Nullvisjonen i Lister

Informasjon

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen – en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten. Myndigheter på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå skal sørge for at veisystemene våre er sikrest mulig. Trafikantene har ansvar for sin egen atferd – et ansvar for å holde seg til trafikkregler og god atferd.

Tre grunnpilarer

Nullvisjonen er et bilde av en ønsket framtid hvor ingen blir drept eller livsvarig skadd i trafikken, og har følgende tre grunnpilarer:

Etikk
Vitenskap
Ansvar

Etisk er tap av liv eller permanente skader i trafikken uakseptabelt.

Vitenskap forteller at trafikksikkerhetspolitikken skal være bygget på forskning og på gode virkemidler.

Ansvaret for trafikksikkerheten skal være delt mellom trafikantene og veimyndighetene. Veier skal lages på en slik måte at dersom trafikantene holder regelverket, så skal veisystemet sikre at ferdsel på vei ikke fører til død eller varig skade.

Holdningsskapende arbeid

Det viktigste for Nullvisjonen er å skape gode holdninger gjennom INFORMASJON om trafikksikkerhet rundt trafikantenes oppførsel i trafikken. En informasjon vi kan dele opp i:

- Kursing og opplæring
- Informasjon (via stands, brosjyrer, aviser, web, filmer og andre medier)

Våre målgrupper er i utgangspunktet hele befolkningen. Men ungdom i alderen 18-24 år, som er en svært risikoutsatt gruppe, er prioritert. Det er også foreldre som viktige rollemodeller for sine barn.

Lenke til Nullvisjonen på Agder

(KONTAKTINFOBLOKK)

 

Sist endret: 06.11.2019