Høringer og offentlig ettersyn

En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en side der vedtatte planer publiseres og denne siden hvor planer legges ut til offentlig ettersyn / høring.

En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en side der vedtatte planer publiseres og denne siden hvor planer legges ut til offentlig ettersyn / høring.

Ute til høring

Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Åmland/Kåveland, plan-ID 202110 – frist for innspill er 29.02.24

Lyngdal kommunestyre har i møte 01.02. 2024, sak 4/2024, vedtatt endring av detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Åmland/Kåveland. Gjelder del av gnbr 22/1, 4 m.fl., og gnbr 24/1,4 m.fl. .

Dokumentene, som har plan-ID 202110, kan ses i planregisteret via lenken under.

Lenke til planregisteret

Sånn gjør du:

For å søke opp dokumenter i Lyngdal kommunes planregister benytter du nummeret som kalles plan-ID.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. Kun tallene, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Merknader til planen:

Eventuelle merknader sendes skriftlig på epost til Lyngdal kommune via knappelenken under.

Lenke: Epost Lyngdal kommune

Eller som brevpost til:

Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal

 • Merknadsfristen er 29. februar 2024.
Forslag til ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg – frist for innspill er 26.02.24

Forslag til revidert lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg er nå ute til offentlig høring. Høringsfristen er tre uker fra kunngjøring.

Forslaget kan lastes ned via knappelenken under:

Lenke: Forslag til ny forskrift

Den reviderte forskriften skal erstatte eksisterende lokal forskrift. Det er ikke store tekstlige endringer i forslaget til ny forskrift, men den har fått en annerledes oppbygning.

Forslaget var oppe til vurdering i det politiske utvalget for miljø plan og teknisk (UMPT) tirsdag 23. januar 2024. Se lenken under.

Lenke: UMPT 23.01.24

Det er kommunestyret som gjør endelig vedtak i saken.

Innspill:

Eventuelle merknader sendes på epost til Lyngdal kommune via knappelenken under.

Lenke: Epost Lyngdal kommune

Eller som brevpost til:

Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal

 • Fristen er 26. februar 2024
 • Innspill merkes med saksnummer 23/3789
Forslag til lokal «Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg» – frist for innspill er 25.02.24

I tråd med vedtak gjort av utvalg for miljø, plan og teknisk (UMPT) i møte 21.11.2023, saksnummer 83/2023, legges forslag til «Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Lyngdal kommune, Agder» ut på høring og offentlig ettersyn.

Forskriften og saksprotokollen fra UMPT kan lastes ned via lenkene under.

Lenke til forskrift om utslipp

Lenke til saksprotokoll UMPT 21.11.23

Innspill:

Eventuelle merknader sendes på epost til Lyngdal kommune via knappelenken under.

Lenke: Epost Lyngdal kommune

Eller som brevpost til:

Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal

 • Fristen er 25. februar 2024
 • Innspill merkes med saksnummer 83/2023
Vedtak om skrivemåte for Langbakken – frist for innspill er utløpt

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåte for adressenavnet og stedsnavnet Langbakken i Lyngdal kommune, i området mellom Saudland og Gitlevåg.

Hvem som har klageadgang kan leses i brevet fra Statens kartverk som du finner nederst i artikkelen.

Lenke: Vedtak i navnesak 2019-278 – Langbakken i Lyngdal kommune

Offentlig ettersyn av planforslag for ny E39 Lyngdal vest-Kvinesdal – frist for innspill er utløpt

Planforslaget for ny E39 Lyngdal vest-Kvinesdal er nå lagt ut på offentlig ettersyn.

Nye Veier har ansvaret for å planlegge og gjennomføre utbyggingen av ny E39 fra Kristiansand i Agder til Ålgård i Rogaland. Utarbeiding av detaljregulering for strekningen Lyngdal vest-Kvinesdal er en del av dette oppdraget. Nye Veier er forslagstiller, og har engasjert Sweco Norge AS for å bistå i planarbeidet.

Lyngdal kommune som planmyndighet har ansvaret for å vedta reguleringsplanen. Utvalg for miljø, plan og teknisk behandlet tidligere i høst planforslaget, og vedtok da å legge det ut på høring.

Planforslaget med tilhørende konsekvensutredning og fagrapporter er tilgjengelig på prosjektets nettside, som du finner via lenken under. Her ligger også lenke til en film av planforslaget, og en forenklet visuell fremstilling av planens hovedtrekk.

Lenke til planforslag og film

Særutskrift fra kommunens behandling, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er også tilgjengelig i kommunens planregister. Se knappelenken under.

Lenke til planregister

Fristen for å komme med innspill til planforslaget utløp 17. desember 2023.

Høring om ny høyspentlinje gjennom Lyngdal – frist for innspill er utløpt

Glitre Nett søker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge ny 110 (132) kV-ledning fra Vallemoen transformatorstasjon i Lindesnes kommune via Lyngdal transformatorstasjon til Kvinesdal koblingsstasjon. Ledningen er totalt ca. 38 kilometer. Bakgrunnen for søknaden er behov for å fornye dagens ledning på grunn av alder. Noe som betyr at eksisterende 110 kV-ledning vil bli revet.

Fra Vallemoen inn til Lyngdal transformatorstasjon har Glitre Nett lagt fram to ulike traséalternativer for den nye høyspentlinjen. Tilsvarende er det inn mot Kvinesdal koblingsstasjon lagt fram to ulike traséalternativer. Se kartutsnitt under. Glitre søker også om å utvide Kvinesdal koblingsstasjon.

Dagens 110 kV-ledning mellom Vallemoen, Lyngdal og Øye i Kvinesdal inngår i «kystlinja», som er en viktig regionalnettforbindelse for Sørlandet. Begrunnelsen for omsøkt ledning er økt etterspørsel etter nettkapasitet. I tillegg er eksisterende ledning gammel og trenger å fornyes.

Kartskisse hvor ny kraftledning er tegnet inn
På kartet vises høyspentlinjen som Glitre Nett nå søker NVE om konsesjon til å bygge med rød strek, fra Vallemoen, via Lyngdal til Kvinesdal. Linjen blir ca. 38 kilometer lang. Der det er tegnet inn to parallelle røde linjer har Glitre fremmet ulike traséalternativer. Grønn strek er eksisterende 110 kV-ledning som er omsøkt revet. Illustrasjonen er hentet fra konsesjonssøknaden.
Klikk på bildet for større visning

Søknaden og konsekvensutredning

Søknaden med konsekvensutredning er tilgjengelig på NVEs nettsider. Se knappelenken under.

Lenke: Søknad og konsekvensutredning

 • Glitre Nett søker om konsesjon i medhold av energiloven. Konsekvensutredningen er utarbeidet i medhold av reglene i plan- og bygningslovens kap. 14 med forskrifter, og utredningsprogram fastsatt av NVE.
 • Glitre Nett søker også om ekspropriasjonstillatelse og allmannastevning for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven.
 • Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt.

Høringsuttalelser

 • Fristen for å sende uttalelser til NVE utløp 15. november 2023

Vedtak med klagefrist

For tiden ligger ingen slike ute til gjennomsyn.

Endelige vedtak

Via knappelenken under finner du informasjon om vedtatte planer, retningslinjer og forskrifter i Lyngdal kommune.

Kommunale avgjørelser

Søk i planregisteret

For å søke opp dokumenter i Lyngdal kommunes planarkiv benytter du nummeret som kalles plan-ID.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. Kun tallet, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Sist endret: 15.02.2024