Skal du bygge?

Byggesaksavdelingen har stor pågang. For at din henvendelse skal bli håndtert raskest mulig anmodes det om at søknader på e-post sendes med vedlegg i PDF-format, og der vedlegg merkes med en fornuftig tittel. Eksempelvis «Situasjonskart»,«Opplysninger gitt i nabovarsel» mv.

Solceller

 • Har du spørsmål rundt solceller og solfangere, finner du utfyllende informasjon om dette via lenken under.

Solceller og solfangere

Fasade

Fasadeendringer

Må du søke?

Det første du må sjekke er planstatus på din eiendom. Den finner du på kommune-kart via lenken under.

Lenke til kartløsning

Før du bygger, river eller endrer noe på eiendommen din, sjekk om:

 1. tiltaket er søknadspliktig
 2. du kan søke selv
 3. du må ha hjelp av fagfolk

Via lenken under kan du nå prøve veilederen "Bygge uten å søke?" fra Direktoratet for byggkvalitet under, eller spør Kommune-Kari for mer hjelp:

Bygge uten å søke?

Søke med hjelp fra fagfolk

Dersom du må søke med hjelp fra fagfolk blir rollene i byggesaken din slik:

 • Du blir tiltakshaver, og er enten eier eller har fullmakt fra eier til å søke om å bygge.
 • Fagfolk blir ansvarlig søker og må fylle ut og sende inn søknaden for deg.

Sjekk ut Oslo kommunes rettleder for de ulike rollene i en byggesak.
Roller i en byggesak - Oslo kommune

Nabovarsel

Før du sender inn en søknad om å bygge på eiendommen din, må du varsle naboer.

Vår chatbot Kommune-Kari vil gi deg god veiledning ved å spørre henne om nabovarsel.

Time hos byggesaksbehandler

Dersom du etter å ha snakket med Kari fortsatt har spørsmål vedrørende byggesøknaden din kan du sette opp time hos en byggessaksbehandler.

Vi anbefaler at du tar kontakt per telefon eller e-post for å avtale møte. Dette for å sikre at du treffer relevant saksbehandler.

 • Første halvdel av juli vil det grunnet ferieavvikling i utgangspunktet ikke være anledning til å treffe saksbehandlere på plan- og byggesak.

Skjema for byggesaker

Via lenken under kommer du til Direktoratet for byggkvalitets digitale skjemaløsning for byggesaker.

Digitale byggesøknader (DIBK)

Forhåndskonferanse bestilling

Melding om plassering av enkelt byggetiltak etter ferdigstillelse

Utslippstillatelse

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Veileder og skjema til dispensasjonssøknad

Dispensasjonssøknad med eksempeltekst

Avstandserklæring

Skjema for eiendomssaker

Krav om matrikulering / rekvisisjon av oppmålingsforretning

Opprettelse av ny grunneiendom

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Seksjonering og reseksjonering

Matrikkel - utlevering av personopplysninger

Skjema trafikk og transport

Avkjørsel til kommunal veg

Avkjørsel og disp. fra byggegrense

Motorferdsel i utmark

Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad

Gravetillatelse / gravemelding

Graving i kommunal vei/grunn - egenkontroll for istandsetting

Plan for varsling og sikring av vegarbeid

Gravetillatelse i gate, fylkes- og riksveg

Under finner du eiendomsskjema som må skrives ut eller redigeres i, og sendes på epost. Microsoft Word-versjoner er merket (.doc). I denne nedtrekksmenyen er skjema for sammenslåing av matrikkelenheter, utlevering av matrikkelopplysninger og retting av feil i kart.

SKJEMA I PDF / WORD

Sammenslåing av matrikkelenheter

Utlevering av matrikkelopplysninger

Retting av feil i kart

Skjema

Nedgravd oljetank (registrering/sanering)

 

Kontaktinfo

Innbyggertorget
Biblioteket, Lyngdal kulturhus - Konsmo bibliotek - Byremo bibliotek.

Ansvaret for plan- og byggesaker i Lyngdal kommune ligger under Plan og næring. Dette stabsområdet har også ansvar for:

 • Delingssaker
 • Oppmåling
 • Reguleringssaker
 • Seksjonering
 • Kart og matrikkel
 • Landbruk og miljø

Sist endret: 11.10.2022