Offentlig ettersyn

En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og en side der vedtatte planer publiseres. For også planer som i siste instans er endelig vedtatt av kommunestyret har en klagefrist.
En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og en side der vedtatte planer publiseres. For også planer som i siste instans er endelig vedtatt av kommunestyret har en klagefrist.

Ute til høring

Melding om igangsatt planarbeid: Detaljreguleringsplan for fritidsboliger Hovda, plan-ID 202009 – frist for innspill 20.08.21

Asplan Viak AS melder på vegne av Anne Lise og Johannes Gabrielsen om oppstart omregulering av et område på Hovda på gnr 279 bnr 3 m. fl. Området er regulert med plan fra 1997, og reguleringen er en omregulering av deler av gjeldende plan.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for bygging av boliger/fritidsboliger innenfor området som er avsatt til spredt boligbebyggelse i gjeldende plan. Ny bebyggelse er foreløpig skissert ved dagens gårdsbebyggelse på eiendommen 279/3 med 8 enheter.

Eventuelle spørsmål og merknader til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS, Lyngdal, tlf. 916 25 234, eller på epost til kaare.kalleberg@asplanviak.no

 • Frist for merknader er 20.08. 2021.

Dokumentene er tilgjengelig i planregisteret via knappelenken under.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. I dette tilfellet 202009. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Detaljreguleringsplan for veirettet næring Herdal, plan-ID 202106 – frist for innspill 27.08.21

Stærk & Co. AS varsler på vegne av Lindland Eiendom AS oppstart av detaljreguleringplan for veirettet næring i Herdal, Lyngdal kommune. Formålet med planen er å tilrettelegge for veirettet næringsvirksomhet.

Det planlegges veiserviceanlegg med energiladestasjoner og bensinstasjon i tilknytning til det nye E 39-krysset, og kommende «park and ride»-anlegg. Det planlegges også tilrettelagt for rasteplass/rekreasjon.

Veiserviceanlegg E39 Herdal.jpg
Illustrasjonen viser nytt veiserviceanlegg langs E18 i Bamble. Ifølge planen som nå ligger ute på høring ser man for seg noe tilsvarende i Herdalen.

Planområdet er lokalisert på Herdal, øst for eksisterende næringsbebyggelse og nord for dagens E 39. Planområdet er på 56 daa og omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr 200/1-2, 200/3, 200/14, 200/17, 202/1, 293/7 og 293/8.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 27.08.21 til:

 • Stærk & Co. as
  Havnegaten 1
  4836 Arendal

Eller som epost til thk@staerk.no

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk &
Co. as., v/Turid Hagelia Korshavn, tlf 930 96 282, e-post: thk@staerk.no

Dokumentene er tilgjengelig i planregisteret via knappelenken under.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. I dette tilfellet 202106. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Høring av forslag til detaljreguleringsplan for boliger og barnehage Østre Rom, plan-ID 201902 – frist for innspill 31.08.21

Asplan Viak har på oppdrag av Lindland Eiendom AS utarbeidet forslag til reguleringsplan på Østre Rom. Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvidelse av etablert boligfelt samt tilrettelegge for utbygging av en barnehage lengst vest i planområdet.

Utvalg for miljø plan og teknisk behandlet i møte 01.06.2021 planforslaget og vedtok å legge planforslaget med noen endringer ut på høring og offentlig ettersyn.

Særutskrift fra kommunes behandling samt andre plandokumenter er tilgjengelig i planregisteret via knappelenken under.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. I dette tilfellet 201902. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Merknader til planforslaget sendes til:

 • Lyngdal kommune
  postboks 353
  4577 Lyngdal

Eller som epost til post@lyngdal.kommune.no

 • Høringsfristen er 31.08. 2021.
Forslag til planprogram for «Steintomta», plan-ID 201901 – frist for innspill 30.07.21

Asplan Viak har på vegne av Agder Veitransport startet opp planarbeid for «Steintomta», del av gnr. 166, bnr. 5, 6, 8 og gnr. 167, bnr. 3, 5, Bergsaker. Formålet med planen er å legge til rette for en kombinasjon av tjenesteyting, plasskrevende handel/næring.

