Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Om BTI

BTI er et Lister-samarbeid som er forankret i Oppvekstplan for Lister, Strategisk plan for samarbeid innen helse og velferd, Lister barnevern, Lister PPT og Listernettverk med digital utvikling. Bedre tverrfaglig innsats handler om å forbedre samhandlingen om barn, unge og gravide som er i utsatte livssituasjoner.

Enhet for barn og unge, alle skolene og barnehagene arbeider etter BTI-modellen. Det handler om forebygging, folkehelse og tidlig innsats for å skape gode lokalsamfunn, levekår og livskvalitet. Et helhetlig, likeverdig og tverrfaglig tilbud til alle innbyggere i den nye kommunen.

Modellen har tre viktige formål:

  • Tidlig innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til.
  • Helhetlig og koordinert tjenestetilbud uten oppfølgingsbrudd.
  • Foreldresamarbeid.

Mer info om BTI finner du via lenken under.

Lenke til infosiden BTI

Organisering av BTI

Prosjektleder for BTI er plassert i en strategisk avdeling med mandat i alle kommunens virksomheter. Dette sikrer at systematisk og tverrfaglig samarbeid forankres i alle ledd, både politisk, organisatorisk og i den enkelte virksomhet.

BTI-koordinator, folkehelsekoordinator og SLT-koordinator jobber tett sammen, og er plassert i samme stab, Plan og næring.

BTI-koordinator leder arbeidsgruppene.

Arbeidsgruppe BTI:

BTI-koordinator (leder), prosjektleder BTI, leder Lister barnevern, virksomhetsleder fra Habilitering, Forebygging og livsmestring, barnehager, skole 1.-7.trinn, skole 8.-10.trinn og voksenopplæringen, Servicesenter helse og velferd, Barnas Stasjon Lister, Familiekoordinator Nye Mønster.

Kontaktinfo BTI-koordinator

Marianne Aarhoug Salvesen

Kontaktinfo BTI prosjektleder

Kristine Valborgland
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 31.08.2020