Kommuneplan

Innledning

Arbeidet med nye Lyngdals første kommuneplan er i gang!

Kommuneplanen er kommunens viktigste strategidokument. Dette skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og krav. Planen skal være grunnlag for sektorenes planlegging og virksomhet, basert på felles utviklingsstrategi.

  • Kommuneplanen skal bestå av en samfunnsdel med handlingsplan, og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for samfunnsutvikling, tjenestetilbud og arealpolitikk. Kommuneplanen skal også inneholde mål og strategier for kommunen som organisasjon. Planen bygger på utfordringsbildet, ressurser, kunnskap og erfaringer fra tidligere Lyngdal og Audnedal kommuner.

Samfunnsdelens satsingsområder med mål og strategier gir føringer som skal følges i arealplanleggingen. Det skal være en rød tråd mellom fokusområdene i de regionale planene og kommuneplanens arealstrategi. Kommuneplanens arealdel skal følge opp overordnet arealstrategi.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og den skal revideres årlig.

Økonomiplanen kan inngå i handlingsdelen.

IMG_2862 Rådhusparken med kulturhus og sentrumsmiljø.jpeg
Kommuneplanen skal blant annet legge føringer for mål og strategier i utviklingen av Lyngdals-samfunnet. Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

Planen for kommuneplanen

Planprogrammet kan gjerne kalles planen for kommuneplanen.

Planprogrammet omfatter tidlig fase av kommuneplanprosessen, og er et program for gjennomføring av en planprosessen. Forankret i plan- og bygningslovens § 4-1. Planprogrammet skal redegjøre for formålet og forutsetningene for planarbeidet, tema eller hovedspørsmål og satsingsområder som tas opp. Samt alternative utviklingsstrategier, utredningsbehov (arealdel) og plan for medvirkning.

Via knappelenken under kan du lese planprogrammet for kommuneplanen.

Planprogram

Veien videre

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel legges ut på høring og offentlig ettersyn i april 2021.

Som en del av arbeidet med samfunnsdelen har Lyngdal kommune valgt gjestebud som metode for å involvere innbyggerne. Det kan du lese mer om via lenken under.

Vil du være gjestebud?

Arbeidet med arealdelen vil pågå utover samfunnsdelens tidsrammer. Forslag til kommuneplanens arealdel vedtas og legges ut til høring og offentlig ettersyn i desember 2021.

Satsingsområder

Våren 2019 ble det gjennomført en prosess med både politikere, administrasjon, samt lag og foreninger for å velge ut hvilke av FNs bærekraftsmål som var viktigst for kommunen å jobbe med.

Disse ligger til grunn for satsingsområdene:

  • Livskvalitet og levekår
  • Innovasjon og samskaping
  • Klima, miljø og beredskap

Via lenken under kan du lese mer om bærkraftsmålene.

FNs bærekraftsmål

Medvirkning

Det legges opp til et omfattende arbeid med å involvere innbyggere og sentrale grupper i arbeidet med nye Lyngdals første kommuneplan. I tillegg til de lovpålagte høringer og offentlig ettersyn skal det som ovenfor nevnt gjennomføres både gjestebud, verksted og digital innspillsportal. Det legges særlig opp til ungdomsmedvirking og medvirkning fra eldre. Dette skjer i samarbeid med de respektive råd.

Kommunens nye stab for Samskaping og innovasjon er sentrale i å legge til rette for innbyggerdialog og medvirkning.

Visjon for kommuneplanarbeidet

Med god hjelp fra innbyggerne er «Fornye og forene» valgt som visjon for arbeidet med kommuneplanen.

imagejq62j.png
«Fornye og forene» er visjonen for arbeidet med kommuneplanen.

Kommunens innbyggere ble nemlig spurt om råd i spørsmålet om en god visjon for arbeidet med ny kommuneplan. Det kan du lese mer om via lenken under.

Visjon for kommuneplanen

Tre av de innsendte forslagene gikk videre til en superfinale på kommunens facebookside. Den visjonen som fikk flest likes i løpet av konkurranseperioden skulle velges, og det ble altså «Fornye og forene». De to andre var «Trygghet for alle», som kom på 2. plass, og «Et bærekraftig samfunn».

Kontaktinformasjon

Linn Øysæd Gyland
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 21.01.2021