Retningslinjer for pipe/skorstein

Søknadspliktig arbeid på pipe og skorstein

  • Herunder også montering av ny pipe, renovering av eksisterende pipe mv.

Ansvarlige foretak skal levere inn slike søknader i forkant av arbeidene. Det må da også påregnes minimum 3 uker til saksbehandling.

Ved sluttført arbeid skal det søkes om ferdigattest. Det er ikke tillatt å fyre opp og ta skorstein og pipe i bruk før dette er på plass.

Kommunen gjennomfører tilsyn for å få kontroll over hvilke arbeid på piper og skorsteiner som er utført uten de nødvendige tillatelser og ansvarserklæringer.

Her følger minstekrav* til en byggesøknad:

  1. Pipens plassering: Situasjonskart med en «pipe-firkant» og en pil med teksten «ny pipe», samt angivelse av gnr./bnr. (evt.) snr. (evt.) fnr., samt adresse
  2. Nabovarsling dersom søker anser dette nødvendig jf. PBL § 21-3 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) - Kapittel 21. Krav til innhold og behandling av søknader - Lovdata
  3. Ansvarserklæring for prosjektering + utførsel
  4. Gjennomføringsplan
  5. Ordinært søknadskjema etter PBL § 21-3 (digitalt eller papirbasert) signert av ansvarlig søker og tiltakshaver (papirbasert)

*Ovenfor nevnte minstekrav forutsetter følgende:

  • At tiltaket IKKE medfører søknadspliktig endring av fasade. Se veiledning her
  • Tiltakshaver har privatrettslig råderett til grunnen og til å gjennomføre tiltaket jf. bl.a. PBL § 21-6

Dersom disse forutsetninger ikke er innfridd, eller foretaket er i tvil ber vi dere ta kontakt med byggesaksrådgiver. Normalt kan det anses at de ordinære krav til nabovarsling og fasade/plantegninger vil gjelde, samt evt. samordning med øvrige myndigheter mv. kan bli aktuelt.

Før bruk

Når pipen er ferdig montert og før du fyrer første gang må ansvarlig søker for pipen ha søkt og fått innvilget ferdigattest for pipen/skorsteinen.

Søknad om ferdigattest skal inneholde: «Sluttført gjennomføringsplan» i tillegg til «søknad om ferdigattest». Husk dato for samsvarserklæring, samt kryss for avsluttet arbeid i gjennomføringsplanen. Kommunen skal ikke ha oversendt samsvarserklæringen. Denne tas vare på av søker og av tiltakshaver - kopi og original.

Installering av ildsted i eksisterende lovlig oppført skorstein

Kommunen skal normalt ikke ha søknad om dette etter plan- og bygningsloven, i den grad dette følger av byggesaksforskriftens § 4-1, bokstav e, punkt (5) -
Se lenke for oppdatert lovtekst: § 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 06.02.2024