Tilskudd og skjønnsmidler til "Inn i jobb" og "En av mange"

Lyngdal kommunes suksessprosjekter "Inn i jobb" og "En av mange" er tildelt til sammen 900.000 kr i tilskudd og statlige skjønnsmidler.

Lyngdal kommunes suksessprosjekter "Inn i jobb" og "En av mange" er tildelt til sammen 900.000 kr i tilskudd og statlige skjønnsmidler.

Statsforvalteren i Agder har tildelt Lyngdal kommunes "Inn i jobb"-prosjekt en halv million kroner i skjønnsmidler. Formålet med skjønnsmidlene er å fange opp forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i det ordinære inntektssystemet og gjennom andre faste tilskuddsordninger, samt til fornying og utvikling av kommunene. Skjønnsmidlene fordeles av statsforvalteren, etter søknad fra den enkelte kommune.

  • På Agder har statsforvalteren nå tildelt skjønnsmidler for 2022 til i alt 21 innovasjons- og moderniseringstiltak i ni kommuner, til et samlet beløp av 11,5 millioner kroner (se alle tildelingene i tabellen nederst på siden).

Ved søknadsfristens utløp 1. november var det mottatt totalt 37 søknader til en samlet sum av 33,4 millioner kroner.

Ti av de 21 tiltakene som er tildelt skjønnsmidler for 2022 er prosjekter i regi av Kristiansand kommune. Samlet beløper disse seg seg til 6,85 millioner kroner, som tilsvarer 60 prosent av den tildelte summen på 11,5 millioner.

I Lister er det kun Kvinesdal og Lyngdal kommuner som ved denne korsveien er tildelt skjønnsmidler.

  • Lyngdal kommune er innvilget 500.000 kr til "Inn i jobb"-nettverket, som består av Kvinesdal, Kristiansand og Grimstad kommuner i tillegg til Lyngdal. Dette KS-prosjektet koordineres av Lyngdal kommune. De tildelte skjønnsmidlene skal deles med de tre andre samarbeidskommunene.
  • I tillegg til skjønnsmidlene har Lyngdal kommune for 2022 mottatt 400.000 kr fra Sørlandets kompetansefond til prosjektet "En av mange". Tilskuddet skal dekke kostnader for prosessdrivere i en overgang fra prosjekt til ordinær drift i kommunen.

Gjennom prosjektet "En av mange" brukes den lovpålagte aktivitetsplikten til å vise ungdommer som står utenfor arbeid og utdanning de mange yrker som kommunal sektor byr på. Målet er at ungdommene skal velge et yrke i kommunal sektor, og kommunen på sin side stiller læreplass til rådighet for de som ønsker å ta fagbrev/delkompetanse.

- Mange er blitt med i nettverket for å få drahjelp til for eksempel et prosjekt som «En av mange». Vi har gjort det litt den andre veien, ved at «En av mange» er lagt inn under «inn i jobb»-paraplyen, sammen med andre aktive tiltak vi gjør knyttet til unge som står utenfor arbeidslivet, sier Lyngdal kommunes prosjektleder, Ida Marie Meland Eikebrok (bildet).

Ida Marie Eikebrok.png

Oversikten under viser alle prosjektene som i 2022 mottar skjønnsmidler. Skjønnstilskuddene er øremerket til bruk i de enkelte prosjektene. Alle prosjekter har fått midler kun for 2022. Flerårige prosjekter må søke på nytt hvert år.

Oversikt skjønnsmidler.png

Sist endret: 08.04.2024