Branntilsyn og feiing

Feiing og branntilsyn utføres av Brannvesenet Sør IKS (BvS). Brannsjefen i BvS er delegert kommunens myndighet etter loven.

Om feiegebyr og tilsyn

Tidligere ble tilsyn og feiing av fyringsanlegg utført etter behov, men minimum én gang hvert fjerde år. I 2016 kom ny forskrift der kravet om feiing hvert fjerde år ble fjernet. Nå utføres feiing og tilsyn etter behov.

Fra og med 2016 er også fritidsboliger underlagt feiing og tilsyn. Brannvesenet Sør har svært mange fritidsboliger innenfor sitt ansvarsområde, og har derfor valgt å innfase 1000 nye fritidsboliger i feieregisteret årlig. Det sendes ikke ut feie- og tilsynsgebyr før det året en hytteeier får tilbud om feiing/tilsyn.

Under tilsynet blir det registrert en rekke faktorer knyttet til ildsted, røykkanal og fyringsmønster. Dette danner grunnlaget for en risikovurdering som igjen bestemmer hyppighet for tilsyn eller feiing. Frekvens for tilsyn og feiing er således bestemt ut i fra en vurdering av hvert enkelt fyringsanlegg.

  • Feieavgiften kreves inn årlig, uavhengig om det gjennomføres feiing eller ikke.

Driftskostnadene knyttet til feiing og tilsyn fordeles likt utover antall røykkanaler som er innlemmet i feieregisteret. På den måten blir avgiften lavest mulig. Dersom avgiften kun skulle kreves inn det året tilsyn eller feiing finner sted, ville kostnaden for den enkelte vært adskillig høyere.

Reglement

Lenke: Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Prisoversikt

Info om korrigerte satser for renovasjonsgebyr og feiing, april 2024

Da kommunestyret i desember 2023 gjorde sitt budsjettvedtak, ble ikke gebyrsatsen for standard renovasjon og alle tilleggsgebyrene økt med 11 prosent, som forutsatt. Kun grunngebyret ble vedtatt økt med 11 prosent. Denne feilen ble korrigert i april 2024.

Det er også kommet en endring på feieavgiften. Denne skal nå faktureres uten merverdiavgift (moms), og er fra og med mars 2024 på kr 415,2.

Via lenken under finner du utfyllende informasjon om dette, samt korrekte gebyrsatser.

Lenke: Gebyrregulativ vann, avløp, renovasjon, slam og feiing

Om den nye «feieren»

Den tradisjonelle feieren har fått nytt navn, og utvidet ansvarsområde. Nå heter det brannforebygger. Det nye navnet beskriver mye bedre hva arbeidet går ut på, ettersom brannforebyggeren gjør mye mer enn å feie skorsteiner.

En brannforebygger kommer på tilsyn og treffer huseier, snakker om generell brannsikkerhet. I etterkant vil du som huseier få en rapport som beskriver om noe må utbedres, eller om det er trygt og godt. Skorsteinen feies når det er påkrevd. Såkalt behovsprøvd feiing. 

Via lenken under kan du lese mer om et pilotprosjekt med skorsteinssensorer.

Lenke: Den «elektroniske feieren»

Sist endret: 06.02.2024