Offentlig ettersyn og høring

En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en side der vedtatte planer publiseres og denne siden hvor planer legges ut til offentlig ettersyn / høring.

En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en side der vedtatte planer publiseres og denne siden hvor planer legges ut til offentlig ettersyn / høring.

Ute til høring

Kommuneplanens arealdel 2023-2033 – frist for innspill er 06.06.23

Lyngdal kommunestyre vedtok i møtet 20. april 2023, sak 26/2023, å legge forslag til kommuneplanens arealdel for perioden 2023-2033 ut på høring og offentlig ettersyn. Planen, som også er den første for nye Lyngdal kommune, angir overordnede føringer for utvikling og arealbruk i hele kommunen. Inkludert Lyngdal sentrum og sjøområdene.

 • Fristen for å komme med innspill er 6. juni.

Mer om høringsdokumentene og kontaktinformasjon for merknader til planen finner du via knappelenken under.

Lenke: Arealdelen ut på høring

Detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Åmland/Kåveland – frist for innspill er 03.06.23

Utvalg for miljø, plan og teknisk (UMPT) vedtok i møte 28.03. 2023, sak 21/2023, å legge forslag til detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Åmland/Kåveland ut på høring og offentlig ettersyn. Planen omfattter del av gnbr 22/1,4 m.fl., og gnbr 24/1,4 m.fl., og har plan-ID 202110.

Plandokumentene kan ses i planregisteret, via lenken under.

Lenke til planregister

Eventuelle merknader sendes på epost til Lyngdal kommune via knappelenken under.

Lenke: Epost Lyngdal kommune

Eller som brevpost til:

Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal

 • Høringsfristen er 3. juni 2023
Høring om nye veinavn i Skomrak og Hausvik – frist for innspill er 25.04.23

Lyngdal kommunes navnekomité har etter møtet 29. mars 2023 lansert tre forslag på nye veinavn i Lyngdal kommune.

Det er:

 • Sjonevikknausan (Hausvik)
 • Gretlevikveien (Hausvik)
 • Ole Schomraghs vei (Skomrak)

Fristen for å komme med innspill på navneforslagene er tirsdag 25. april 2023.

Les mer om navneforslagene via knappelenken under.

Lenke: Nye veinavn på høring

Illustrasjonsbilde fra Skomrak
Området i Skomrak som det nå er foreslått skal få adressen Ole Schomraghs vei. Bilde fra prospekt til nytt boligfelt, og gjengitt med tillatelse.
Detaljreguleringsplan for boliger Agnefestveien, plan-ID 202112 – frist for innspill er 14.03.23

Utvalg for miljø, plan og teknisk (UMPT) vedtok i møtet 24.01. 2023, sak 4/2023, å legge forslag til detaljreguleringsplan for boliger i Agnefestveien ut på ny høring og offentlig ettersyn. Gjelder plan-ID 202112. Plandokumentene kan ses i planregisteret, via lenken under.

Lenke til planregister

Eventuelle merknader sendes på epost til Lyngdal kommune via knappelenken under.

Lenke: Epost Lyngdal kommune

Eller som brevpost til:

Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal

 • Høringsfristen er tirsdag 14. mars 2023
Søknad om tillatelse for Holmsundet avløpsanlegg – frist for innspill er 01.03.23

Lyngdal kommune søker om utslippstillatelse etter forurensningsloven for nye Holmsundet avløpsanlegg. Det nye anlegget skal bygges nært eksisterende Holmsundet renseanlegg. Frist for innspill er 1. mars 2023.

Eventuelle merknader sendes til Statsforvalteren i Agder, postboks 504, 4804 Arendal, eller per epost via lenken under.

Lenke epost Statsforvalteren

 • Merkes med saksnr. 2022/7863

Dokumentene er tilgjengelig via lenken under.

