Kommunalt næringsfond

Det kan søkes om tilskudd fra kommunalt næringsfond to ganger i året.
Det kan søkes om tilskudd fra kommunalt næringsfond to ganger i året.

Om kommunalt næringsfond

Lyngdal kommunale næringsfond skal disponeres slik at det bidrar til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen. Tilskuddene skal gå til bedrifter og nyetableringer som bidrar til vekst ved å videreutvikle eller skape nye arbeidsplasser i kommunen.

 • Søknadsfristene er 1. april (forlenget til 24. april for 2022) og 1. oktober.

Følgende forhold vektlegges:

 • Prosjektets vekst- og utviklingspotensiale
 • Betydningen for næringsutviklingen i Lyngdal
 • Søkers mulighet for å lykkes
 • Bærekraftperspektivet
 • Blå og grønn næring
 • Nettverksbygging/ samarbeid/ næringsklynge

Støtten kan utgjøre inntil 50 prosent av tiltaket.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Sanering av gjeld
 • Ordinær drift
 • Eierskifte/ virksomhetsoverdragelse
 • Bygninger
 • Ordinære investeringer

Om søknaden

I søknaden skal det framgå følgende opplysninger: 

 1. Navn, organisasjonsnummer, adresse, navn på kontaktperson, bankkontonummer.
 2. Kort beskrivelse av virksomheten.
 3. Forretningsidé / prosjektbeskrivelse. Kundegrupper, miljøprofil, konurransefortrinn og markedsføring.
 4. Antall sysselsatte.
 5. Finansieringsramme og søknadsbeløp.
 6. Om det også søkes andre offentlige støtteordninger.
 7. Skatteattest og annen relevant tilleggsinformasjon.

Søknadsskjema

Søknadsskjema næringsfond

Sist endret: 01.04.2022