Priser og gebyrer

Om gebyroversikten

Betalingssatsene er en oversikt som viser pris på mange av kommunens tjenester. Gebyrene vedtas hvert år av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Gebyrene gjelder fra 1.1.20. Dersom de er gjeldene fra andre datoer vil dette stå spesifikt.

Gebyrene finner du igjen på de enkelte områdene prisene gjelder for, men har vi har vi samlet dem for deg.

Priser barnehage

Opphold i barnehager

Du betaler for 11 måneder. Kostpenger kommer i tillegg

Barnehagesatser pr. oppholdstid – priser for 2021
Dager per uke Kr per måned
5 dager 3 230,-
4 dager 2 778,-
3 dager 2 261,-

Kjøp av enkeltdager utover avtalt oppholdstid: 287,-

Kostpenger i de kommunale barnehagene
Dager per uke Måltid med frokost Måltid uten frokost
5 dager 431,- 307,-
4 dager 344,- 245,-
3 dager 259,- 185,-

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50% for 3. eller flere barn.  

Annen moderasjon

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.
Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Foreldre/foresatte må selv søke om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid.

2-, 3- 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis kjernetid per uke dersom den samlede inntekten ikke overskrider 583.650. Beløpsgrensen er gjeldende fra 01.01.21.

Helse og velferd

Betalingssatser helse og velferd 2021

Hva koster SFO?

Opphold i SFO

Du betaler for 11 måneder per år. Kostpenger kommer i tillegg

 SFO-satser pr. oppholdstid – priser for 2021
Timer per uke Kr per måned, hvis ikke annet er spesifisert
16 timer eller mer 2882,-
11-15 timer 2478,-
7-10 timer 1989,-
1-6 timer 1245,-
Kjøp av enkelttimer 64,- pr. time
Kjøp av enkeltdager på undervisningsfrie dager utover avtalt opphold. Planleggingsdager, ferie- og fridager 359,- pr. dag

Kostpenger fastsettes av den enkelte skole. Det arbeides med å få samordnet kostprisene i løpet av 2021.

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 40% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for barn nummer to. Det eldste barnet betaler full pris.

Annen moderasjon

Redusert foreldrebetaling for 1. og 2. trinn og gratis SFO for 5.-7.trinn for elever med særskilte behov videreføres i tråd med forskrift om reduksjon i foreldrebetaling og SFO-vedtekter.

Fra 1. august 2021 vil redusert foreldrebetaling til foreldre med lav inntekt også gjelde for 3. og 4. trinn. Det innebærer at en heltidsplass eller deltidsplass på SFO ikke skal koste mer enn maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt. Betaling for mat kan komme i tillegg. Reglene gjelder for SFO som kommunene tilbyr, og SFO ved friskoler og andre private skolefritidsliknende tilbud er ikke omfattet av disse forskriftsbestemmelsene.

Foresatte må sende egen søknad til rektor ved skolen hvor det fremgår hvorfor foresatte søker gratis SFO. Rektor vil så fatte et vedtak som avgjør om eleven får innvilget gratis SFO. Ved innvilget søknad må foresatte melde barnet inn på aktuell SFO under skjema «Søk ny plass eller endring». Viser til SFO-vedtektene til kommunen, 2.4.1.

Via knappelenken under finner du informasjon om regelverket fra Utdanningsdirektoratet.

Moderasjonsordninger SFO

 

Priser for utleie

Via lenken under finner du gjeldende priser for leie av kommunale lokaler og uteområder.

Priser for utleie

Plan, bygg, eiendom og matrikkel

Gebyrregulativ plan- og bygningsloven, matrikkel og eierseksjonering

Plan- og byggesaksgebyrer 2021

Kommunale avgifter

Gebyrregulativ 2021 vann, avløp, renovasjon, slam og feiing

Sist endret: 29.01.2021