Rus- og kriminalitetsforebygging

Om SLT-modellen

SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, og er en modell for å koordinere nevnte tiltak for barn og unge.

Modellen bidrar til å samordne informasjon, kunnskap og ressurser mellom kommunale aktører og politiet, samt næringsliv og frivillige organisasjoner når dette er naturlig. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Lyngdal kommune har en egen SLT-koordinator med ansvar for å ivareta formålet med SLT-modellen, og å samordne, systematisere, koordinere og være et bindeledd mellom det lokale politirådet, som består av kommunens og politiets øverste ledelse, det koordinerende nivået som består av virksomhetsledere i kommunen og politikontaktene, samt det utførende nivået som innebærer alle som arbeider direkte med barn og unge i kommunen, politiet og i frivillig sektor.

Se https://konfliktraadet.no/slt-modellen/ for mer informasjon, og ta gjerne også kontakt med SLT-koordinator (kontaktinformasjon nedenfor).

Handlingsplaner og lenker

Handlingsplan 2019

Rapport 2021 om ungdomsmiljøet i Lyngdal

SLT-modellen, konfliktrådet

Kontaktinfo SLT-koordinator

Camilla Buch Vidringstad
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

SLT-logo Vertikal (bokmål) (002).png

Sist endret: 02.11.2022