Offentlig ettersyn

En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en side der vedtatte planer publiseres og denne siden hvor planer legges ut til offentlig ettersyn / høring.
En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en side der vedtatte planer publiseres og denne siden hvor planer legges ut til offentlig ettersyn / høring.

Ute til høring


Detaljreguleringsplan for boliger og hytter Hagestadhøgda, plan-ID 202104 – frist for innspill er 06.07.22

Utvalg for miljø, plan og teknisk (UMPT) vedtok i møtet 26.04.22 å legge planforslag for boliger og hytter på Hagestadhøgda ut på høring og offentlig ettersyn.

Det er Asplan Viak som på oppdrag fra Igland Eiendom AS har fremmet forslaget til reguleringsplan. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 11 fritidsboliger nordvest for dagens hyttefelt på Hagestadhøgda og utvidelse av boligfeltet på Skomrak i forlengelse av Solheiveien (tre tomter). Nye fritidsboliger vil ha adkomst via eksisterende hyttefelt og boliger fra boligfeltet.

Link til dokumenter i planregisteret via lenken under:

Se planforslaget her

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Lyngdal kommune på epost post@lyngdal.kommune.no

Eller som ordinær postforsendelse til:

 • Lyngdal kommune
  Postboks 353
  4577 Lyngdal

Frist for innspill er 6. juli 2022.

Detaljreguleringsplan for fritidsboliger og småbåthavn Krågestøl, plan-ID 202010 – frist for innspill er 06.07.22

Hensikten med planen er å legge til rette for opparbeidelse og utbygging av hytter/fritidsboliger innenfor FB72 Krågestøl og tilhørende småbåthavn innenfor VA11 i gjeldende kommuneplan.

Tiltakshaver for planarbeidet er SIBB AS. Planarbeidet utføres av Agde Arkitektur AS.

Planforslaget var til førstegangsbehandling i utvalg for miljø, plan og teknisk (UMPT) 26.04.22, og det ble da vedtatt å legge det ut på høring og offentlig ettersyn.

Link til dokumenter i planregisteret via lenken under:

Se planforslaget her

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Lyngdal kommune på epost post@lyngdal.kommune.no

Eller som ordinær postforsendelse til:

 • Lyngdal kommune
  Postboks 353
  4577 Lyngdal

Frist for innspill er 6. juli 2022.

Detaljreguleringsplaner for boliger Sveneviklia og fritidsboliger Lundegård – frist for innspill er 30.04.22

Forslag til detaljreguleringsplan for boliger Sveneviklia, plan-ID 202003

 • Relevante plandokumenter er tilgjengelig på følgende lenke:

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4225/gl_planarkiv.aspx?planid=202003

Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsboliger Lundegård, gbnr 14/11, plan-ID 202006

 • Relevante plandokumenter er tilgjengelig på følgende lenke:

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4225/gl_planarkiv.aspx?planid=202006

Eventuelle merknader til planforslagene sendes skriftlig til Lyngdal kommune på epost post@lyngdal.kommune.no

Eller som ordinær postforsendelse til:

 • Lyngdal kommune
  postboks 353
  4577 Lyngdal

Frist for å sende inn merknader er 30. april 2022.

Høring planprogram og finsilingsrapport for ny E39 Lyngdal vest-Kvinesdal – frist for innspill er 19.04.22

Nye Veier har satt i gang et planarbeid for å lage detaljreguleringsplan for framtidig E 39 mellom Lyngdal vest og Kvinesdal, på strekningen fra Røyskår til kommunegrensen mellom Kvinesdal og Flekkefjord. Det ble den 15.09.21 varslet oppstart av planarbeid.

Reguleringsplanarbeidet utløser krav til konsekvensutredning og planprogram, og i den forbindelse legges forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn. Sammen med planprogrammet er også finsilingsrapporten, som vurderer aktuelle veilinjer. Den traseen som anbefales i finsilingsrapporten legges til grunn for det videre reguleringsarbeidet i planprogrammet

Dokumentene finnes på prosjektets nettside og i kommunens planregister. Se knappelenkene under.

