Interninformasjon

INFORMASJON OM SOMMERPARKERING

Hei alle sammen 😊

På vegne av kommuneledelsen formidles her en anmodning til alle ansatte på rådhuset og kulturhuset om å IKKE benytte parkeringsplassen ved rådhuset nå i sommerferien. Dette for å legge til rette for turister og andre besøkende som ønsker å parkere nærmest mulig sentrumsområdene.

Det bes om at parkeringsarealet ved Lyngdal ungdomsskole benyttes i stedet. Ordningen gjelder fra og med uke 27 til og med uke 33.

Minner også om at Miljøgata er stengt for trafikk nå i sommerukene. Fra og med 27. juni til og med 16. august. Dette ble vedtatt av formannskapet 25. juni.

Med vennlig hilsen
Ole Aa. Brattfjord, informasjonsleder
Mobil: +47 90131726

INTERN UTLYSNING: Faglig leder for barne- og ungdomsarbeidere - forlenget søknadsfrist, 31.07.20

Lyngdal kommune vil fra 15.08.2020 ha 8 lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget (BUA). Vi ser nå etter en dedikert person som kan tenke seg å være faglig leder innenfor dette faget. Som lærebedrift er vi pålagt å ha faglig leder i hvert lærefag. Lærlingene fordeler seg på 7 enheter innenfor barneskole, bofellesskap, SFO og barnehager i nye Lyngdal kommune. Faglig leder vil ha nært samarbeid med Lister Opplæringskontor. Kommunene i Lister eier og driver Lister Opplæringskontor. Opplæringskontoret er bindeleddet mellom kommunene og fylkesopplæringskontoret.

Om stillingen som faglig leder:

 • Bindeledd mellom lærlingen, veileder og Lister Opplæringskontor
 • Overordnet faglig ansvar for veilederne
 • Utvelgelse av lærlinger
 • Ansvar for rulleringsplaner og oppfølging av veiledere på hvert arbeidssted
 • Halvårlige samtaler med lærlingen, veileder og Lister Opplæringskontor.
 • Oppfølging av lærlingen via OLKWeb
 • Kontakt med rådgiver i administrasjonen i kommune ifht ulike problemstillinger.

Kvalifikasjoner

 • Du må være fast ansatt i Lyngdal kommune
 • Du må ha fagbrev innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Du må ha vært veileder for lærling tidligere eller annen tilsvarende erfaring
 • Du må være fortrolig med bruk av elektronisk verktøy

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du er genuint interessert i faget ditt.

Vi ønsker at du brenner for unge under utdanning, samt være med å løfte lærlingeordningen i Lyngdal kommune.

Vi ønsker at du er løsningsorientert, og ser på muligheter for hvordan flest mulig lærlinger får gjennomført utdannelsen sin.

Du må kunne jobbe selvstendig og strukturert. Arbeidsmengden vil gjennom året variere, og man må påberegne merarbeid enkelte perioder, men da med fleksibiliteten til å ta dette ut i avspasering i andre perioder.

Vi tilbyr

 • 15% stilling som en del av stilling (frikjøp) eller i tillegg til opprinnelige stilling (kan ikke overstige 100% totalt)
 • En spennende mulighet for å løfte barne- og ungdomsarbeiderfaget i Lyngdal kommune
 • Egen PC med hjemmekontorløsning

Ønsket oppstart er august for å få til en overlapp med avtroppende faglig leder.

Kontaktperson for søkere

Spørsmål om ordningen kan rettes til rådgiver Ida Marie Meland Eikebrok på mail ida.marie.meland.eikebrok@lyngdal.kommune.no

For å melde din interesse for stillingen sender du en mail til nevnte mailadresse. Du vil så bli kontaktet for en samtale hvis du er aktuell.

Søknadsfrist: 31. juli 2020.

OM BUDSJETTSITUASJONEN OG KOSTNADSKUTT

Som de fleste har fått med seg, har Lyngdal kommune store utfordringer i forhold til budsjettet i 2020. Dette skyldes ulike faktorer som gir økte utgifter, og mindre inntekter enn vi først forutså.

