Solceller og solfangere

Solenergisystemer (solcellepanel og solfangere) genererer elektrisitet eller varme fra solas energi. Her kan du lese mer om de ulike løsningene, og hva som eventuelt er søknadspliktig å montere.

Solenergisystemer (solcellepanel og solfangere) genererer elektrisitet eller varme fra solas energi. Her kan du lese mer om de ulike løsningene, og hva som eventuelt er søknadspliktig å montere.

Solceller

Solceller omdanner solenergi til elektrisitet. Med solcellepanel kan du lage miljøvennlig strøm av solenergi. Et søk på nettet gir deg informasjon om ditt tak har egnet helling og retning med tanke på montering.

Solfangere

Solfangere bruker solenergien til å varme opp vann. Det er et særlig godt alternativ hvis du har vannbåren varme i boligen fra før, eller om du bruker mye varmtvann.

Søknadsplikt

 • I de fleste steder i Lyngdal kan du montere solenergisystem på taket eller veggen av din egen enebolig uten å søke. Dette følger av byggesaksforskriften § 4-1. Det vil alltid være huseier som er ansvarlig for at tiltaket er i tråd med dette lovverk, samt øvrige lovverk.

Dersom du bor i en hensynssone for bevaring av kulturmiljø, i et eldre hus (SEFRAK), et område med mange like hus, område der reguleringsplanen har føringer om «ikke blank taktekking» mv., eller du bor i en leilighet eller rekkehus mv., må du eller ansvarlig foretak uansett søke kommunen om tillatelse eller dispensasjon.

Solcelle Haredalen 191022 Brattfjord-foto DJI_0830.jpg
Dette imponerende solcelleanlegget er tilknyttet Sagebakken gård i Konsmo. Denne typen solcelleanlegg, som monteres på bakkestativer, er i kategorien søknadspliktige. Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord

Du trenger ikke sende inn byggesøknad dersom samtlige vilkår under er innfridd:

 • Solcellepanelet installeres på taket eller veggen av kun én boenhet/en branncelle (dette betyr enebolig)
 • Solenergisystemet ikke kommer i konflikt med bestemmelser eller intensjon i reguleringsplan
 • Solcellepanelene ikke gir uheldig refleksjon mot innsjø, hav eller vei
 • Du har sjekket at eiendommen din:
  • A, ikke er regulert
  • B, er regulert og reguleringsplanen ikke legger føringer om annen taktekking/overflate enn hva solceller vil medføre. Dette kan du sjekke i kommunekartet. Bruk knappelenken under. Via den grønne knappen finner du veiledning i bruk av kommunekartet.
  • Kommunekart Lyngdal
  • Veiledning bruk av kartløsning
 • Tiltaket ellers er i tråd med §4-1, første ledd og § 4-1, andre ledd
 • Fasadens karakter ikke endres vesentlig. Er du usikker, ta kontakt med oss på post@lyngdal.kommune.no
Mer om fasadeendring

Fasadeendringer er i utgangspunktet søknadspliktige.

Det er likevel to unntak fra søknadsplikten:

 1. En fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres
 2. Tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse

Tiltakshaver har ansvar for at fasadeendringen er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at fasadeendringen ikke kommer i strid med annet regelverk.

En vurdering av hvorvidt en fasadeendring vil føre til at bygningens karakter endres, vil nødvendigvis innebære en stor grad av skjønn. Aktuelle faktorer som spiller inn er byggverkets karakter, alder, plassering, historikk, omgivelse og hustype. Omfanget av fasadeendringen spiller selvfølgelig også inn, samt om byggverket ligger innenfor et bevaringsregulert område eller er klassifisert til å ha antikvarisk verdi.

Tror du huset ditt er gammelt (før 1950), ser i matrikkelen at det er SEFRAK-registrert, det har et eget særpreg, eller ligger i en gruppe med hus som har et eget felles særpreg – anbefales det at du lager en liten tegning av endringen og spør byggesaksavdelingen om hjelp med denne mer «kompliserte» skjønnsvurderingen.