Planer skal i noen tilfeller konsekvensutredes og det er krav om utarbeidelse av planprogram, jf. pbl § 4-1,4-2 og forskrift om konsekvensutredning. Det er vurdert at denne planen faller inn under kriteriene for planer som skal konsekvensutredes og ha planprogram da planideen ikke er i tråd med kommuneplanen.

Et planprogram er et forarbeid til den kommende planen og beskriver alle viktige forhold til kommende planprosess. I samsvar med krav i plan- og bygningsloven (2009) § 4-1 har Asplan Viak utarbeidet forslag til planprogram som legges ut på høring/offentlig ettersyn.

Merknader til foreslåtte planprogram og eventuelle spørsmål rettes til:

Frist for merknader er 30. juli 2021.

Asplan Viak vil på bakgrunn av innkomne merknader vurdere om forslag til planprogram skal korrigeres, og oversender deretter forslag til planprogram som kommunen som planmyndighet behandler og fastsetter. Planprogrammet skal fastsettes før planprosessen går videre. Arbeidet med detaljene i selve planen kommer etter at planprogrammet er vedtatt.

Dokumentene er tilgjengelig i planregisteret via knappelenken under.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. I dette tilfellet 201901. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Offentlig ettersyn av planforslag E 39 – frist for innspill er 20.08.21

Hovedutvalg for miljø, plan og teknisk i Lyngdal kommune vedtok i møte 1. juni å legge ut forslag til reguleringsplan for E 39 Mandal-Lyngdal øst ut på høring og offentlig ettersyn. Dette gjelder den delen av strekningen som ligger i Lyngdal kommune.

Alle plandokumenter ligger ute på prosjektets nettside: www.e39mandal-lyngdal.no

Her ligger også en film av planforslaget og en visuell fremstilling av planens hovedtrekk (StoryMap).

For den delen av strekningen som ligger i Lindesnes kommune, tas det sikte på politisk førstegangsbehandling av planforslaget i september 2021.

Innspill til planforslaget i Lyngdal

Innspillene må sendes inn skriftlig, via:

Eller som post til:

 • Sweco Norge AS
  v/ Marius Fiskevold
  Postboks 80 Skøyen
  0212 Oslo

Merk innspill med «E 39 Mandal-Lyngdal øst».

Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må være oss i hende innen 20. august 2021.

Alle innspill vil oppsummeres, behandles og svares ut i et merknadsdokument. Dokumentet vil publiseres og legges ved den politiske saken.

Informasjon om planarbeidet ligger i tillegg ute på disse nettsidene:

Nye veier

Prosjektets hjemmeside

Nye veier scan me.jpg

Informasjonsmøte

I uke 32 vil Nye Veier invitere til digitalt informasjonsmøte i forbindelse med høringen av planforslaget i Lyngdal. Lenke til møtet publiseres på prosjektnettsiden www.e39mandal-lyngdal.no

Under møtet vil det gis en presentasjon av planforslaget i Lyngdal, og om den videre fremdriften. Møtet legger til rette for toveis kommunikasjon, og opptak av møtet blir publisert på prosjektnettsiden i etterkant.

Spørsmål om planforslaget kan rettes til:

 • Håkon Lohne, prosjektleder Nye veier, tlf. 479 72 727
 • Karl Arne Hollingsholm, rådgiver Sweco, tlf. 930 16 226
 • Britt Alice Oseassen, saksbehandler Lyngdal kommune, epost: Britt.Alice.Oseassen@lyngdal.kommune.no
Reguleringsplan for Svenevikbukta, plan-ID 200702 – frist for innspill er 15.08.21

Formål med planarbeidet: Legge til rette for småbåthavn, gang- og sykkelveg, allmennhetens tilgang til sjøen og enkelte justeringer for private eiendommer.

