Årsbudsjett og handlingsplan

Handlings- og økonomiplan 2024-2027, med årsbudsjett 2024

Via knappelenken under finner du vedtatt handlings- og økonomiplan for perioden 2024-2027, med årsbudsjett for 2024.

Lenke: Budsjett 2024 og handlingsplan

Kommunestyret behandler budsjett og handlingsplan i møtet torsdag 14. desember 2023.

Vedlegg til budsjettet:

Informasjon om tilskudd til Byremo Kulturscene

Lenke: Prosjektbeskrivelse, Byremo Kulturscene

Lenke: Tegninger Byremo Kulturscene

Lenke: Kalkyle Byremo Kulturscene og bygderom

 

Lenke: Kostnadsanslag ny idrettshall

Lenke: Budsjettforslag Kirkelig Fellesråd, drift

Lenke: Budsjettforslag Kirkelig Fellesråd, økonomiplan

Lenke: Gebyrregulativ RFL 2024

Lenke: Momentum budsjettnotat, areal 2024

Lenke: Momentum budsjettnotat, VAR 2024

Høringsinnspill og offentlig ettersyn

Innspill til høring i utvalgene budsjett 2024

Lenke: Protokoll fra utvalgene, årsbudsjett 2024

Formannskapets innstilling - høringsfrist 14.12.23

Lyngdal formannskap behandlet i møtet torsdag 30. november 2023 kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan for perioden 2024-2027, med årsbudsjett 2024.

Via lenkene under finner du formannskapets innstilling til kommunestyret, og lenke til opptaket på Kommune-TV der formannskapet debatterer handlingsplan og årsbudsjett.

Lenke: Formannskapets innstilling

Lenke: Budsjettbehandling 30.11.23

Protokollen fra formannskapets behandling finner du her:

Lenke: Møteprotokoll 30.11.23

Formannskapets behandling og innstilling av økonomi- og handlingsplan 2024-2027, og årsbudsjett 2024, er ute til offentlig ettersyn i perioden 01.12.23 til 14.12.23.

Eventuelle merknader sendes som epost via lenken under, eller som ordinær postforsendelse til Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal.

Lenke: Epost Lyngdal kommune

  • Merknader må være mottatt kommunen senest innen kl. 12 torsdag 14. desember. Dette er dagen da kommunestyret behandler budsjettet.

Tidligere budsjettdokumenter

Budsjett 2023 og handlingsplan 2023-2026

Forslaget til 2023-budsjett med handlingsplan for perioden 2023 til 2026 ble presentert torsdag 3. november 2022, under budsjettkonferansen som ble holdt på Rosfjord Strandhotell.

Torsdag 15. desember 2022 ble budsjett og handlingsplan vedtatt av Lyngdal kommunestyre. Det endelig vedtatte budsjettet finner du via knappelenken under:

Lenke: Budsjett og handlingsplan KS 15.12.22

Budsjett 2023 skjermdump Framsikt.jpg
Skjermbilde av den digitale budsjettforsiden

Vedlegg:

Under kan du laste ned vedlegg til budsjettet:

Lenke: Areal selvkost budsjettnotat 2023

Lenke: VAR selvkost budsjettnotat 2023

Lenke: Kirkelig Fellesråd budsjettforslag 2023 og økonomiplan 2023-2026

Lenke: Plan, byggesak, kart og oppmåling - gebyrregulativ 2023

Lenke: Forslag 2023 gebyr etter matrikkelloven og eierseksjonsloven inkl. 2022-satser

Lenke: Tilsyn miljørettet helsevern - investeringer kommunale bygg og anlegg

Innspill høring i utvalgene budsjett-2023:

Før behandlingen i kommunestyret 15. desember 2022 var budsjett og handlingsplan ute på høring i de ulike utvalgene. Her kan du laste ned høringsinnspillene.

Saksprotokoll AMU

Saksprotokoll partssammensatt utvalg

Saksprotokoll ungdomsrådet

Saksprotokoll utvalg for barn og oppvekst

Saksprotokoll utvalg for helse og velferd

Saksprotokoll utvalg for miljø, plan og teknisk

Saksprotokoll utvalg kultur og samskaping

Formannskapets innstilling

  • Formannskapet behandlet budsjett og handlingsplan i sitt møte torsdag 1. desember. Innstillingen fra formannskapet lå ute til offentlig ettersyn fram til den endelige behandlingen i kommunestyret torsdag 15. desember. Det ble under formannskapets behandling ikke foreslått noen endringer til kommunedirektørens forslag til årsbudsjett og handlingsplan. Representantene ville avvente til den endelige behandlingen i kommunestyret.
Budsjett 2022 og handlingsplan 2022-2025

Forslaget til 2022-budsjett og handlingsplan for perioden 2022 til 2025 ble første gang presentert på budsjettkonferansen torsdag 4. november 2021.

Torsdag 16. desember ble budsjett og handlingsplan endelig vedtatt av Lyngdal kommunestyre.

Via knappelenken under kan du laste ned budsjettdokumentet med vedtatte endringer.

Budsjettdokument 2022 - inkl. vedtak

Budsjett og handlingsplan ble som nevnt over behandlet av kommunestyret torsdag 16. desember 2021. Budsjettmøtet ble strømmet på Kommune-TV. Opptaket fra møtet finner du via lenken under.

Budsjettmøtet 16.12.21

Gebyroversikt 2022

Gebyrregulativ 2022 barnehage

Gebyrregulativ 2022 helse og velferd

Gebyrregulativ 2022 kulturskolen

Gebyrregulativ 2022 landbruk

Gebyrregulativ 2022 Lyngdal havn

Gebyrregulativ 2022 SFO

Gebyrregulativ 2022 vann, avløp, renovasjon, slam og feiing

Lokal forskrift for regplan, bygge- og delesaker, oppmåling og seksjonering

Utleiepriser 2022 kommunale bygg

Budsjett 2021 og handlingsplan 2021-2024

Budsjett 2021 - med kommunestyrets vedtak

Kommunedirektørens budsjettforslag

Vedlegg til budsjett 2021

Sist endret: 21.12.2023