Vedtatte planer

Her finner du informasjon om vedtatte planer for den nye kommunen. Gjerne kalt kunngjøringer. En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og en side der vedtatte planer publiseres. For også planer som i siste instans er endelig vedtatt av kommunestyret har en klagefrist.
Her finner du informasjon om vedtatte planer for den nye kommunen. Gjerne kalt kunngjøringer. En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og en side der vedtatte planer publiseres. For også planer som i siste instans er endelig vedtatt av kommunestyret har en klagefrist.
Detaljreguleringsplan for E 39 Lyngdal øst (del av Mandal-Lyngdal øst), plan-ID 202013 – klagefrist 05.02.22

Alle plandokumenter er tilgjengelig på prosjektets nettside, www.e39mandal-lyngdal.no, og også i kommunens planregister. Se lenken under.

Planregister

Kommunestyrets vedtak kan påklages, jfr. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI.

Eventuell klage på vedtaket må fremsettes skriftlig til Lyngdal kommune innen lørdag 05.02. 2022.

Klagen kan sendes:

Om søk i planregisteret

For å søke opp dokumenter i Lyngdal kommunes planregister benytter du nummeret som kalles plan-ID.

  • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. Kun tallet, og ingen annen tekst.
  • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Sist endret: 18.01.2022