Priser og gebyrer

Om gebyroversikten

Betalingssatsene er en oversikt som viser pris på mange av kommunens tjenester. Gebyrene vedtas hvert år av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Gebyrene gjelder fra 1.1.20. Dersom de er gjeldene fra andre datoer vil dette stå spesifikt.

Gebyrene finner du igjen på de enkelte områdene prisene gjelder for, men har vi har vi samlet dem for deg.

Priser barnehage

Opphold i barnehager

Du betaler for 11 måneder. Kostpenger kommer i tillegg

Barnehagesatser pr. oppholdstid – priser for 2022 gjeldende fra 1. januar
Dager per uke Kr per måned
5 dager 3 315,-
4 dager 2 851,-
3 dager 2 321,-

Barnehagesatser pr. oppholdstid – priser for 2022 gjeldende fra 1. august

Dager per uke Kr per måned
5 dager 3 050,-
4 dager 2 623,-
3 dager 2 135,-

Kjøp av enkeltdager utover avtalt oppholdstid: 294,-

Alle de fire kommunale barnehagene tilbyr nå kun måltid uten frokost.
Under er satsene for kostpenger.
Dager per uke Måltid med frokost Måltid uten frokost
5 dager xxx 315,-
4 dager xxx 251,-
3 dager xxx 190,-

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50 prosent for 3. eller flere barn.  

Annen moderasjon

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.
Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Foreldre/foresatte må selv søke om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid.

2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til 20 timer gratis kjernetid per uke dersom den samlede inntekten ikke overskrider 583.650 kr. Fra 01.08.22 er inntektsgrensen satt til 598.825 kr.

Helse og velferd

Betalingssatser helse og velferd 2022

Hva koster SFO?

Opphold i SFO

Du betaler for 11 måneder per år. Kostpenger kommer i tillegg

 SFO-satser pr. oppholdstid – priser for 2022
Timer per uke Kr per måned, hvis ikke annet er spesifisert
16 timer eller mer 2954,-
11-15 timer 2540,-
7-10 timer 1945,-
1-6 timer 1276,-
Kjøp av enkelttimer 66,- pr. time
Kjøp av enkeltdager på undervisningsfrie dager utover avtalt opphold. Planleggingsdager, ferie- og fridager 368,- pr. dag

Kostpenger fastsettes av den enkelte skole.

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 40 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for barn nummer to. Det eldste barnet betaler full pris.

Annen moderasjon

Det gis redusert foreldrebetaling for 1.-4. trinn og gratis SFO for 5.-7. trinn for elever med særskilte behov, jfr. forskrift om reduksjon i foreldrebetaling og SFO-vedtekter.

Redusert foreldrebetaling sikrer at SFO-plass ikke skal koste mer enn maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt. Kostpenger kommer i tillegg til foreldrebetalingen. Reglene gjelder for SFO som kommunen tilbyr, og SFO ved friskoler og andre private skolefritidsliknende tilbud er ikke omfattet av disse forskriftsbestemmelsene.

Gratis SFO gjelder kun for elever fra 5.-7. trinn med særskilte behov. Foresatte må sende egen søknad til rektor ved skolen hvor det fremgår hvorfor foresatte søker gratis SFO. Rektor vil så fatte et vedtak som avgjør om eleven får innvilget gratis SFO. Ved innvilget søknad må foresatte melde barnet inn på aktuell SFO under skjema «Søk ny plass eller endring». Viser til SFO-vedtektene til kommunen.

Via knappelenken under finner du informasjon om regelverket fra Utdanningsdirektoratet.

Moderasjonsordninger SFO

Priser for utleie

Via lenken under finner du gjeldende priser for leie av kommunale lokaler og uteområder.

Utleiepriser 2022 kommunale bygg

Plan, bygg, eiendom og matrikkel

Gebyrregulativ plan- og bygningsloven, matrikkel og eierseksjonering

Plan- og byggesaksgebyrer 2022

Prisoversikt landbruks- og konsesjonssaker

Priser 2022 konsesjon, fradeling og fellingsavgift

Kommunale avgifter

Gebyrregulativ 2022 vann, avløp, renovasjon, slam og feiing

Kulturskolen

Undervisning i kulturskolen

 Kontingentsatser 2022
Type undervisning Pris per semester Årspris (2 x semester)
Soloundervisning musikk 1800 kr 3600 kr
Gruppeundervisning (dans, kunst, Sound of Happiness) 1380 kr 2760 kr
Tillegg for undervisningsmateriell kunstelever 260 kr 520 kr
Ved behov for leie av instrument 310 kr 620 kr

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 40 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetalingen.
Maks kontingent per husholdning er 2,5 ganger ordinær sats.

Sist endret: 10.01.2022