Vedtatte planer

Her finner du informasjon om vedtatte planer for den nye kommunen. Gjerne kalt kunngjøringer. En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og denne siden hvor endelig vedtatte planer publiseres.

Her finner du informasjon om vedtatte planer for den nye kommunen. Gjerne kalt kunngjøringer. En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og denne siden hvor endelig vedtatte planer publiseres.

Detaljreguleringsplan for Skomrak næringspark – klagefrist er 28.05.24

Lyngdal kommunestyre vedtok i møtet 21.03. 2024 forslag til detaljreguleringsplan for Skomrak næringspark, plan-ID 202113.

Dokumenter til det vedtatte planforslaget kan lastes ned fra planregisteret via lenken under.

Lenke til planregister

Eventuelle klager på vedtatte plan må sendes skriftlig til:

  • Lyngdal kommune
    Postboks 353
    4577 Lyngdal

Eller per epost via lenken under:

Lenke: Epost Lyngdal kommune

  • Frist for å klage er 28. mai 2024
Detaljreguleringsplan for Berry Alloc – kunngjøring av fastsatt planprogram for reguleringsarbeid

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger har utvalg for miljø, plan og teknisk (UMPT) i møtet 05.03. 2024, sak 005/2024, fastsatt planprogram for detaljreguleringsplan for Berry Alloc, plan-ID 202101.

Bakgrunn for saken: Berry Alloc har behov for areal til lagrings- og logistikkløsninger. Det eksisterende området er fullt utbygd, og det er ingen muligheter for ytterligere lager- eller industribygg der.

Det er startet opp reguleringsplanarbeid/endring av gjeldende planer for å legge til rette for en utvidelse av industriområdet for Berry Alloc sørover, i retning Oftebro terrasse.

Utvidelse av industriområdet sør, slik det ønskes, medfører krav om konsekvensutredning og planprogram, jfr. forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften).

Hensikten med planprogrammet er å avklare hvilke temaer som skal utredes som del av utarbeiding av reguleringsplanen. Planprogrammet skal gi en presentasjon av området, formål med arbeidet, problemstillinger og utredningsbehov, samt prosess/medvirkning. Videre gir planprogrammet føringer for videre arbeid med planforslaget.

Selve planforslaget vil bli utarbeidet etterpå, på bakgrunn av fastsatte planprogram.

Fastsatt planprogram og andre sentrale dokumenter i saken, er tilgjengelig i vårt planregister via lenken under.

Lenke til planregister

  • Det gjøres oppmerksom på at fastsatt planprogram ikke kan påklages.

Om søk i planregisteret

For å søke opp dokumenter i Lyngdal kommunes planarkiv benytter du nummeret som kalles plan-ID.

  • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. Kun tallet, og ingen annen tekst.
  • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Sist endret: 08.05.2024