Offentlig ettersyn

En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og en side der vedtatte planer publiseres. For også planer som i siste instans er endelig vedtatt av kommunestyret har en klagefrist.
En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og en side der vedtatte planer publiseres. For også planer som i siste instans er endelig vedtatt av kommunestyret har en klagefrist.

Ute til høring

Detaljreguleringsplan for næringsbebyggelse Høylandsdalen Austad, plan-ID 202007 – frist for innspill er 08.03.22

Firmaet Agde Arkitektur AS har på vegne av Hans Birkeland, hjemmelshaver 52/8, fremmet forslag til
reguleringsplan for område i Høylandsdalen Austad, del av 52/8. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av næringsområde for kombinert innendørs og utendørs lagring av maskiner og utstyr tilknyttet gardsdrift og entreprenørvirksomhet.

Utvalg for miljø, plan og teknisk førstegangsbehandlet planforslaget i møte den 23.11.2021, sak 75/2021, og vedtok da å legge forslaget ut på høring/offentlig ettersyn.

I tråd med utvalgets vedtak legges nå planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn.

Dokumentene kan ses i planregisteret via knappelenken under.

Planregister

Innspill i saken sendes til post@lyngdal.kommune.no

Eller som brevpost til:

Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal

 • Høringsfristen er 8. mars 2022.
Begrenset høring - forslag til detaljreguleringsplan for Svenevigbukta, plan-ID 200702 – frist for innspill er 06.03.22

Utvalg for miljø, plan og teknisk har i møte 23.11.2021, sak 73/2021, fattet vedtak om nytt offentlig ettersyn/begrenset høring av planforslaget før endelig behandling. Høringen gjelder kun endringene som er gjort i reguleringsplanen etter at planforslaget var på offentlig ettersyn sist, det vil si endringene utvalget vedtok.

Planforslag med tilhørende dokumenter er tilgjengelige i planregisteret via lenken under.

Planregister

Innspill i saken sendes til post@lyngdal.kommune.no

Eller som brevpost til:

Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal

 • Høringsfristen er 6. mars 2022.
Klagesak: Skrivemåten for Gislefoss/Geislafoss – frist for innspill er 07.02.22

Statens kartverk har opprettet klagesak i forbindelse med deres vedtak om skrivemåten for stedsnavnet/gårdsnavnet GEISLAFOSS.

Kartverket vedtok i november 2021 at skrivemåten skal være GEISLAFOSS for gnr. 425 (som til nå har blitt skrevet Gislefoss). Da flere grunneiere har klaget på vedtaket er det nå opprettet klagesak hvor det gis anledning til å komme med uttalelse i saken.

Saken kan leses i sin helhet via lenken under.

Navnesak 201518 Geislafoss/Geislefoss/Gislefoss

For spørsmål kan virksomhetsleder for kultur, Jan Seland, kontaktes på epost jan.seland@lyngdal.kommune.no

Innspill i saken sendes til post@lyngdal.kommune.no innen mandag 7. februar 2022.

Offentlig høring: Nytt veinavn på Helle industriområde, Konsmo – frist for innspill er 20.01.22

Grunnet utbygging ved Helle industriområde på Konsmo er det behov for nytt veinavn i dette området. Navnekomiteen har følgende forslag til navn på den nye veien: BREILIVEIEN.

Saken legges med dette ut til offentlig ettersyn.

Høring veinavn Helle.png

Den heltrukne røde linjen, og den stiplede røde linjen som vises på bildet over skal ha ett felles veinavn (klikk på bildet for å gjøre det større).

Rød sirkel på bildet under markerer hvor i industriområdet veien ligger (klikk på bildet for å gjøre det større).

Høring veinavn Helle industriområde.png

 

For spørsmål kan virksomhetsleder for kultur, Jan Seland, kontaktes på epost jan.seland@lyngdal.kommune.no

Innspill i saken sendes til post@lyngdal.kommune.no innen torsdag 20.januar 2022.

Forskrift om innkreving av farvannsavgift i Lyngdal og Farsund – frist for innspill er 31.01.22

Representantskapet i Listerhavnene IKS vedtok i møtet 23.12. 2021 å legge lokal forskrift om innkreving av farvannsavgift ut på høring. Forskriften skal gjelde for alle fartøy som anløper havn, og innretninger for drift av akvakulturanlegg i Farsund og Lyngdal kommunes sjøområde.

