Rus- og kriminalitetsforebygging

Om SLT-modellen

SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, og er en modell for å koordinere nevnte tiltak for barn og unge.

Modellen bidrar til å samordne informasjon, kunnskap og ressurser mellom kommunale aktører og politiet, samt næringsliv og frivillige organisasjoner når dette er naturlig. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Lyngdal kommune har en egen SLT-koordinator med ansvar for å ivareta formålet med SLT-modellen, og å samordne, systematisere, koordinere og være et bindeledd mellom det lokale politirådet, som består av kommunens og politiets øverste ledelse, det koordinerende nivået som består av virksomhetsledere i kommunen og politikontaktene, samt det utførende nivået som innebærer alle som arbeider direkte med barn og unge i kommunen, politiet og i frivillig sektor.

Se lenkene under for utfyllende informasjon om kommune- og politisamarbeidet, og om SLT-modellen.

Lenke: Veileder kommune- og politisamarbeid

Lenke: SLT-modellen (konfliktrådet.no)

Ta gjerne også kontakt med SLT-koordinator. Se kontaktinformasjon nede på siden.

Handlingsplaner og rapporter

Lenke: Handlingsplan 2019

Lenke: Rapport 2021 om ungdomsmiljøet i Lyngdal

Forebyggende plan

Barnevernsloven § 15-1 stiller krav om at kommunen skal vedta en plan for å forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer.

Lyngdal kommunes forebyggende plan er sektorovergripende. Det betyr at den er relevant for alle tjenesteområdene i kommunen som involverer barn, unge og familier. Planen er et viktig verktøy for å sikre forpliktende og systematisk innsats for å legge til rette for helhetlige tjenester, forebyggende arbeid og tidlig innsats. Arbeid med nettopp tidlig innsats, tverrfaglig tilnærming og god samhandling innenfor alle tjenesteområder er en prioritet.

Via lenken under finner du Lyngdal kommunes plan for trygg oppvekst og tidlig innsats. I det daglige omtalt som kommunens forebyggende plan.

Lenke: Trygg oppvekst og tidlig innsats

Kontaktinfo SLT-koordinator

Camilla Buch Vidringstad
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

SLT-logo Vertikal (bokmål) (002).png

Sist endret: 27.02.2024