningsloven §3-3 og §5-1, som sier at kommunen skal legge til rette for at barn og unge skal bli hørt, samt etablere en særskilt ordning for å ivareta denne gruppens interesse i planleggingen.

Bakgrunnen for dette er at barn og unge er umyndige, har liten innflytelse og er helt avhengige av at voksne ivaretar deres interesser i plan- og byggesaker. Planlegging etter plan– og bygningsloven skal legge vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Hensyn til barn og unges oppvekstvilkår skal ivaretas i planlegging, og i det enkelte byggetiltak.

Kommunestyret i Lyngdal utpeker en person for hver fireårsperiode til å inneha vervet som barn og unges talsperson i plansaker.

Intensjonen er at barn og unges interesser skal bli bedre synliggjort og ivaretatt i plan- og byggesaksbehandling. Det forutsettes videre at den som innehar funksjonen involveres på et tidlig tidspunkt og gis mulighet til å uttale seg i de deler av kommunens plan- og byggesaksbehandling som berører barn og unges interesser, og deres oppvekstmiljø.

  • Den som velges som representant innkalles til møter i Utvalg for miljø, plan og teknisk (UMPT) og har her myndighet til å uttale seg i de saker som berører barn og ungdom. Dette jfr. Lyngdal kommunes delegeringsreglement.

Lenke til delegeringsreglement

Vervet er politisk og administrativt nøytralt, for å kunne ivareta de interesser som best tjener barn og unge i de ulike saker.

Barn og unges representant for perioden 2023-2027:

  • Mary-Ann Skårdal (H)
  • Alexandru Titi Georgescu (Frp), vararepresentant

Kontaktperson

Mary-Ann Skårdal

Sist endret: 06.02.2024