Lenke: Høring Holmsundet avløpsanlegg

Detaljreguleringsplan for masseuttak Kvås/Moi, gbnr 245/5, plan-ID 202001 – frist for innspill er 15.02.23

Utvalg for miljø, plan, og teknisk (UMPT) i Lyngdal kommune har i møte 22.11.22 vedtatt at følgende planforslag skal legges ut på høring og offentlig ettersyn:

 • Forslag til detaljreguleringsplan for masseuttak Kvås/Moi, gbnr 245/5, plan-ID 202001

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videreføring av uttak av sand som i hovedsak skal anvendes i produksjonen av betong. Etter uttaket skal området tilbakeføres til jordbruksareal.

Det er det rådgivende ingeniørfirmaet Stærk & Co AS som på vegne av Lindland Maskin AS fremmer planforslaget. Arealene som reguleres er del av gnr./bnr. 245/5. Grunneier er Tom Arild Støle.

Plandokumentene kan ses i planregisteret, via lenken under:

Se planforslaget her

Eventuelle merknader sendes på epost til Lyngdal kommune via knappelenken under.

Lenke: Epost Lyngdal kommune

Eller som brevpost til:

Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal

 • Høringsfristen er onsdag 15. februar 2023

Sånn gjør du:

For å søke opp dokumenter i Lyngdal kommunes planregister benytter du nummeret som kalles plan-ID.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. Kun tallene, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.
Detaljreguleringsplan for Camp Lyngdal, Kvavik, plan-ID 201906 – frist for innspill er 15.02.23

Utvalg for miljø, plan, og teknisk (UMPT) i Lyngdal kommune har i møte 22.11.22 vedtatt at følgende planforslag skal legges ut på høring og offentlig ettersyn:

 • Forslag til detaljreguleringsplan for Camp Lyngdal, Kvavik, plan-ID 201906

Hensikten med planen er å legge til rette for mer helårsdrift, samt gjøre endringer etter det markedet etterspør. Blant annet åpne for tretopphytter, mikrohus, mindre utleieenheter, glamping-telt, ombygging av eksisterende hovedbygg, båtplasser og tilrettelegging for andre aktiviteter som aktivitetsløyper, klatrepark mm.

Videre utvides campingplassen nærmere stranda/sjøen. Dette gjelder et område lengst vekk fra fylkesveien (område benevnt BC1 på plankartet). Avstand til sjøen blir ca. 50 m, tilsvarende området nærmere fylkesveien.

Plandokumentene kan ses i planregisteret, via lenken under:

Se planforslaget her

Sånn gjør du:

For å søke opp dokumenter i Lyngdal kommunes planregister benytter du nummeret som kalles plan-ID.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. Kun tallene, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Eventuelle merknader sendes på epost til Lyngdal kommune via knappelenken under.

Lenke: Epost Lyngdal kommune

Eller som brevpost til:

Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal

 • Høringsfristen er onsdag 15. februar 2023
Detaljreguleringsplan for fritidsboliger Lundegård, gbnr 14/11, plan-ID 202006 – frist for innspill er 15.02.23

Utvalg for miljø, plan, og teknisk (UMPT) i Lyngdal kommune har i møte 22.11.22 vedtatt at følgende planforslag skal legges ut på høring og offentlig ettersyn:

 • Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsboliger Lundegård, gbnr 14/11, plan-ID 202006

Nytt offentlig ettersyn/høring

Formålet med planen er å legge til rette for utvikling og salg av fritidsboliger på eiendommen gnr. 14 / bnr. 11 på Lundegård, innenfor område avsatt til fritids- og turistformål i gjeldende kommuneplan, vedtatt 03.09.15 (område T1). Planområdet er lokalisert på Lundegård, omtrent 14,2 km sør for Lyngdal sentrum, og ca. 2,3 km før man kommer til Korshavn på Revøy.

På bakgrunn av arkeologisk registrering våren 2022 og innspill til planforslaget, foreslås det noen endringer i planforslaget som krever ny høring og offentlig ettersyn. Planforslaget var oppe til ny 1. gangsbehandling i UMPT 22.11.22, og det ble vedtatt å legge planforslaget ut på ny høring og offentlig ettersyn.

