Offentlig ettersyn

En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og en side der vedtatte planer publiseres. For også planer som i siste instans er endelig vedtatt av kommunestyret har en klagefrist.
En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og en side der vedtatte planer publiseres. For også planer som i siste instans er endelig vedtatt av kommunestyret har en klagefrist.

Ute til høring

Ny høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens samfunnsdel, Lyngdal kommune 2022-2033 – frist for innspill er 19.11.2021

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel ble behandlet i planutvalget 29.04.21, og det ble da vedtatt vesentlige endringer i arealstrategi.

I kommunestyret 20.05.21 ble samfunnsdelen, inkludert planutvalgets endringer, vedtatt og sendt til høring og offentlig ettersyn. Ved en inkurie ble vedtatte endringer ikke innarbeidet etter kommunestyrets vedtak, og feil dokument ble publisert.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11–14 legges det reviderte forslaget ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker, med 19. november 2021 som frist til å komme med innspill.

Det presiseres at det nå kun er mulighet til å komme med innspill på de vedtatte endringene.

Knyttet til «Arealstrategi for utvikling av eksisterende og nye byggeområder» er følgende endringer nå innarbeidet:

 • Formuleringen i punkt 4 ble endret fra «kommunens utkanter» til «hele kommunen».
 • Punkt 5, «Det kan vurderes ikke å kreve boplikt på gårdsbruk etter konsesjonsloven i områder der kommunen ikke finner det hensiktsmessig å opprettholde tilgang til kommunale tjenester», ble slettet.

Knyttet til «Arealstrategi for grønne hensyn» er følgende endringer innarbeidet:

 • Punkt 6 strøket: Bevare 100-meters langs sjø og vassdrag og sikre allmennhetens tilgang til strandsonen og elvebredder.
 • Punkt 1 ble endret til «Sikre sentrumsnære friluftsområder og møteplasser og sikre allmennhetens tilgang til strandsonen og elvebredder».

I det reviderte høringsutkast er endringene markert med rødt. Høringsutkastet kan lastes ned via knappelenken under.

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2033 - revidert høringsversjon

Innspill sendes til post@lyngdal.kommune.no og merkes med saksnummer 2020/6500.

Eventuell spørsmål kan rettes til kommunalsjef for Plan og næring, Kristine Valborgland, på e-post krva@lyngdal.kommune.no eller telefon 411 01 144.

Melding om igangsatt planarbeid: Detaljreguleringsplan for fritidsboliger Hovda, plan-ID 202009 – frist for innspill 20.08.21

Asplan Viak AS melder på vegne av Anne Lise og Johannes Gabrielsen om oppstart omregulering av et område på Hovda på gnr 279 bnr 3 m. fl. Området er regulert med plan fra 1997, og reguleringen er en omregulering av deler av gjeldende plan.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for bygging av boliger/fritidsboliger innenfor området som er avsatt til spredt boligbebyggelse i gjeldende plan. Ny bebyggelse er foreløpig skissert ved dagens gårdsbebyggelse på eiendommen 279/3 med 8 enheter.

Eventuelle spørsmål og merknader til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS, Lyngdal, tlf. 916 25 234, eller på epost til kaare.kalleberg@asplanviak.no

 • Frist for merknader er 20.08. 2021.

Dokumentene er tilgjengelig i planregisteret via knappelenken under.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. I dette tilfellet 202009. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Detaljreguleringsplan for veirettet næring Herdal, plan-ID 202106 – frist for innspill 27.08.21

Stærk & Co. AS varsler på vegne av Lindland Eiendom AS oppstart av detaljreguleringplan for veirettet næring i Herdal, Lyngdal kommune. Formålet med planen er å tilrettelegge for veirettet næringsvirksomhet.

Det planlegges veiserviceanlegg med energiladestasjoner og bensinstasjon i tilknytning til det nye E 39-krysset, og kommende «park and ride»-anlegg. Det planlegges også tilrettelagt for rasteplass/rekreasjon.

Veiserviceanlegg E39 Herdal.jpg
Illustrasjonen viser nytt veiserviceanlegg langs E18 i Bamble. Ifølge planen som nå ligger ute på høring ser man for seg noe tilsvarende i Herdalen.

Planområdet er lokalisert på Herdal, øst for eksisterende næringsbebyggelse og nord for dagens E 39. Planområdet er på 56 daa og omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr 200/1-2, 200/3, 200/14, 200/17, 202/1, 293/7 og 293/8.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 27.08.21 til:

 • Stærk & Co. as
  Havnegaten 1
  4836 Arendal

Eller som epost til thk@staerk.no

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk &
Co. as., v/Turid Hagelia Korshavn, tlf 930 96 282, e-post: thk@staerk.no

Dokumentene er tilgjengelig i planregisteret via knappelenken under.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. I dette tilfellet 202106. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Høring av forslag til detaljreguleringsplan for boliger og barnehage Østre Rom, plan-ID 201902 – frist for innspill 31.08.21

Asplan Viak har på oppdrag av Lindland Eiendom AS utarbeidet forslag til reguleringsplan på Østre Rom. Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvidelse av etablert boligfelt samt tilrettelegge for utbygging av en barnehage lengst vest i planområdet.

Utvalg for miljø plan og teknisk behandlet i møte 01.06.2021 planforslaget og vedtok å legge planforslaget med noen endringer ut på høring og offentlig ettersyn.

Særutskrift fra kommunes behandling samt andre plandokumenter er tilgjengelig i planregisteret via knappelenken under.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. I dette tilfellet 201902. Altså kun tallet, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Merknader til planforslaget sendes til:

 • Lyngdal kommune
  postboks 353
  4577 Lyngdal

Eller som epost til post@lyngdal.kommune.no

 • Høringsfristen er 31.08. 2021.

Vedtak med klagefrist

For tiden ligger ingen slike ute til gjennomsyn.

Endelige vedtak

Via knappelenken under finner du informasjon om vedtatte planer, retningslinjer og forskrifter i Lyngdal kommune.

Kommunale avgjørelser

Sist endret: 08.10.2021