Sett fra Audnedal

Audnedals vei fram til sammenslåing med Lyngdal

Audnedal kommune hadde som overordnet tilnærming til kommunereformen at det å fortsette som egen kommune ikke var en aktuell løsning for dem.  Kommunen har ønsket å få til sammenslåinger og har lagt ned et svært omfattende arbeid med kommunereformen både politisk og administrativt.  Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder skiver blant annet følgende i sin tilråding til KMD om framtidig kommunestruktur: 

Fylkesmannen oppfatter kommunen som en positiv kraft og pådriver i reformarbeidet langt ut over egen kommune.

Kommunestyret i Audnedal valgte en strategisk plangruppe til å lede reformarbeidet, bestående av utvidet formannskap. Tre representanter fra strategisk plangruppe har deltatt i styringsgruppene i alle prosjektene. Rådmannen har deltatt i både prosjektgrupper og styringsgrupper i alle prosjektene, og vært fast sekretær og saksbehandler for strategisk plangruppe. Strategisk plangruppe har hatt 34 møter, og kommunestyret har deltatt på 4 fellesmøter med andre kommuner og hatt flere interne ekstramøter. Audnedal kommune har foruten prosjektene med Lyngdal deltatt i to ulike konstellasjoner, hvor diskusjonene har omfattet ulike antall kommuner på ulike tidspunkt. 

«Midtre Agder»

med kommunene Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral 

Dette var det aller første utredningsprosjektet som startet opp på Agder, i april 2014. Marnardal sa i første omgang nei til å være med, men kom med i prosjektet tidlig høsten 2014. Prosjekt «Midtre Agder» ble organisert med styringsgruppe og prosjektgruppe, samt at det ble avholdt noen møter mellom ordførere og rådmenn. Ordfører Ånen Werdal i Hægebostad ble valgt som leder for styringsgruppen og rådmann Kjell Olav Hæåk i Audnedal var prosjektleder. Prosjektet utarbeidet flere delutredninger med kommunestyrevedtak på hver delutredning for å sikre politisk forankring. Både delutredning 1 og 2 ble vedtatt av alle kommunestyrene. Prosjektet stoppet opp da Åseral i folkeavstemming på kommunevalgdagen i september 2015 sa et klart «nei» til å være med videre i prosjektet.  

(Etter at Hægebostad våren 2016, som siste kommune ut, sa nei til Lyngdal 3, sendte Audnedal kommune i april 2016 en ny invitasjon til både Hægebostad og Marnardal der de ble utfordret til å se på sammenslåing av begge eller bare en av dem med Audnedal. Marnardal kommune takket nei, mens det ble gjennomført to møter med Hægebostad kommune om en mulig intensjonsavtale. Forhandlingene med Hægebostad ble ikke sluttført, da det underveis viste seg at Hægebostad ikke kunne forholde seg til Audnedal sin tidsfrist, pga. pågående forhandlinger med Kvinesdal kommune.) 

«Nye Lindesnes»

med kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral

Kommunestyret i Audnedal vedtok i september 2014 å være med i et prosjekt for å se på muligheten for sammenslåing av alle kommunene i Lindesnesregionen.  Lindesnesregionen var et kommunesamarbeid i Vest-Agder fylke som omfattet de fem kommunene Lindesnes, Mandal, Marnardal, Audnedal og Åseral.  Samarbeidet ble etablert i 19XX og hadde til sammen 25 286 innbyggere i 2015.   

Åseral gav etter relativt kort tid beskjed om at de ikke ønsket å være med videre i prosjektet. Prosjekt Nye Lindesnes ble deretter organisert med en politisk styringsgruppe og en arbeidsgruppe bestående av rådmennene. Rådmann Hans Stusvik i Marnardal var prosjektleder, og daglig leder i Lindesnesregionen Dagfinn Lauvsland sekretær for prosjektet. Fram til kommunevalget var ordfører i Mandal leder for styringsgruppen mens ordfører i Lindesnes overtok etter kommunevalget 2015. 

Åseral vil stå alene

Det ble i alt gjennomført 10 møter i styringsgruppen og produsert et omfattende materiale. Prosjektet Nye Lindesnes ble i utgangspunktet lagt opp som en prosess etter plan- og bygningsloven, med mål om å vedta sluttdokumentet (en utvidet intensjonsavtale) som en likelydende kommunedelplan i hver av de gamle kommunene. Det ble utarbeidet et planprogram i henhold til plan- og bygningslovens krav, som ble lagt ut til offentlig gjennomsyn. Fylkesmannen i Vest-Agder gav en svært positiv uttalelse til planprogrammet i høringen, basert på mål og kriterier for kommunereformen.  

