Vedtatte planer

Her finner du informasjon om vedtatte planer for den nye kommunen. Gjerne kalt kunngjøringer. En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og en side der vedtatte planer publiseres. For også planer som i siste instans er endelig vedtatt av kommunestyret har en klagefrist.
Her finner du informasjon om vedtatte planer for den nye kommunen. Gjerne kalt kunngjøringer. En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og en side der vedtatte planer publiseres. For også planer som i siste instans er endelig vedtatt av kommunestyret har en klagefrist.
Detaljreguleringsplan for boliger, Berge Ytre / Berge gård – klagefrist 06.02.21

Kommunestyret vedtok i møte 17.12.20 sak 124/2020 forslag til detaljreguleringsplan for boliger, gnr. 168 bnr. 1 Berge Ytre / Berge gård, plan-ID 201502, med noen justeringer.

Vedtatte plandokumenter er tilgjengelig i kommunens planregister, via lenken under.

Se dokumentene her

Klagefrist på vedtaket er 6. februar 2021.

Vedtatt detaljreguleringsplan i Austad – klagefrist 31.10.20

Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan for gnr. 48 og bnr. 125, og del av bnr. 19, Austad. Plan-ID 201908. Klagefristen er 3 uker fra annonsering. Det vil si 31. oktober 2020.

Eventuelle klager sendes Lyngdal kommune via epost eller vanlig postforsendelse. Det må i klagen fremkomme hva det klages på, hvilke endringer som ønskes og hvorfor.

Epost Lyngdal kommune

Postadresse:

  • Lyngdal kommune
    Postboks 353
    4577 Lyngdal

Se dokumentene i Planregisteret

Dokumentene til saken finner du i kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 201908. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.

Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Opphevelse av kommunedelplan for del av E 39, Fardal - Vatlandstunnelen, plan-ID 201410

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-17 jf. §11-15, vedtok Lyngdal kommunestyre den 18.06. 2020 (sak 67/2020), å oppheve del av kommunedelplan for E 39 Lyngdal øst – Vatlandstunnelen (plan-ID 201410). Vedtaket omfatter kun den strekningen av kommunedelplanen som dekkes av områdereguleringen for E 39 Mandal-Lyngdal øst (plan-ID 201805).

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15.

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages (jfr. pbl § 11-15).

Se dokumentene i Planregisteret

Dokumentene til saken kan ses via kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 201410. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.

Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

For ytterligere informasjon henvises til prosjektnettsiden for E 39 Mandal - Lyngdal øst:

Prosjektnettsiden E 39

Rom, Steinbergveien 14 - plan-ID 200612

Dokumenter som angår endringen kan lastes ned via knappelenkene under.

Forslag til endring av bestemmelser, planID 200612

Gjeldende reguleringsplanen hvor området for lekeplass er markert

Rev. bestemmelser i hht. HMPD vedtak 20.11.19, rev. 11.11.19

Situasjonskart til søknad om mindre reguleringsendring

Særutskrift - HMPD beh. 20.11.19

Sist endret: 18.01.2021