Offentlig ettersyn

En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og en side der vedtatte planer publiseres. For også planer som i siste instans er endelig vedtatt av kommunestyret har en klagefrist.
En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og en side der vedtatte planer publiseres. For også planer som i siste instans er endelig vedtatt av kommunestyret har en klagefrist.

Ute til høring

Nye veinavn i Lyngdal kommune – frist for innspill er 21.05.21

Navnekomiteen i Lyngdal foreslår to nye veinavn, som nå legges ut på høring. Det er Verven og Byremohagen.

 • Fristen for å komme med innspill er fredag 21. mai 2021.

Mer info via lenken under.

To nye veinavn i Lyngdal

Planbestemmelser for Kåveland-Åmland hyttefelt

Lyngdal kommunestyre vedtok i møte 16.02. 2021 en reguleringsendring som gjelder planbestemmelser for Kåveland-Åmland hyttefelt.

Vedtaket har tre ukers klagefrist. Berørte parter har fått brev hvor klagefrist er angitt.

Plandokumentene er tilgjengelig i planregisteret via lenken under.

Planregister Lyngdal kommune

Høring om stedsnavn i tidligere Audnedal kommune – frist for innspill er 25.01.21

I forbindelse med adressering i Lyngdal kommune, i en del av tidligere Audnedal kommune, har Språkrådet tatt opp navnesak for stedsnavnene Viblemo/Vivlemo, Øygarden/Øygard/Ødegård og Ågedalstøi/Ågedal(s)stø.

Navnesaken reises for å avklare hva som skal være riktig skrivemåte. Lyngdal kommunes forslag til navn avviker også med det som er registrert i kartverkets databaser.

Alle eiere av berørte bruk er tilskrevet direkte.

Via knappelenken under kan infoskriv fra Statens kartverk lastes ned.

Info oppstart av navnesak

Stedsnavn til vurdering

Gårdnr 426 - Viblemo/Vivlemo:

Navnesaken dreier seg i utgangspunktet om hvordan stedsnavnet Viblemo skal skrives. Statens kartverk har registrert to ulike skrivemåter:

 • Viblemo
 • Vivlemo

Kommunen ønsker derfor innspill på skrivemåten/uttalen av dette stedsnavnet.

Gårdnr 488 - Ågedalsstranden/Øygard:

Det ønskes innspill på hvordan stedsnavnet Øygard skal skrives. Det er registrert tre ulike skrivemåter:

 • Øygarden
 • Øygard
 • Ødegård

I tillegg ønskes det innspill på stedsnavnene Ågedalsstrand og Ågedalsstø. Her er det ikke selve stedsnavnet Ågedal som er oppe til vurdering, men stedsnavnet i kombinasjon med -strand og -stø. Det er registrert følgende ulike skrivemåter:

 • Ågedalstranden
 • Ågedalsstranden (med to s-er)
 • Ågedalstrand
 • Ågedalsstrand (med to s-er)

I tillegg ønskes innspill på følgende alternativer:

 • Ågedalstø
 • Ågedalsstø (med to s-er)
 • Ågedalstøå
 • Ågedalstøa
 • Ågedalstøi

Innspill kan sendes på epost til Lyngdal kommune, post@lyngdal.kommune.no

Spørsmål kan rettes til virksomhetsleder for kultur, Jan Seland, telefon 404 14 610 eller på epost jan.seland@lyngdal.kommune.no

Frist for å sende innspill er 25.januar 2021.

Reguleringsendring Kåveland-Åmland, tomtebestemmelser – frist for innspill 31.12.20

Utvalg for miljø, plan og teknisk vedtok i møte 03.11. 2020 offentlig ettersyn for følgende: «Reguleringsendring Kåveland-Åmland, tomtebestemmelser». Plan-ID 202004.

Formål med planarbeidet:

 • Angi planeringshøyder for tomter.
 • Beskrive tydelig hvordan tomten kan opparbeides, for å oppnå en god tilpasning til omgivelser og samtidig funksjonelle tomter.

Papirer kan ses på rådhusets innbyggertorg, eller lastes ned fra planregisteret. Se egen info om det lenger nede.

Her finnes også:

 • Plankart og bestemmelser for gjeldende plan
 • Notat som supplement til planbeskrivelsen
 • Protokoll fra politisk førstegangs behandling

Eventuelle merknader til planendringen sendes til post@lyngdal.kommune.no

Eller til Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal.

Frist for innspill er 31. desember 2020.

Se dokumentene i Planregisteret

Dokumentene til saken finner du i kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. I dette tilfellet 202004. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.

Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Omforent dokument for idrett og friluftsliv - frist for innspill 23.11.20

Det omforente dokumentet gjelder frem til ny kommunedelplan for idrett og friluftsliv blir vedtatt.

Det er mange spenennde prosjekter på gang, og mange av dem skal søke spillemidler for 2021. Programmet for spillemidler skal rulleres nå før jul, og denne prioriteringen er nå ute for innspill.