Den avtalte framdriftsplanen i Nye Lindenes var at kommunene skulle fatte vedtak om retningsvalg før sommeren 2015, altså følge løp 1.

Ønsker storkommune rundt Mandal

Audnedal vraker Nye Lindesnes

 

«Lyngdal 4»

med kommunene Audnedal, Lindesnes, Hægebostad og Lyngdal 

Etter at Audnedal ikke ønsket å jobbe videre med «Nye Lindesnes» prosjektet, Vedtok kommunestyret følgende i sitt møte 26.3.2015 (sak 35/15 - Kommunereformen - første retningsvalg): 

 1. Audnedal kommunestyre anser ikke «nullalternativet» som et alternativ i det videre arbeid. Kommunestyret går derfor inn for at Audnedal kommune skal slå seg sammen med en eller flere andre kommuner.  
 2. Audnedal kommunestyre vedtar å gå videre med utredninger for kommunesammenslåingsalternativene «Midtre Agder» og «Lyngdal 4». Dersom noen av kommunene i et av disse to alternativene ikke velger å være med i videre utredning, skal strategisk plangruppe ha saken opp til ny vurdering.  
 3. Audnedal kommunestyre vedtar ikke å legge ut planprogrammet for «Nye Lindesnes» til høring.  
 4. Audnedal kommunestyre har som målsetting å foreta et nytt retningsvalg innen 30.06.15 med sikte på at det etter denne dato utredes et alternativ fram mot eventuell søknad om kommunesammenslåing.  
 5. Informasjon og innbygger høringsstrategi utarbeides av administrasjonen og fremlegges strategisk plangruppe. 

Vedtak og saksutredning 26.03.2015

Som en oppfølging av punkt 4 i vedtaket fra 26.03.15, ble det fremmet en ny kommunestyresak i møte 25.6.2015 (sak 61/15 Kommunereformen - andre retningsvalg). Siktemålet med denne behandlingen var å komme fram til en beslutning der kommunen stod igjen med ett alternativ som utredes fram mot en eventuell søknad om kommunesammenslåing.

Rådmann, Kjell Olav Hæåk, konkluderer slik i sin saksutredning: 

Når en vurderer prosjektene totalt opp mot kommunens fire roller vil «Lyngdal 4» løse dette på en noe bedre måte enn «Midtre Agder». 

Rådmannen vil etter en totalvurdering anbefale at kommunen går videre med å utarbeide en intensjonsavtale med sikte på vedtak om sammenslåing av kommunene Audnedal, Hægebostad, Lindesnes og Lyngdal («Lyngdal 4») innen 31.12.15. 

Rådmannens forslag til vedtak i saken: 

 • Audnedal kommune innleder forhandlinger om en felles avtale med kommunene: Lindesnes, Lyngdal og Hægebostad med sikte på å fatte endelig vedtak om sammenslåing innen 31.12.2015 (løp 1).  Før fremforhandlet avtale legges fram for kommunestyret skal innbyggerne forelegges avtalen i en rådgivende folkeavstemming. Vedtaket om forhandlinger forutsetter at alle kommunene i kommunestruktur prosjektet «Lyngdal 4» vedtar å delta i disse forhandlingene. Dersom én eller flere av kommunene velger å ikke bli med i den videre prosessen, skal kommunestyret ha saken til behandling på nytt.  
 • Dersom forhandlingene om en felles intensjonsavtale i «Lyngdal 4» ikke fører fram, vil Audnedal kommune på et senere tidspunkt kunne vurdere «Midtre-Agder».  For å sikre at «Midtre Agder» eventuelt kan gjennomføres i løp 1, ber Audnedal kommunestyre styringsgruppa for «Midtre Agder» om å utarbeide avtale for sammenslåing innen kommunestyrevalget i september 2015. Vedtaket om å utarbeide en avtale, forutsetter at alle kommunene i «Midtre Agder» vedtar å delta med sikte på eventuelt kunne fatte endelig vedtak om sammenslåing innen 31.12.15 (løp 1). 