Det har i vår vært lagt ned mye arbeid i ulike arbeidsgrupper for å få en bedre oversikt, og for å se på ulike tiltak som skal bistå til at kommunen skal klare å få ned kostnadsnivået.

Politikere og innbyggere er opptatt av kvaliteten på tjenestene våre, og det gir store utfordringer når man må kutte kostnader. Vi er pålagt å følge de føringer som staten pålegger kommunen, og dette har vært styrende i arbeidet til arbeidsgruppene. Likevel ser vi at ekstra ressurser som man gjerne ønsker å beholde utover det som er lovpålagt kan bli berørt. Dette betyr at vi må kjøre en stram linje i forhold til ressurser i alle virksomheter, administrasjon og stab. Noe som igjen betyr at vi ikke kan beholde eller ansette alle de stillingene vi gjerne skulle ha hatt.

Kommunen har allerede satt i gang en del tiltak for å redusere kostnader:

 • Midlertidige avtaler i skoler og barnehager opphører
 • Vi ansetter ikke stillinger med «fast vikar» i helsesektoren
 • Det er innført ansettelsesstopp i administrasjon, støtte, stab og enkelte virksomheter. Det medfører at:
  - Ansettelse av kritiske stillinger skal vurderes nøye av en egen stillingsvurderingsgruppe
  - Stillinger i administrasjon, støtte og stab som er ubesatte ikke fylles dersom det er mulig
  - En del stillinger som er overtallige vil bli omplassert i kommunen til andre enheter

I tillegg til dette vil kommunen arbeide videre for å finne effektiviseringstiltak.

Alle prosesser i forhold til budsjettarbeidet gjennomføres av grupper bestående av ledere og tillitsvalgte. Vi forsøker så langt det er mulig å unngå oppsigelser, men ser at vi blir nødt til å omprioritere noen ressurser. Kommunen som arbeidsgiver er opptatt av at alle prosesser som medfører endringer skal gjennomføres etter gjeldende kriterier som er utarbeidet av arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner.

Vi er klar over at denne situasjonen krever mye av alle ansatte. Det krever at vi må tenke nytt i forhold til tjenester vi skal levere - at vi hjelper hverandre på tvers av virksomheter, og at vi støtter hverandre i de endringer og utfordringer som oppstår.

Arbeidsgiver vil så langt det er mulig ha en åpen dialog og informere fortløpende i forhold til budsjettarbeidet.

Med vennlig hilsen

Kjell Olav Hæåk,
Kommunedirektør

ARBEIDSTID FOR ANSATTE MED DAGTIDSARBEID

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble lokale avtaler drøftet, og felles ordninger for arbeidstid fastsatt. Disse ordningene gjelder for ansatte med dagtidsarbeid.

Det som gjelder fra 01.01.20:

Sommertid

I begge kommuner har noen ansatte hatt sommertidsordning fra 1. juni til 31. august. Primært gjeldende for rådhusansatte. Denne ordningen er tatt bort i ny kommune. Det betyr at alle med ordinær arbeidstid skal arbeide 7,5 timer per dag også i sommermånedene. Det kan vurderes å korte ned på åpningstidene i sommermånedene slik at ansatte som har innarbeidet fleksitid kan benytte seg av dette og gå tidligere om ønskelig.

Betalt spisepause

Noen har hatt betalt spisetid, og noen har ikke hatt denne fordelen. Det er bestemt i ny kommune at samtlige ansatte har betalt spisetid. Dette betyr at man i løpet av sin arbeidsdag har mulighet for å ha 20 minutters spisetid i arbeidstiden. I spisetiden skal man være tilgjengelig for arbeidsgiver siden denne er innenfor arbeidsdagen på 7,5 timer, jfr. HTA 4.4 og AML § 10-9.