Plandokumentene kan ses i planregisteret, via lenken under:

Se planforslaget her

Sånn gjør du:

For å søke opp dokumenter i Lyngdal kommunes planregister benytter du nummeret som kalles plan-ID.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. Kun tallene, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Eventuelle merknader sendes på epost til Lyngdal kommune via knappelenken under.

Lenke: Epost Lyngdal kommune

Eller som brevpost til:

Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal

 • Høringsfristen er onsdag 15. februar 2023
Detaljreguleringsplan for boliger og fritidsboliger på Hundingsland, plan-ID 201801 – frist for innspill er 15.12.22

Utvalg for miljø, plan, og teknisk (UMPT) i Lyngdal kommune har i møtet 20.09.22, sak 63/2022, vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for boliger og fritidsboliger på Hundingsland, gnr. 17 bnr. 2, 5, m.fl., plan-ID 201801 skal legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Dokumentene til planforslaget ligger tilgjengelig via knappelenken under.

Se planforslaget her

Eventuelle merknader sendes på epost til Lyngdal kommune via knappelenken under.

Lenke: Epost Lyngdal kommune

Eller som brevpost til:

Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal

 • Høringsfristen er torsdag 15. desember 2022
Detaljreguleringsplan for Herdalen næringsområde, plan-ID 200903 – frist for innspill er 21.11.22

Utvalg for miljø, plan, og teknisk (UMPT) i Lyngdal kommune har i møtet 20.09.22, sak 64/2022, vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Herdalen næringsområde, plan-ID 200903, skal legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Dokumentene til planforslaget ligger tilgjengelig via knappelenken under.

Se planforslaget her

Eventuelle merknader sendes på epost til Lyngdal kommune via knappelenken under.

Lenke: Epost Lyngdal kommune

Eller som ordinær post til:

 • Lyngdal kommune
  Postboks 353
  4577 Lyngdal

Høringsfrist er 21. november 2022.

Det er TT Anlegg AS som på vegne av Lyngdal Næringspark AS fremmer forslaget til detaljreguleringsplan for Herdalen næringsområde. Hensikten med planen er å legge til rette for næringsutvikling/etablering av ny næringsbebyggelse/plasskrevende handel med tilhørende infrastruktur, adkomst og parkering.

Detaljreguleringsplan for Hausvik industriområde og Bordviga (hytter og boliger) – frist for innspill er 06.11.22

Utvalg for miljø, plan, og teknisk (UMPT) i Lyngdal kommune har vedtatt at følgende to planforslag skal legges ut til offentlig ettersyn:

 • Forslag til detaljreguleringsplan for Hausvik industriområde, plan-ID 202011
  Se planforslaget her

 • Forslag til detaljreguleringsplan for hytter og bolig, Bordviga, gnr. 54 bnr. 1, plan-ID 201802
  Se planforslaget her

Eventuelle merknader til planforslagene sendes til Lyngdal kommune innen 6. november 2022.

Eventuelle merknader sendes på epost til Lyngdal kommune via knappelenken under.

Lenke: Epost Lyngdal kommune

Eller som ordinær postforsendelse til:

Lyngdal kommune
postboks 353
4577 Lyngdal

Informasjonsmøte om Hausvik-planen

Som en del av planprosessen for Hausvik industriområde ble det onsdag 19. oktober 2022 i Lyngdal kulturhus arrangert informasjonsmøte om planarbeidet.

Vedtak med klagefrist

For tiden ligger ingen slike ute til gjennomsyn.

Endelige vedtak

Via knappelenken under finner du informasjon om vedtatte planer, retningslinjer og forskrifter i Lyngdal kommune.

Kommunale avgjørelser

Søk i planregisteret

For å søke opp dokumenter i Lyngdal kommunes planregister benytter du nummeret som kalles plan-ID.

 • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. Kun tallet, og ingen annen tekst.
 • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Sist endret: 26.04.2023