Under den politiske behandlingen av saken i kommunestyrets møte 25.6.2015, fremmet daværende ordfører Tønnes Seland (Bygdelisten) følgende forslag: 

 • Audnedal kommune innleder forhandlinger om en felles avtale med kommunene: Åseral, Marnardal og Hægebostad i « Midtre Agder» og med kommunene Lyngdal, Hægebostad og Lindesnes i «Lyngdal 4» med det formål å fatte endelig vedtak om sammenslåing med et av alternativene innen 31.12.2015 (løp 1).  
 • Audnedal kommune(styre) skal ha en beslutningsprosess som legger til rette for at nødvendige vedtak blir tatt slik at avtale om sammenslåing med et av de overnevnte sammenslåingalternativer kan fattes før 31.12.15.  
 • For å sikre at «Midtre Agder» eller «Lyngdal 4» kan gjennomføres i løp 1, ber Audnedal kommunestyre styringsgruppa for «Midtre Agder» og «Lyngdal 4» om å utarbeide avtaleforslag for sammenslåing innen kommunestyrevalget i september 2015.   
 • Vedtaket om forhandlinger tar utgangspunkt i at alle kommunene i kommunestruktur prosjektene «Midtre Agder» og «Lyngdal 4» vedtar å delta i disse forhandlingene med vedtak før 31.12.15 (løp 1).  
 • «Lyngdal 4»: Dersom Lindesnes kommune i «Lyngdal 4» velger ikke å bli med i den videre prosessen for vedtak i løp 1, fatter Audnedal kommune med dette vedtak om å videreføre forhandlingene i «Lyngdal 3» med sikte på vedtak om sammenslåing før 31.12.15 (løp 1).  
 • «Midtre Agder»: Dersom Åseral eller Hægebostad kommune ikke deltar videre i forhandlinger om en felles avtale for å realisere «Midtre Agder» i løp 1, anses ikke dette prosjektet som aktuelt. Dersom Marnardal ikke deltar videre i forhandlinger om en felles avtale for å realisere «Midtre Agder» i løp 1, vedtar Audnedal kommune med dette vedtak om å videreføre forhandlingene i «Midtre Agder 3».  
 • Før fremforhandlede avtale(avtaler) legges fram for kommunestyret skal innbyggerne forelegges avtalene i en rådgivende folkeavstemming innen 31.10.15.  
 • Etter rådgivende folkeavstemming går saken videre til politisk behandling og kommunestyrevedtak om sammenslåing innen 31.12.15 (løp 1).  

Eivind Arnt Husøy, Ap stilte følgende forslag:  

 1. Audnedal kommune ønsker primært en kommunesammenslåing med de tre øvrige Midtre Agder kommuner; Åseral, Hægebostad og Marnardal.  
 2. Audnedal kommune innleder intensjonsavtaler både med prosjektet Midtre Agder og Lyngdal 4.  
 3. Dersom en eller flere av disse kommunene vedtar å trekke seg fra forhandlingene, tas saken om kommunesammenslåing opp på nytt i kommunestyret  
 4. Audnedal kommunestyre ber styringsgruppen for Lyngdal 4 og Midtre Agder om å utarbeide et avtaleutkast så raskt som mulig slik at målsetningen om å fatte et endelig vedtak om kommunesammenslåing kan realiseres før 31.12.15 (løp 1). Imidlertid vil punkt 1-3 fortsatt være gjeldende utover denne fristen (løp 2).

Behandling i kommunestyret: 

Det ble først stemt over rådmannens forslag til vedtak. Rådmannens forslag fikk ingen stemmer.  

Det ble deretter stemt over forslaget fra ordfører Tønnes Seland, Bygdelisten og Eivind Arnt Husøy, Ap.  

Forslaget fra ordfører Tønnes Seland, Bygdelisten, ble vedtatt med 14 (5 KrF, 1 H, 7 Bygdelisten, 1 SP) mot 3 stemmer (3 Ap).

Endelig vedtak i kommunestyret 25.6.2015, sak 61/15: 