Dokumentene er tilgjengelig i planregisteret via knappelenken under.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. I dette tilfellet 200702. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Dokumenter og kart kan også ses på innbyggertorget i Lyngdal kulturhus.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til:

 • Lyngdal kommune
  postboks 353
  4577 Lyngdal

Eller på epost via knappelenken under.

Epost Lyngdal kommune

Frist for innspill er 15.08. 2021.

Reguleringsplan for del av Neset, gnr. 62, bnr. 43 m.fl., Svennevik Ytre, Plan-ID 201807 – frist for innspill er 15.08.21

Formål med planarbeidet: Oppgradere planen i henhold til eiendomsforhold, sikre allmennhetens tilgang til sjøen og friområde, samt noen endringer for boligtomter og havneområdet.

Dokumentene er tilgjengelig i planregisteret via knappelenken under.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. I dette tilfellet 201807. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Dokumenter og kart kan også ses på innbyggertorget i Lyngdal kulturhus.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til:

 • Lyngdal kommune
  postboks 353
  4577 Lyngdal

Eller på epost via knappelenken under.

Epost Lyngdal kommune

Frist for innspill er 15.08. 2021.

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2033 – frist for innspill er 20.08.21

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Lyngdal kommune, for perioden 2022 til 2033, ble behandlet i kommunestyret 20. mai 2021.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11–14 legges forslaget ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker.

Eventuelle innspill sendes til:

 • Lyngdal kommune
  postboks 353
  4577 Lyngdal

Eller på epost via lenken under:

post@lyngdal.kommune

Alle innspill merkes med saksnummer 2020/6500.

Eventuelle spørsmål rettes til prosjektleder Linn Gyland på epost: linn.gyland@lyngdal.kommune.no

 • Frist for innspill er satt til 20. august 2021.

Kommuneplanens samfunnsdel og skjema for innspill

Via knappelenkene under finner du høringsdokumentet til kommuneplanens samfunnsdel, og skjema som kan benyttes til innspill. Skjema kan lastes ned både som PDF og word (docx).

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2033

Det oppfordres til å benytte skjemaene under for innspill.

Innspillskjema.pdf

Innspillskjema.docx

Nye veinavn i Lyngdal kommune – frist for innspill utløp 21.05.21

Navnekomiteen i Lyngdal foreslår to nye veinavn, som nå legges ut på høring. Det er Verven og Byremohagen.

 • Fristen for å komme med innspill er fredag 21. mai 2021.

Mer info via lenken under.

To nye veinavn i Lyngdal

Planbestemmelser for Kåveland-Åmland hyttefelt

Lyngdal kommunestyre vedtok i møte 16.02. 2021 en reguleringsendring som gjelder planbestemmelser for Kåveland-Åmland hyttefelt.

Vedtaket har tre ukers klagefrist. Berørte parter har fått brev hvor klagefrist er angitt.

Plandokumentene er tilgjengelig i planregisteret via lenken under.

Planregister Lyngdal kommune

Høring om stedsnavn i tidligere Audnedal kommune – frist for innspill utløp 25.01.21

I forbindelse med adressering i Lyngdal kommune, i en del av tidligere Audnedal kommune, har Språkrådet tatt opp navnesak for stedsnavnene Viblemo/Vivlemo, Øygarden/Øygard/Ødegård og Ågedalstøi/Ågedal(s)stø.

Navnesaken reises for å avklare hva som skal være riktig skrivemåte. Lyngdal kommunes forslag til navn avviker også med det som er registrert i kartverkets databaser.

Alle eiere av berørte bruk er tilskrevet direkte.

Via knappelenken under kan infoskriv fra Statens kartverk lastes ned.

Info oppstart av navnesak

Stedsnavn til vurdering

Gårdnr 426 - Viblemo/Vivlemo:

Navnesaken dreier seg i utgangspunktet om hvordan stedsnavnet Viblemo skal skrives. Statens kartverk har registrert to ulike skrivemåter:

 • Viblemo
 • Vivlemo

Kommunen ønsker derfor innspill på skrivemåten/uttalen av dette stedsnavnet.

