Fritak for gebyrer

Det gis normalt ikke fritak for kommunale eiendomsgebyrer.

Det finnes enkelte unntak:

Bolig
Det kan søkes fritak fra renovasjonsavgift og slamtømming dersom boligen blir stående ubebodd i mer enn seks måneder, eller dersom boligen er dokumentert ubeboelig.

Fritidsbolig
Det kan søkes fritak fra renovasjonsavgift og slamtømming dersom fritidsboligen er dokumentert kondemnert.

Vann og avløp
Dette betales etter forbruk.

Dersom boligen skal rives må huseier grave frem anboringspunktet (tilkoblingen) på hovedledning og blende den der. Disse må ikke bare blendes på tomten der huset står/har stått. Hvis dette ikke blir gjort vil stikkledningen før eller siden begynne å lekke, og det er da umulig for kommunen å finne disse lekkasjene i ettertid.

Hvis det er planlagt nytt hus på tomten og dette kan bruke samme stikkledning, kan dette blendes for en begrenset periode.

Søknadsskjema for frakobling finner du i skjemaoversikten under.

Skjema for vann, avløp, slam og renovasjon

Under finner du skjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc)

Vann-/avløpsledning - frakobling

Vann-/avløp tilkobling

VA - registrering av privat anlegg

VA - ferdigmelding av arbeid

Vannmåler - registrering

SKJEMA I PDF / WORD

Endring av kommunale avgifter (.doc)

Søknad om hjemmekompostering (.doc)

Avtaleskjema for månedlig fakturering kan lastes ned som PDF, eller som redigerbart word-dokument (docx).

Månedlig fakturering.pdf docx

Klage på kommunal tjeneste handler om selve utførelsen, altså innholdet i tjenesten du er blitt tildelt.

Lenke til skjema klage på kommunal tjeneste

Skjema for klage på enkeltvedtak

Dersom du har søkt om en eller flere kommunale helsetjenester, og har fått avslag eller er misfornøyd med det vedtaket som er gjort, benyttes skjema klage på enkeltvedtak.

Lenke til skjema klage på enkeltvedtak

Klage på renovasjon

Klage på kommunale eiendomsavgifter

Feieavgift
Brannvesenet Sør kontaktes ved spørsmål om feieavgift.

Sist endret: 27.09.2021