 • Audnedal kommune innleder forhandlinger om en felles avtale med kommunene: Åseral, Marnardal og Hægebostad i « Midtre Agder» og med kommunene Lyngdal, Hægebostad og Lindesnes i «Lyngdal 4» med det formål å fatte endelig vedtak om sammenslåing med et av alternativene innen 31.12.2015 (løp 1).  
 • Audnedal kommune(styre) skal ha en beslutningsprosess som legger til rette for at nødvendige vedtak blir tatt slik at avtale om sammenslåing med et av de overnevnte sammenslåingalternativer kan fattes før 31.12.15.  
 • For å sikre at «Midtre Agder» eller «Lyngdal 4» kan gjennomføres i løp 1, ber Audnedal kommunestyre styringsgruppa for «Midtre Agder» og «Lyngdal 4» om å utarbeide avtaleforslag for sammenslåing innen kommunestyrevalget i september 2015.   
 • Vedtaket om forhandlinger tar utgangspunkt i at alle kommunene i kommunestruktur prosjektene «Midtre Agder» og «Lyngdal 4» vedtar å delta i disse forhandlingene med vedtak før 31.12.15 (løp 1).  
 • «Lyngdal 4»: Dersom Lindesnes kommune i «Lyngdal 4» velger ikke å bli med i den videre prosessen for vedtak i løp 1, fatter Audnedal kommune med dette vedtak om å videreføre forhandlingene i «Lyngdal 3» med sikte på vedtak om sammenslåing før 31.12.15 (løp 1).  
 • «Midtre Agder»: Dersom Åseral eller Hægebostad kommune ikke deltar videre i forhandlinger om en felles avtale for å realisere «Midtre Agder» i løp 1, anses ikke dette prosjektet som aktuelt. Dersom Marnardal ikke deltar videre i forhandlinger om en felles avtale for å realisere «Midtre Agder» i løp 1, vedtar Audnedal kommune med dette vedtak om å videreføre forhandlingene i «Midtre Agder 3».  
 • Før fremforhandlede avtale(avtaler) legges fram for kommunestyret skal innbyggerne forelegges avtalene i en rådgivende folkeavstemming innen 31.10.15.  
 • Etter rådgivende folkeavstemming går saken videre til politisk behandling og kommunestyrevedtak om sammenslåing innen 31.12.15 (løp 1).  

Vedtak og saksutredning 25.06.2015

Involvering av innbyggere i Audnedal 

Audnedal kommunestyre har tatt oppgaven med involvering av og informasjon til kommunens innbyggere svært alvorlig. Kommunen har vært aktive med folkemøter, besøk av ordfører på ungdomsskole og videregående skole, brosjyrer, Informasjonsark sendt rundt i postkassene, informasjon på kommunens hjemmeside og kommunens Facebook side, to spørreundersøkelser og en folkeavstemning. Det har også jevnlig vært gitt informasjon til ansatte. 

Det ble også brukt en god dose humor i å formidle budskap.  Videoen «Legg an dø!» ble laget av en gruppe amatørskuespillere/videoredaktører i bygda: «AudneDalton Brødrene».  Spredt på YouTube.

Videoen karikerer begge kommunene og maner innbyggerne i Audnedal til å legge motstanden død og fokusere på de positive siden ved å slå kommunen sammen med Lyngdal. Humor er med på å ufarliggjøre vanskelige prosesser.  Videoen er godt og profesjonelt laget. 

Det ble gjennomført 6 folkemøter på begge tettstedene Byremo og Konsmo.  (Blant annet: Byremo 26.5.2015 og Konsmo 27.5.2015).  Alle folkemøtene er filmet og i ettertid lagt ut på kommunens hjemmeside. Oppmøtet på møtene var jevnt over veldig bra og med stort engasjement fra innbyggerne. Brosjyrer med informasjon om intensjonsavtalen for «Lyngdal 3» ble sendt ut til alle husstander i kommunen i forkant av folkeavstemmingen. 

Folkemøte i Audnedal - Skepsis til storkommune

Spørreundersøkelsen i januar 2015 ble gjennomført av elever ved Byremo ungdomsskole som et elevprosjekt. 200 innbyggere ble spurt. 46 % ønsket en kommunesammenslåing. 40 % svarte nei og 14 % vet ikke. Det ble også spurt om hvilke prosjekt som ble foretrukket. 72 % foretrakk prosjektet med «Midtre Agder», 11 % «Lyngdal 5» og 10 % «Nye Lindesnes».  

Bruker ungdomsskoleelever til å gjennomføre innbyggerundersøkelse

Spørreundersøkelsen i mai 2015 ble gjennomført av TNS Gallup og 400 innbyggere ble spurt. 47 % foretrakk prosjektet med «Lyngdal 4» og 46 % foretrakk «Midtre Agder».