Gårdnr 488 - Ågedalsstranden/Øygard:

Det ønskes innspill på hvordan stedsnavnet Øygard skal skrives. Det er registrert tre ulike skrivemåter:

 • Øygarden
 • Øygard
 • Ødegård

I tillegg ønskes det innspill på stedsnavnene Ågedalsstrand og Ågedalsstø. Her er det ikke selve stedsnavnet Ågedal som er oppe til vurdering, men stedsnavnet i kombinasjon med -strand og -stø. Det er registrert følgende ulike skrivemåter:

 • Ågedalstranden
 • Ågedalsstranden (med to s-er)
 • Ågedalstrand
 • Ågedalsstrand (med to s-er)

I tillegg ønskes innspill på følgende alternativer:

 • Ågedalstø
 • Ågedalsstø (med to s-er)
 • Ågedalstøå
 • Ågedalstøa
 • Ågedalstøi

Innspill kan sendes på epost til Lyngdal kommune, post@lyngdal.kommune.no

Spørsmål kan rettes til virksomhetsleder for kultur, Jan Seland, telefon 404 14 610 eller på epost jan.seland@lyngdal.kommune.no

Frist for å sende innspill utløp 25.januar 2021.

Reguleringsendring Kåveland-Åmland, tomtebestemmelser – frist for innspill 31.12.20

Utvalg for miljø, plan og teknisk vedtok i møte 03.11. 2020 offentlig ettersyn for følgende: «Reguleringsendring Kåveland-Åmland, tomtebestemmelser». Plan-ID 202004.

Formål med planarbeidet:

 • Angi planeringshøyder for tomter.
 • Beskrive tydelig hvordan tomten kan opparbeides, for å oppnå en god tilpasning til omgivelser og samtidig funksjonelle tomter.

Papirer kan ses på rådhusets innbyggertorg, eller lastes ned fra planregisteret. Se egen info om det lenger nede.

Her finnes også:

 • Plankart og bestemmelser for gjeldende plan
 • Notat som supplement til planbeskrivelsen
 • Protokoll fra politisk førstegangs behandling

Eventuelle merknader til planendringen sendes til post@lyngdal.kommune.no

Eller til Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal.

Frist for innspill er 31. desember 2020.

Se dokumentene i Planregisteret

Dokumentene til saken finner du i kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. I dette tilfellet 202004. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.

Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Omforent dokument for idrett og friluftsliv - frist for innspill utløp 23.11.20

Det omforente dokumentet gjelder frem til ny kommunedelplan for idrett og friluftsliv blir vedtatt.

Det er mange spenennde prosjekter på gang, og mange av dem skal søke spillemidler for 2021. Programmet for spillemidler skal rulleres nå før jul, og denne prioriteringen er nå ute for innspill.

Omforent dokument for Idrett og friluftsliv

Innspill til planen skal sendes innen 23.november til:

Rune Hauan
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Bestandsmål for elg og hjort i Lyngdal 2021-2025 – frist for innspill utløp 23.11.20

I hjorteviltforskriften stilles det krav om at kommunen skal utarbeide mål for bestandsforvaltningen av hjortevilt. Det er ønskelig å sette mål som faktisk er målbare. Eksempelvis snitt på slaktevekt og antall trafikkdrepte dyr opp mot jaktuttaket.

Elg vandrer på iphone - Pixabay.jpg
Lyngdal kommune ber om innspill på målene som er satt for bestandsforvaltningen av elg og hjort i kommunen. Illustrasjonsfoto: Iván Tamás, Pixabay

Høringsdokumentet og dokumentet som beskriver hovedmål og delmål for hjorteviltforvaltningen fram til 2025 kan lastes ned via knappelenkene under.

Høringsbrev mål for elg og hjort

Forvaltningsmål elg og hjort 2021-2025

Eventuelle innspill merkes med saknummer 20/6620 og sendes til:

 • Lyngdal kommune
  postboks 353
  4577 Lyngdal

Eller på epost via lenken under.

post@lyngdal.kommune.no

Høringsfrist er mandag 23. november 2020.