 • Høringsfristen er 31. januar 2022.

Eventuelle kommentarer og innspill sendes på epost til tera@farsund.kommune.no

Forskriften kan lastes ned via lenken under. Det som er markert med rød i dokumentet fylles ut etter høringsperioden og når forskriften er vedtatt politisk.

Farvannsavgift forskrift Listerhavnene IKS

Drone Ole Lyngdal havn Holmsundet 071021 skip i forgrunnen DJI_0195 (2).JPG
Lyngdal havn, Holmsundet. Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplaner, Akersmyr og Revøy – frist for innspill er 17.12.21

Utvalg for miljø, plan og teknisk (UMPT) har vedtatt at følgende planforslag skal legges ut til offentlig ettersyn:

 • Forslag til detaljreguleringsplan for masseuttak Akersmyr, plan-ID 202002
 • Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsboliger på øvre Øydna, Revøy, plan-ID 201904

Dokumenter til planforslaget kan ses via lenkene under. De er også tilgjengelig på innbyggertoget i Lyngdal kulturhus.

Lenke planregister Akersmyr

Lenke planregister Revøy

Frist for å sende inn merknader er fredag 17. desember 2021.

Forslag til forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Lyngdal kommunes sjøområde og vassdrag - frist for innspill er 15.12.21

Ny forskrift setter alle gamle fartsforskrifter i en forskrift, samt innfører 5 knop 50 meter fra land i perioden 1.mai til 30. august i hele kommunens sjøområde.

I den nye fartsforskriften er det videre bestemt at alle lokale fartsforskrifter som er gitt etter tidligere havne- og farvannslov (før 1. januar 2020), oppheves fra 1. januar 2022. Forskrifter dette gjelder, er;

 • Forskrift om fartsbegrensninger i havneområdet på Sælør, Lyngdal kommune
 • Forskrift om fartsbegrensning, Jåsund, Lyngdal og Lindesnes kommuner
 • Forskrift om fartsgrense for fartøyer ved Bærøy i Rosfjorden, Lyngdal kommune.
 • Forskrift om sakte fart i Korshamnsundet, Lyngdal kommune.

I tillegg vil lokale fartsforskrifter som er gitt av Sjøfartsdirektoratet etter sjøveisreglene1 oppheves fra samme tidspunkt. Dette er gjort av Kystverket i egen forskrift. Opphevingen av de lokale fartsforskriftene betyr at dersom kommunen ønsker å beholde fartsgrensene i disse forskriftene, så må kommunen vedta  en ny forskrift etter havne- og farvannsloven § 8 innen 1. januar 2022.

Under ligger er forslag til ny forskrift, samt gamle forskrifter som oppheves.

Forskrift om fartsbegrensning, Jåsundet, Lyngdal og Lindesnes

Forskrift om fartsbegrensninger i havneområdet på Sælør

Forskrift om fartsgrense for fartøyer ved Bærøy i Rosfjorden 

Forskrift om regulering av ferdsel på fritidsfartøy Sjøkart 10 og 11 samt vassdrag

Forskrift om sakte fart i Korshamnsundet

Vedlegg til forskrift Kartutsnitt Bærøy § 4c

Vedlegg til forskrift Kartutsnitt Jåsund § 4a

Vedlegg til forskrift Kartutsnitt Korshamn § 4d

Vedlegg til forskrift Kartutsnitt Sælør § 4b

Ny høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens samfunnsdel, Lyngdal kommune 2022-2033 – frist for innspill er 19.11.2021

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel ble behandlet i planutvalget 29.04.21, og det ble da vedtatt vesentlige endringer i arealstrategi.

I kommunestyret 20.05.21 ble samfunnsdelen, inkludert planutvalgets endringer, vedtatt og sendt til høring og offentlig ettersyn. Ved en inkurie ble vedtatte endringer ikke innarbeidet etter kommunestyrets vedtak, og feil dokument ble publisert.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11–14 legges det reviderte forslaget ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker, med 19. november 2021 som frist til å komme med innspill.

Det presiseres at det nå kun er mulighet til å komme med innspill på de vedtatte endringene.

