Vedtatte planer

Her finner du informasjon om vedtatte planer for den nye kommunen. Gjerne kalt kunngjøringer. En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og denne siden hvor endelig vedtatte planer publiseres.

Her finner du informasjon om vedtatte planer for den nye kommunen. Gjerne kalt kunngjøringer. En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og denne siden hvor endelig vedtatte planer publiseres.

Detaljreguleringsplan for fritidsboliger og småbåthavn Krågestøl, plan-ID 202010 – klagefrist 09.02.23

Lyngdal kommunestyre vedtok i møte 15.12. 2022 sak 87/2022, forslag til detaljreguleringsplan for fritidsboliger og småbåthavn Krågestøl, plan-ID 202010.

Dokumenter til det vedtatte planforslaget ligger tilgjengelig i planregisteret. Se lenken under.

Lenke til kommunens planregister

Eventuelle klager på vedtatte plan må sendes skriftlig til kommunen. Klagefrist er tre uker fra kunngjøringsdato, som i dette tilfellet blir 9. februar 2023.

Klage kan sendes:

Detaljreguleringsplan for boliger og hytter Hagestadhøgda, plan-ID 202104 – klagefrist 21.11.22

Kommunestyret vedtok i møtet 13.10.22, sak 64/2022, detaljreguleringsplan for boliger og hytter Hagestadhøgda, plan-ID 202104.

Se plandokumentene her

Eventuelle klager må sendes skriftlig til kommunen. Klagefrist er tre uker fra kunngjøringsdato, som i dette tilfellet blir mandag 21. november 2022.

Klage kan sendes:

Detaljreguleringsplan for næringsområde i Høylandsdalen/Varpebakken Austad, gbnr 52/8, plan-ID 202007 – klagefrist 25.06.22

Denne planen ble vedtatt av Lyngdal kommunestyre i møte den 12.05.22, sak 27/2022.

Oppdaterte plandokumenter finner du i kommunens planregister. Se lenken under.

Se dokumentene her

Eventuelle klager må sendes skriftlig til kommunen. Klagefrist er 25. juni 2022.

Klage kan sendes:

Detaljreguleringsplan for Svenevigbukta, plan-ID 200702 – klagefrist 25.06.22

Vedtatt av Lyngdal kommunestyre i møte den 12.05.22, sak 26/2022.

Oppdaterte plandokumenter og særutskrift fra kommunens behandling finner du i kommunens planregister. Se lenken under.

Se dokumentene her

Eventuelle klager må sendes skriftlig til kommunen. Klagefrist er 25. juni 2022.

Klage kan sendes:

Nytt vedtak detaljreguleringsplan for E 39 Lyngdal øst (del av Mandal-Lyngdal øst), plan-ID 202013 – klagefrist 23.06.22

Vedtatte reguleringsplan for E 39 Mandal – Lyngdal øst, plan-ID 202013, ble påklaget av Statens vegvesen og saken ble derfor behandlet på nytt, i kommunestyret 17.03.22 og 12.05.22. Det ble vedtatt å ta klagen til følge og endre påklagede kulepunkter i tidligere vedtak.

Det er dermed fattet nytt vedtak som må kunngjøres og med ny klagefrist.

Alle plandokumenter er tilgjengelig i kommunens planregister. Se lenken under.

Se dokumentene her

Se også prosjektsiden under.

Ny E39 Lyngdal øst

Eventuell klage på vedtaket må framsettes skriftlig ovenfor kommunen, og innen tre uker fra kunngjøring av vedtaket.

Klagefristen er 23.06.22.

Klage kan sendes:

Kontaktpersoner

Spørsmål om reguleringsplanen kan rettes til:

  • Håkon Lohne, prosjektleder Nye Veier, tlf. 479 72 727
  • Karl Arne Hollingsholm, rådgiver Sweco, tlf. 930 16 226
  • Britt Alice Oseassen, saksbehandler Lyngdal kommune, epost Britt.Alice.Oseassen@lyngdal.kommune.no
Detaljreguleringsplan for E 39 Lyngdal øst (del av Mandal-Lyngdal øst), plan-ID 202013 – klagefrist 05.02.22

Alle plandokumenter er tilgjengelig på prosjektets nettside, www.e39mandal-lyngdal.no, og også i kommunens planregister. Se lenken under.

Planregister

Kommunestyrets vedtak kan påklages, jfr. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI.

Eventuell klage på vedtaket må fremsettes skriftlig til Lyngdal kommune innen lørdag 05.02. 2022.

Klagen kan sendes:

Om søk i planregisteret

For å søke opp dokumenter i Lyngdal kommunes planregister benytter du nummeret som kalles plan-ID.

  • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. Kun tallet, og ingen annen tekst.
  • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Sist endret: 19.01.2023