Detaljregulering for fritidsboliger og småbåthavn, Krågestøl – frist for innspill utløp 29.11.20

Lyngdal kommune har fra Agde Arkitektur AS, på vegne av SIBB AS, mottatt varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for fritidsboliger og småbåthavn, Krågestøl, plan-ID 202010. Varsel er i henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven.

Planområdet er lokalisert på Krågestøl/Krågestølstranda. Hensikten med varslet regulering er å legge til rette for utvikling av område FB72 fritidsbebyggelse og VA11 småbåthavn i gjeldende kommuneplan for Lyngdal. Øvrige arealer er angitt LNFR.

Aktuelle reguleringsformål: Fritidsbebyggelse, småbåthavn, friluftsområder, lekeplass, veg, vann- og avløpsanlegg, renovasjonsanlegg og energianlegg m.m.

Spørsmål eller skriftlige merknader til planarbeidet kan rettes til:

 • Agde Arkitektur AS v/Krister Ingebretsen
  Opsal
  4580 Lyngdal

Eller på epost til kontakt@kikonsult.com, med kopi til Lyngdal kommune v/plankontoret, postboks 353, 4577 Lyngdal, eller epost post@lyngdal.kommune.no

Frist for eventuelle uttalelser til oppstart er 29. november 2020.

Se dokumentene i Planregisteret

Dokumentene til saken finner du i kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 202010. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.

Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Detaljregulering for næringsområde Varpebakken/Høylandsdalen, Austad gnr. 52 bnr. 8 – frist for innspill utløp 29.11.20

Agde Arkitektur AS melder på vegne av Hans Birkeland om oppstart av planarbeid i henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven for detaljregulering for næringsområde Varpebakken/Høylandsdalen, Austad gnr. 52 bnr. 8, plan-ID 202007.

Planområdet er lokalisert i Høylandsdalen, sør for Austad sentrum, i Lyngdal kommune.

Hensikten med varslet regulering er å legge til rette for næringstomter for forslagsstillers maskinentreprenørvirksomhet og landbruksdrift innenfor området, samt annen plasskrevende næringsvirksomhet. Dette ønskes oppnådd ved å etablere innendørs og utendørs lagring, samt nødvendige fasiliteter for kontor, vaktskifte og lignende.

Spørsmål eller skriftlige merknader til planarbeidet kan rettes til:

 • Agde Arkitektur AS v/Krister Ingebretsen
  Opsal
  4580 Lyngdal

Eller på epost til kontakt@kikonsult.com, med kopi til Lyngdal kommune v/plankontoret, postboks 353, 4577 Lyngdal, eller epost post@lyngdal.kommune.no

Frist for eventuelle uttalelser til oppstart er 29. november 2020.

Se dokumentene i Planregisteret

Dokumentene til saken finner du i kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 202007. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.

Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Detaljreguleringsplan for boliger Berge Ytre/Berge gård – frist for innspill utløp 21.11.20

Lyngdal kommune har lagt ut til offentlig ettersyn detaljreguleringsplan for boliger, gnr. 168 og bnr. 1 – Berge Ytre/Berge gård, plan-ID 201502. Frist for merknader er 21. november 2020.

Eventuelle merknader til planen sendes Lyngdal kommune via epost eller vanlig postforsendelse.

Epost Lyngdal kommune

Postadresse:

 • Lyngdal kommune
  Postboks 353
  4577 Lyngdal

Se dokumentene i Planregisteret

Dokumentene til saken finner du i kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 201502. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.

Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Vedtak med klagefrist

For tiden ligger ingen slike ute til gjennomsyn.

Endelige vedtak

Via knappelenken under finner du informasjon om vedtatte planer, retningslinjer og forskrifter i Lyngdal kommune.

Kommunale avgjørelser

Sist endret: 09.07.2021