E39 Lyngdal vest-Kvinesdal

Kommunens planregister

Ønsker du å se mer forenklet informasjon om planprogram og finsilingsrapport finner du det via lenken under.

Forenklet informasjon

Spørsmål, innspill og merknader

For spørsmål eller mer informasjon kan følgende personer kontaktes:

 • Jan Håvard Øverland, tlf. 951 20 124
 • Espen Motzfeldt Drange, tlf. 975 05 853

Eventuelle innspill eller merknader til anbefalt linje og planprogram sendes skriftlig til epost E39LK@sweco.no

eller som vanlig postforsendelse til:

 • Sweco Norge AS v/Espen Motzfeldt Drange
  Fantoftvegen 14P
  5072 Bergen

Merk innspill med «E39 Lyngdal vest - Kvinesdal»

Alternativt kan også Nye Veiers medvirkningsportal benyttes:

Medvirkningsportalen Nye Veier

 • Høringsfristen er 19. april 2022.

Informasjonsmøte Lyngdal rådhus

I forbindelse med høringen av planprogram og anbefaling av linje for ny E 39 inviterer kommunen til informasjonsmøte og åpen kontordag mandag 14. mars 2022. Informasjonsmøtet er i kommunestyresalen i Lyngdal rådhus fra kl. 17 til 19. Det kan du også følge direkte på Kommune-TV.

Etter informasjonsmøtet holdes det åpent kontor i vrimlehallen utenfor kommunestyresalen, fra kl. 19.30 til 22, med mulighet for en-til-en-samtaler og spørsmål. Denne delen sendes det ikke fra.

Direktesendingen fra informasjonsmøtet i kommunestyresalen finner du via knappelenken under.

Informasjonsmøte ny E 39

Opptaket fra informasjonsmøtet vil senere være tilgjengelig i TV-arkivet.

Forslag til revidert lokal slamforskrift – frist for innspill er 23.02.22

Forslaget til revisjon av den lokale slamforskriften ble behandlet av utvalget for miljø, plan og teknisk (UMPT) i møtet 25. januar 2022. Det er i forskriften kun foreslått mindre endringer knyttet til tømmefrekvens.

Forslaget legges nå ut til høring, med tre ukers høringsfrist. Slamforskriften med foreslåtte endringer kan lastes ned via lenken under.

Forslag lokal forskrift om slambehandling

Eventuelle innspill sendes på epost til post@lyngdal.kommune.no

Eller som brevpost til:

Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal

 • Høringsfristen er onsdag 23. februar 2022.
Detaljreguleringsplan for næringsbebyggelse Høylandsdalen Austad, plan-ID 202007 – frist for innspill er 08.03.22

Firmaet Agde Arkitektur AS har på vegne av Hans Birkeland, hjemmelshaver 52/8, fremmet forslag til
reguleringsplan for område i Høylandsdalen Austad, del av 52/8. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av næringsområde for kombinert innendørs og utendørs lagring av maskiner og utstyr tilknyttet gardsdrift og entreprenørvirksomhet.

Utvalg for miljø, plan og teknisk førstegangsbehandlet planforslaget i møte den 23.11.2021, sak 75/2021, og vedtok da å legge forslaget ut på høring/offentlig ettersyn.

I tråd med utvalgets vedtak legges nå planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn.

Dokumentene kan ses i planregisteret via knappelenken under.