Knyttet til «Arealstrategi for utvikling av eksisterende og nye byggeområder» er følgende endringer nå innarbeidet:

 • Formuleringen i punkt 4 ble endret fra «kommunens utkanter» til «hele kommunen».
 • Punkt 5, «Det kan vurderes ikke å kreve boplikt på gårdsbruk etter konsesjonsloven i områder der kommunen ikke finner det hensiktsmessig å opprettholde tilgang til kommunale tjenester», ble slettet.

Knyttet til «Arealstrategi for grønne hensyn» er følgende endringer innarbeidet:

 • Punkt 6 strøket: Bevare 100-meters langs sjø og vassdrag og sikre allmennhetens tilgang til strandsonen og elvebredder.
 • Punkt 1 ble endret til «Sikre sentrumsnære friluftsområder og møteplasser og sikre allmennhetens tilgang til strandsonen og elvebredder».

I det reviderte høringsutkast er endringene markert med rødt. Høringsutkastet kan lastes ned via knappelenken under.

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2033 - revidert høringsversjon

Innspill sendes til post@lyngdal.kommune.no og merkes med saksnummer 2020/6500.

Eventuell spørsmål kan rettes til kommunalsjef for Plan og næring, Kristine Valborgland, på e-post krva@lyngdal.kommune.no eller telefon 411 01 144.

Melding om igangsatt planarbeid: Detaljreguleringsplan for fritidsboliger Hovda, plan-ID 202009 – frist for innspill 20.08.21

Asplan Viak AS melder på vegne av Anne Lise og Johannes Gabrielsen om oppstart omregulering av et område på Hovda på gnr 279 bnr 3 m. fl. Området er regulert med plan fra 1997, og reguleringen er en omregulering av deler av gjeldende plan.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for bygging av boliger/fritidsboliger innenfor området som er avsatt til spredt boligbebyggelse i gjeldende plan. Ny bebyggelse er foreløpig skissert ved dagens gårdsbebyggelse på eiendommen 279/3 med 8 enheter.

Eventuelle spørsmål og merknader til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS, Lyngdal, tlf. 916 25 234, eller på epost til kaare.kalleberg@asplanviak.no

 • Frist for merknader er 20.08. 2021.

Dokumentene er tilgjengelig i planregisteret via knappelenken under.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. I dette tilfellet 202009. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Detaljreguleringsplan for veirettet næring Herdal, plan-ID 202106 – frist for innspill 27.08.21

Stærk & Co. AS varsler på vegne av Lindland Eiendom AS oppstart av detaljreguleringplan for veirettet næring i Herdal, Lyngdal kommune. Formålet med planen er å tilrettelegge for veirettet næringsvirksomhet.

Det planlegges veiserviceanlegg med energiladestasjoner og bensinstasjon i tilknytning til det nye E 39-krysset, og kommende «park and ride»-anlegg. Det planlegges også tilrettelagt for rasteplass/rekreasjon.

Veiserviceanlegg E39 Herdal.jpg
Illustrasjonen viser nytt veiserviceanlegg langs E18 i Bamble. Ifølge planen som nå ligger ute på høring ser man for seg noe tilsvarende i Herdalen.

Planområdet er lokalisert på Herdal, øst for eksisterende næringsbebyggelse og nord for dagens E 39. Planområdet er på 56 daa og omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr 200/1-2, 200/3, 200/14, 200/17, 202/1, 293/7 og 293/8.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 27.08.21 til:

 • Stærk & Co. as
  Havnegaten 1
  4836 Arendal

Eller som epost til thk@staerk.no

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk &
Co. as., v/Turid Hagelia Korshavn, tlf 930 96 282, e-post: thk@staerk.no

Dokumentene er tilgjengelig i planregisteret via knappelenken under.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. I dette tilfellet 202106. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Vedtak med klagefrist

For tiden ligger ingen slike ute til gjennomsyn.

Endelige vedtak

Via knappelenken under finner du informasjon om vedtatte planer, retningslinjer og forskrifter i Lyngdal kommune.

Kommunale avgjørelser

Søk i planregisteret

For å søke opp dokumenter i Lyngdal kommunes planregister benytter du nummeret som kalles plan-ID.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. Kun tallet, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Sist endret: 21.01.2022