Kommuneplan

Kommuneplanen er en plan for fellesskapet. En plan som angår deg, familien din, naboene dine, vennene dine, arbeidskolleger mv. En plan som påvirker din hverdag og fremtid i kommunen. Så selv om begrepet kommuneplan for mange kanskje kan virke litt tungt og fjernt, angår den i høyeste grad den enkeltes tilværelse.

Kommuneplanen skal bestå av en samfunnsdel med handlingsplan, og en arealdel. Samfunnsdelen ble endelig vedtatt av Lyngdal kommunestyre torsdag 10. februar 2022.

Samfunnsdelen legger føringer for arbeidet med arealdelen, som er planlagt vedtatt i løpet av 2023.

Via knappelenken under kan du laste ned kommuneplanens samfunnsdel.

Lenke: Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2033

Bærekraftsmål

Våren 2019 ble det gjennomført en prosess med både politikere, administrasjon, samt lag og foreninger for å velge ut hvilke av FNs bærekraftsmål som var viktigst for kommunen å jobbe med.

Disse ligger til grunn for satsingsområdene:

  • Livskvalitet og levekår
  • Innovasjon og samskaping
  • Klima, miljø og beredskap

Via lenken under kan du lese mer om bærkraftsmålene.

Lenke: FNs bærekraftsmål

Om kommuneplanarbeidet

Kommuneplanen er kommunens viktigste strategidokument. Dette skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og krav. Planen skal være grunnlag for sektorenes planlegging og virksomhet, basert på felles utviklingsstrategi.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for samfunnsutvikling, tjenestetilbud og arealpolitikk. Kommuneplanen skal også inneholde mål og strategier for kommunen som organisasjon. Planen bygger på utfordringsbildet, ressurser, kunnskap og erfaringer fra tidligere Lyngdal og Audnedal kommuner.

Samfunnsdelens satsingsområder med mål og strategier gir føringer som skal følges i arealplanleggingen. Det skal være en rød tråd mellom fokusområdene i de regionale planene og kommuneplanens arealstrategi. Kommuneplanens arealdel skal følge opp overordnet arealstrategi.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og den skal revideres årlig.

Økonomiplanen kan inngå i handlingsdelen.

IMG_2862 Rådhusparken med kulturhus og sentrumsmiljø.jpeg
Kommuneplanen skal blant annet legge føringer for mål og strategier i utviklingen av Lyngdals-samfunnet. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Planen for kommuneplanen

Planprogrammet kan gjerne kalles planen for kommuneplanen.

Planprogrammet omfatter tidlig fase av kommuneplanprosessen, og er et program for gjennomføring av en planprosessen. Forankret i plan- og bygningslovens § 4-1. Planprogrammet skal redegjøre for formålet og forutsetningene for planarbeidet, tema eller hovedspørsmål og satsingsområder som tas opp. Samt alternative utviklingsstrategier, utredningsbehov (arealdel) og plan for medvirkning.

Via knappelenken under kan du lese planprogrammet for kommuneplanen.

Lenke til planprogram

Kunnskapsbasert utvikling

Kunnskapsgrunnlaget er et oversiktsdokument over dagens status og utviklingstrekk i Lyngdal kommune. Dokumentet, som du finner lenke til lenger nede, består av kart, statistikk og tekst for å gi en forståelse av dagens situasjon, samt fremtidige behov i kommunen.

Kunnskapsgrunnlaget gir ikke en fullstendig oversikt over alle områdene i kommunen, men løfter frem sentrale temaer og problemstillinger knyttet til utviklingstrekkene.

Målet med dokumentet er at det skal bidra til systematisk og målrettet kunnskapsbasert utvikling, og peke mot prioriteringer kommunen bør gjøre fremover.

Kunnskapsgrunnlaget danner med andre ord bakgrunn for kommunens arbeid med planstrategi og kommunale planer, samt som et strategisk grunnlag når økonomiske ressurser skal prioriteres i budsjett og handlingsplan.

Kunnskapsgrunnlaget skal oppdateres årlig.

Lenke til Kunnskapsgrunnlaget

Innbyggermedvirkning

I arbeidet med nye Lyngdals første kommuneplan er det vektlagt bred involvering av kommunens innbyggere, og særlig ungdomsmedvirking og medvirkning fra eldre, i samarbeid med de respektive rådene. Underveis i arbeidet med samfunnsdelen er det også benyttet gjestebud som metode for å involvere innbyggerne. Det kan du lese mer om via lenken under. Alt dette i tillegg lovpålagte høringer og offentlige ettersyn.

Lenke: Invitasjon til gjestebud

Visjonen

Med god hjelp fra innbyggerne ble «Fornye og forene» valgt som visjon for arbeidet med kommuneplanen.

imagejq62j.png
«Fornye og forene» er visjonen for arbeidet med kommuneplanen, og for Lyngdal kommune.

Kommunens innbyggere ble nemlig spurt om råd i spørsmålet om en god visjon for arbeidet med ny kommuneplan. Det kan du lese mer om via lenken under.

Lenke: Visjon for kommuneplanen

Tre av de innsendte forslagene gikk videre til en superfinale på kommunens facebookside. Den visjonen som fikk flest likes i løpet av konkurranseperioden skulle velges, og det ble altså «Fornye og forene». De to andre var «Trygghet for alle», som kom på 2. plass, og «Et bærekraftig samfunn».

  • «Fornye og forene» er også valgt som visjon for Lyngdal kommune.

Sist endret: 22.11.2023