Planregister

Innspill i saken sendes til post@lyngdal.kommune.no

Eller som brevpost til:

Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal

 • Høringsfristen er 8. mars 2022.
Begrenset høring - forslag til detaljreguleringsplan for Svenevigbukta, plan-ID 200702 – frist for innspill er 06.03.22

Utvalg for miljø, plan og teknisk har i møte 23.11.2021, sak 73/2021, fattet vedtak om nytt offentlig ettersyn/begrenset høring av planforslaget før endelig behandling. Høringen gjelder kun endringene som er gjort i reguleringsplanen etter at planforslaget var på offentlig ettersyn sist, det vil si endringene utvalget vedtok.

Planforslag med tilhørende dokumenter er tilgjengelige i planregisteret via lenken under.

Planregister

Innspill i saken sendes til post@lyngdal.kommune.no

Eller som brevpost til:

Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal

 • Høringsfristen er 6. mars 2022.
Klagesak: Skrivemåten for Gislefoss/Geislafoss – frist for innspill er 07.02.22

Statens kartverk har opprettet klagesak i forbindelse med deres vedtak om skrivemåten for stedsnavnet/gårdsnavnet GEISLAFOSS.

Kartverket vedtok i november 2021 at skrivemåten skal være GEISLAFOSS for gnr. 425 (som til nå har blitt skrevet Gislefoss). Da flere grunneiere har klaget på vedtaket er det nå opprettet klagesak hvor det gis anledning til å komme med uttalelse i saken.

Saken kan leses i sin helhet via lenken under.

Navnesak 201518 Geislafoss/Geislefoss/Gislefoss

For spørsmål kan virksomhetsleder for kultur, Jan Seland, kontaktes på epost jan.seland@lyngdal.kommune.no

Innspill i saken sendes til post@lyngdal.kommune.no innen mandag 7. februar 2022.

Offentlig høring: Nytt veinavn på Helle industriområde, Konsmo – frist for innspill er 20.01.22

Grunnet utbygging ved Helle industriområde på Konsmo er det behov for nytt veinavn i dette området. Navnekomiteen har følgende forslag til navn på den nye veien: BREILIVEIEN.

Saken legges med dette ut til offentlig ettersyn.

Høring veinavn Helle.png

Den heltrukne røde linjen, og den stiplede røde linjen som vises på bildet over skal ha ett felles veinavn (klikk på bildet for å gjøre det større).

Rød sirkel på bildet under markerer hvor i industriområdet veien ligger (klikk på bildet for å gjøre det større).

Høring veinavn Helle industriområde.png

 

For spørsmål kan virksomhetsleder for kultur, Jan Seland, kontaktes på epost jan.seland@lyngdal.kommune.no

Innspill i saken sendes til post@lyngdal.kommune.no innen torsdag 20.januar 2022.

Forskrift om innkreving av farvannsavgift i Lyngdal og Farsund – frist for innspill er 31.01.22

Representantskapet i Listerhavnene IKS vedtok i møtet 23.12. 2021 å legge lokal forskrift om innkreving av farvannsavgift ut på høring. Forskriften skal gjelde for alle fartøy som anløper havn, og innretninger for drift av akvakulturanlegg i Farsund og Lyngdal kommunes sjøområde.

 • Høringsfristen er 31. januar 2022.

Eventuelle kommentarer og innspill sendes på epost til tera@farsund.kommune.no

Forskriften kan lastes ned via lenken under. Det som er markert med rød i dokumentet fylles ut etter høringsperioden og når forskriften er vedtatt politisk.

Farvannsavgift forskrift Listerhavnene IKS

Drone Ole Lyngdal havn Holmsundet 071021 skip i forgrunnen DJI_0195 (2).JPG
Lyngdal havn, Holmsundet. Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Vedtak med klagefrist

For tiden ligger ingen slike ute til gjennomsyn.

Endelige vedtak

Via knappelenken under finner du informasjon om vedtatte planer, retningslinjer og forskrifter i Lyngdal kommune.

Kommunale avgjørelser

Søk i planregisteret

For å søke opp dokumenter i Lyngdal kommunes planregister benytter du nummeret som kalles plan-ID.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. Kun tallet, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Sist endret: 24.05.2022