Hovedfunnene oppsummeres slik: 

 • 47 prosent foretrekker Lyngdal 4 
 • 46 prosent foretrekker Midtre Agder 
 • 1 prosent svarte at de ønsket et annet alternativ (Ikke lest) 
 • 1 prosent svarte at de ikke ønsket noen sammenslåing (Ikke lest) 
 • 5 prosent svarte at de ikke visste/ikke hadde bestemt seg (Ikke lest) 

Innbyggerne ble videre spurt hvordan de ville stille seg til de to alternativene dersom en av de tre andre kommunene i deres foretrukne alternativ skulle falle ut. Resultatene viser her at lojaliteten til «Lyngdal 4» er større enn lojaliteten til «Midtre Agder». 65% vil fortsatt holde fast på Lyngdalsalternativet om en av kommunene her faller ut, mens tilsvarende tall for «Midtre-Agder» alternativet er 48%.  16% av de som foretrekker «Lyngdal 4» vil gå over til «Midtre-Agder» dersom en av kommunene i «Lyngdal 4» faller ut, mens 30% vil gå over til «Lyngdal 4» dersom en av kommunene i «Midtre Agder» faller ut. 

Kommunen spurte i innbyggerhøringen befolkningen om de ønsket at en fremforhandlet avtale skulle legges fram for innbyggerne i en rådgivende folkeavstemming. 70% svarte at de ønsket dette, 20% ønsket ikke dette og 10% svarte vet ikke.  

Innbyggerundersøkelse i Audnedal - Delt om kommunesammenslåing

Folkeavstemning ble gjennomført 14. og 15. februar 2016. Avstemningen gjaldt ja eller nei til kommunesammenslåing basert på intensjonsavtalen for prosjektet «Lyngdal 3». Oppmøtet var godt hvorav i alt 1.297 stemmeberettigede i kommunen var valgdeltakelsen 65 prosent.  Resultatet var et klart «ja» til sammenslåing hvor 59 % stemte for sammenslåing og 41 % mot.  Resultatet viste forskjeller internt i kommunen ved at motstanden mot sammenslåing var størst på Byremo, mens innbyggerne på Konsmo var mest positive til å danne en ny kommune med Lyngdal.   

Audnedølene umyndiggjøres - folkavstemning

Audnedal - Lærte de ikke av forrige krig

Endelig vedtak i kommunestyret

Vedtak i kommunestyret 26.05.2016

Audnedal kan kansellere eneste sammenslåingsvedtak

Ja til Lyngdal 2 (12 mot 5 stemmer) 

Lyngdal 2 ble stemt frem med 12 mot 5 stemmer. Tre representanter fra Ap, en fra Frp og en fra Sp stemte mot. 

Rådmann i Audnedal, Kjell Olav Hæåk, var godt fornøyd med resultatet. Torsdag kveld var de to kommunene de aller første som skrev historie og endret kommunegrensene på Agder. 

— Det har vært en lang prosess som nå endelig er ferdig. Vi er faktisk de første kommunene som har kommet i mål, der begge kommunene har sagt ja, sa Hæåk. 

De fire representantene for Krf og Bygdelistas fem stemte alle for Lyngdal 2, og sikret et klart flertall for konstellasjonen. 

NRK innslag 27.mai 2016 – Audnedal og Lyngdal slår seg sammen

NRK innslag 23.juni 2016 - Audnedal eneste Agderkommune som innlemmes i en annen kommune

Gir opp kampen mot sammenslåing - fvn

Underskriftskampanje - Audnedal

Audnedal - Nå er vi endelig i mål

Audnedal forhandler i øst og vest

Lederartikkel - Audnedals ja

 

Underskriftskampanje og omkamp

Etter at Hægebostad kommunestyre vedtok å ikke gå med i sammenslåingen med Lyngdal og Audnedal i "Lyngdal 3", var det en gruppe innbyggere i Audnedal som ville ha ny behandling av Audnedals sammenslåingsvedtak.  Hans Georg Smedsland gikk i bresjen for en underskriftskampanje som samlet 500 underskrifter.  Smedslands argumenterte med at premissene for sammenslåingen hadde endret seg vesentlig i og med Hægebostads nei.  Han hevdet at det ikke var flertall i Audnedal for en ny kommune som kun bestod av Audnedal og Lyngdal.  Underskriftene ble levert på ordførerens kontor 30.september 2016, med krav om ny behandling i kommunestyret.

NRK innslag 30.sept 2016 - Audnedal underskriftskampanje

Oppfordringen ble tatt opp til behandling i kommunestyrets møte 10.november 2016.  I forkant av møtet var det fakkeltog med mange deltakere.  Kommunestyret stemte over om saken om kommunesammenslåing skulle tas opp til ny behandling.  Det ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer at saken ikke skulle behandles på nytt.  Dermed ble vedtaket fra mai stående som endelig.

NRK innslag 10.nov 2016 - Vil ut sammenslåingsavtalen

 

Sist endret: 04.06.2021