Du må selv sende inn søknad om tillatelse eller dispensasjon dersom:

 • Solenergisystemet monteres på «verneverdig»/gammel/SEFRAK-registrert bebyggelse
 • Solenergianlegget monteres i strid med plan, eller forskrift. Via lenken under finner du informasjon om hvordan du søker dispensasjon, og eksempel på utfylt søknad.
  For å søke dispensasjon benyttes skjemaet som du finner via lenken under.
  Info og eksempel dispensasjon
 • Solenergianlegget ikke monteres på en eksisterende bygning (eksempelvis er solcelle på bakkestativ søknadspliktig)

NB! Kommunen kan imidlertid fortsatt kreve at du søker med ansvarlig foretak dersom vi finner at dette er nødvendig iht. lov.

Du må uansett engasjere et foretak for å sende inn søknaden for deg dersom:

 • Solenergianlegget ikke er på en enebolig
 • Solanlegget har så stor effekt at elektrikeren din selv kjenner til at anlegget vil være underlagt saksbehandling
 • Installasjonen er komplisert
 • Eller det er andre problematiske forhold som bør avklares av fagkyndig. Dette kan eksempelvis være at takstoler eller annen bærende konstruksjon må skiftes ut

Valg av foretak

Kommunen kan ikke anbefale et foretak da dette fort kan virke konkurransevridende. Kjenner du ikke til noen i distriktet kan du via lenken under finne foretak med sentral godkjenning.

Sentral godkjenning (dibk.no)

Du må uansett bruke et foretak til selve monteringen av anlegget samt slutte dette til nettet, iht. øvrig lovverk som kommunen ikke er myndighet for

Du kan finne nødvendig informasjon via lenkene under:

Hvordan vet jeg om huset mitt er antikvarisk eller i en hensynssone?

Gå inn i kommunens kartløsning og søk opp aktuell adresse.

Velg menypunktet kartlag og klikk av for «kommuneplan» og «reguleringsplan». Ved deretter å trykke i kartet kan du sjekke om den valgte adressen eller området er ilagt en detaljeringssone/hensynsone. Sjekk under arealformål og hensynsone i kartlagsinformasjonen som kommer opp for det valgte punktet.

I tillegg til dette må du i Sefrak-registeret sjekke om det er trekant på huset ditt. Bruk lenken under.

Sefrak-registeret - Riksantikvaren

Hvordan finner jeg min reguleringsplan?

Samme framgangsmåte som nevnt i seksjonen over, men i høyremenyen må du da åpne punktet reguleringsplan, og deretter trykke på den blå lenken nederst som heter «Planarkiv». I det nye vinduet som åpner seg må du åpne PDF-dokumentet som ligger under plandokumenter og som normalt heter «bestemmelser for..». Dette må du lese igjennom.

Dersom det er krav om taktekking, eller forbud mot endring mv, vil dette stå i teksten.

Er du i tvil om hva teksten betyr. Ta da et utklipp av teksten, vis til gårds- og bruksnummer og send oss en henvendelse. Du bør da oppgi både navn, telefonnummer og ønsket kontaktform.

Brannsikkerhet

For solcelleanlegg som skal betjene flere boenheter må tiltaket omsøkes av et ansvarlig foretak. Dette foretaket tar ansvar for at brannsikkerheten blir dekket av ansvar.

Dersom du selv søker om tiltaket er det ditt personlige ansvar å ha for hånden dokumentasjon for brannsikkerhet. Dette er noe som du normalt ikke skal sende til kommunen. Imidlertid ser vi ikke bort fra at brannvesenet vil etterspørre slik dokumentasjon ved eksempelvis et branntilsyn.

Relevante lenker

Kommunekart

Kommuneplan

Reguleringsplan (webplan)

Se eiendom (kartverket.no)

Sefrak-registeret - Riksantikvaren

Kulturminneplan

Lovverk

Tiltak omfattet av byggesaksbestemmelsene

Tiltak unntatt fra søknadsplikt

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

 

Sist endret: 06.02.2024