Prosessen på Agder

Prosessen på Agder 

Det ble i to års perioden fra juni 2014 – juni 2016, gjennomført mye hardt arbeid i samtlige av de 30 kommunene i Aust-, og Vest-Agder med tanke på kommunesammenslåing.  Det ble tatt mange ulike initiativ til naboprat og prosjekter på kryss og tvers av fylkesgrenser og etablerte regionsamarbeid.  Sluttresultatet ble imidlertid svært magert i form av reelle vedtatte kommunesammenslåinger.  Mange prosesser endte når sammenslåingsalternativer ble lagt ut til folkeavstemninger i de enkelte kommuner. 

Det formelle sluttresultatet på Agder fremgår av kommunalkomiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt av Stortinget 8.juni 2017: 

To kommuner i Vest-Agder inngår i én sammenslåing hvor det er fattet gjensidige vedtak: 

Lyngdal og Audnedal 

Videre har syv kommuner fattet vedtak om at de er positive til eller ønsker sammenslåing: 

  1. Mandal ønsker sammenslåing med Marnardal og Lindesnes. 
  2. Marnardal ønsker sammenslåing med Mandal og Lindesnes. 
  3. Kristiansand ønsker sammenslåing med Songdalen og Søgne. 
  4. Songdalen ønsker sammenslåing med Kristiansand og Søgne. 
  5. Vennesla er positiv til sammenslåing med Iveland. 
  6. Farsund ønsker sammenslåing med Kvinesdal og Flekkefjord. 
  7. Evje og Hornnes er positive til sammenslåing med kommunene i regionen. 

I tillegg har Gjerstad vedtatt at de er åpne for å vurdere forslag om sammenslåing med kommuner rundt seg. 

Birkenes er åpen for dialog med Lillesand om å etablere ny kommune. 

Arendal er åpen for dialog med kommuner som ønsker å etablere en ny kommune. 

De øvrige kommunene i Aust-Agder og Vest-Agder har vedtatt at de vil fortsette som egne kommuner. 

I sitt endelige vedtak vedtok Stortinget, i tillegg den frivillige sammenslåingen av Lyngdal og Audnedal, en sammenslåing av Mandal, Marnardal og Lindesnes kommuner, samt Kristiansand, Songdalen og Søgne kommuner. 

På Sørlandet var det altså kun én sammenslåing som ble vedtatt ved gjensidig frivillighet ved at begge kommunestyrene fattet vedtak om å slå seg sammen til en ny kommune med navnet Lyngdal.  Dette kapittelet vil beskrive prosessen som ledet fram til dette vedtaket som var startskuddet for prosjektet «Nye Lyngdal» som førte fram til den nye kommunen som startet opp 1.januar 2020. 

Siden Audnedal og Lyngdal startet ut ulikt, har vi valgt først å beskrive deres tilnærming til kommunereformen hver for seg, før den felles prosessen presenteres. 

Eneste frivillige sammenslåing er i gang

Fyllkesmannens forslag til nytt kommunekart

Fylkesmannen har tegnet kartet

Kommunenes grensevoktere - Fylkesmannen

 

Sist endret: 04.06.2021