Omforent dokument for Idrett og friluftsliv

Innspill til planen skal sendes innen 23.november til:

Rune Hauan
3.etasje i Lyngdal kulturhus
Bestandsmål for elg og hjort i Lyngdal 2021-2025 – frist for innspill 23.11.20

I hjorteviltforskriften stilles det krav om at kommunen skal utarbeide mål for bestandsforvaltningen av hjortevilt. Det er ønskelig å sette mål som faktisk er målbare. Eksempelvis snitt på slaktevekt og antall trafikkdrepte dyr opp mot jaktuttaket.

Elg vandrer på iphone - Pixabay.jpg
Lyngdal kommune ber om innspill på målene som er satt for bestandsforvaltningen av elg og hjort i kommunen. Illustrasjonsfoto: Iván Tamás, Pixabay

Høringsdokumentet og dokumentet som beskriver hovedmål og delmål for hjorteviltforvaltningen fram til 2025 kan lastes ned via knappelenkene under.

Høringsbrev mål for elg og hjort

Forvaltningsmål elg og hjort 2021-2025

Eventuelle innspill merkes med saknummer 20/6620 og sendes til:

 • Lyngdal kommune
  postboks 353
  4577 Lyngdal

Eller på epost via lenken under.

post@lyngdal.kommune.no

Høringsfrist er mandag 23. november 2020.

Detaljregulering for fritidsboliger og småbåthavn, Krågestøl – frist for innspill 29.11.20

Lyngdal kommune har fra Agde Arkitektur AS, på vegne av SIBB AS, mottatt varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for fritidsboliger og småbåthavn, Krågestøl, plan-ID 202010. Varsel er i henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven.

Planområdet er lokalisert på Krågestøl/Krågestølstranda. Hensikten med varslet regulering er å legge til rette for utvikling av område FB72 fritidsbebyggelse og VA11 småbåthavn i gjeldende kommuneplan for Lyngdal. Øvrige arealer er angitt LNFR.

Aktuelle reguleringsformål: Fritidsbebyggelse, småbåthavn, friluftsområder, lekeplass, veg, vann- og avløpsanlegg, renovasjonsanlegg og energianlegg m.m.

Spørsmål eller skriftlige merknader til planarbeidet kan rettes til:

 • Agde Arkitektur AS v/Krister Ingebretsen
  Opsal
  4580 Lyngdal

Eller på epost til kontakt@kikonsult.com, med kopi til Lyngdal kommune v/plankontoret, postboks 353, 4577 Lyngdal, eller epost post@lyngdal.kommune.no

Frist for eventuelle uttalelser til oppstart er 29. november 2020.

Se dokumentene i Planregisteret

Dokumentene til saken finner du i kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 202010. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.

Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Detaljregulering for næringsområde Varpebakken/Høylandsdalen, Austad gnr. 52 bnr. 8 – frist for innspill 29.11.20

Agde Arkitektur AS melder på vegne av Hans Birkeland om oppstart av planarbeid i henhold til § 12-8 i plan- og bygningsloven for detaljregulering for næringsområde Varpebakken/Høylandsdalen, Austad gnr. 52 bnr. 8, plan-ID 202007.

Planområdet er lokalisert i Høylandsdalen, sør for Austad sentrum, i Lyngdal kommune.

Hensikten med varslet regulering er å legge til rette for næringstomter for forslagsstillers maskinentreprenørvirksomhet og landbruksdrift innenfor området, samt annen plasskrevende næringsvirksomhet. Dette ønskes oppnådd ved å etablere innendørs og utendørs lagring, samt nødvendige fasiliteter for kontor, vaktskifte og lignende.

Spørsmål eller skriftlige merknader til planarbeidet kan rettes til:

 • Agde Arkitektur AS v/Krister Ingebretsen
  Opsal
  4580 Lyngdal

Eller på epost til kontakt@kikonsult.com, med kopi til Lyngdal kommune v/plankontoret, postboks 353, 4577 Lyngdal, eller epost post@lyngdal.kommune.no

Frist for eventuelle uttalelser til oppstart er 29. november 2020.

Se dokumentene i Planregisteret

Dokumentene til saken finner du i kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 202007. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.

Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Detaljreguleringsplan for boliger Berge Ytre/Berge gård – frist for innspill 21.11.20

Lyngdal kommune har lagt ut til offentlig ettersyn detaljreguleringsplan for boliger, gnr. 168 og bnr. 1 – Berge Ytre/Berge gård, plan-ID 201502. Frist for merknader er 21. november 2020.

Eventuelle merknader til planen sendes Lyngdal kommune via epost eller vanlig postforsendelse.

Epost Lyngdal kommune

Postadresse:

 • Lyngdal kommune
  Postboks 353
  4577 Lyngdal

Se dokumentene i Planregisteret

Dokumentene til saken finner du i kommunens planregister. I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til den planen du ønsker å se. I dette tilfellet 201502. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.

Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Vedtak med klagefrist

For tiden ligger ingen slike ute til gjennomsyn.

Endelige vedtak

Via knappelenken under finner du informasjon om vedtatte planer, retningslinjer og forskrifter i Lyngdal kommune.

Kommunale avgjørelser

Sist endret: 05.05.2021