Halve dager i forbindelse med helligdager

Julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og pinseaften er såkalte «helgeaftener». På disse dagene regnes det som ordinær arbeidstid frem til kl. 12.00, og fri med lønn fra kl. 12.00 og utover, jfr HTA 4.6. Dette betyr at ansatte har arbeidsplikt frem til kl. 12.00. Selv om arbeidsstedet er stengt hele dagen, f.eks. i en barnehage, så har arbeidstakerne arbeid frem til 12.00. Ønsker man å avspasere, eller bruke ferie disse halve dagene, så avtaler man det med sin leder. Ønsker man å jobbe så vil leder tilrettelegge med arbeidsoppgaver. Det er mulighet for å bruke halve feriedager i forbindelse med fri på slike dager. Eksempelvis bruke 1 feriedag for å ta fri frem til kl. 12 på jul- og nyttårsaften.

Arbeidstid og åpningstid

Som det kommer frem her er ikke arbeidstid og åpningstid nødvendigvis det samme. Arbeidstiden er den tiden man er tilgjengelig for arbeidsgiver, og åpningstiden er den tiden vi er tilgjengelige for våre innbyggere og tjenestemottakere.

Med vennlig hilsen
Isabella Collett Sikel, kommunalsjef Organisasjon og personal

SMITTEVERNKURS FOR ANSATTE

Som et ledd i kommunens tiltak for å forhindre smittespredning ønsker vi at alle ansatte gjennomfører e-læringskurset i basale smittevernsrutiner.

Kurset i smittevernrutiner finner du på: https://kurs.nhi.no/

For å komme til kurset klikker du deg inn på menypunktet pleieassistent, og deretter kurset "Basale smittevernrutiner". Alternativt kurset "Smittevern mot covid-19 i befolkningen", som du finner under menypunktet øvrige yrkesgrupper.

Avklar med din leder hva som vil være mest relevant for deg og din stilling.

image4tndm.png

Slik kommer du i gang

Følg veiledningen under:

 • Åpne https://kurs.nhi.no/ og registrer deg som bruker hvis du ikke har gjort det før
 • Følg veiledningen du får på registeringssiden
 • Klikk på din yrkesgruppe, og deretter på kurset du skal ta. Klikk så på START.
 • Underveis i kurset kan du få spørsmål om abonnement for å få tilgang til artiklene i NEL som ligger lenket til i kurset. Da skal du bare bruke samme brukernavn og passord som du bruker for å logge inn på kurssiden.

NB! Ikke registrer deg med mer enn én e-postadresse, bruk din kommunale e-post.

Betalingskoden er: hubevu89

 • Dette er den koden du skal legge inn for å «betale» for kurset du tar. Du får automatisk beskjed når du skal gjøre det
 • Må ikke forveksles med ditt personlige passord som du bruker for å logge inn
 • Må aldri videreformidles uten tillatelse fra enhetsleder

Takk for at du tar dette kurset, og er med på å forhindre smitte!

RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OM KORONA - oppdatert 13.03.20

Organisasjon og personal mottar jevnlig spørsmål fra ansatte om korona. Hvordan man skal forholde seg, og hvilke rettigheter man har i tilfelle smitte eller sykdom?

Under har vi samlet en del spørsmål og svar knyttet til dette.

Generelt

 • Gå alltid tjenestevei, og kontakt nærmeste leder.
 • Ledere skal være fleksible med å legge til rette for hjemmekontor. Hvis mulig benyttes hjemmekontor i størst mulig grad. De som har hjemmekontorløsning må alltid sørge for å ha bærbar PC med seg hjem, slik at ikke arbeidsstedet må oppsøkes for å hente nødvendig utstyr.
 • Ved eskalering av situasjonen kan ansatte bli beordret på jobb, med hjemmel i smittevernloven og unntaksbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Betalingsbetingelsene vil da være etter hovedtariffavtalen.
 • Kommunale møter begrenses til det mest nødvendige. Bruk elektroniske løsninger hvor dette er egnet.
 • Utenlandsreiser i jobb tillates ikke. Vær også kritisk med tanke på deltagelse på kurs og konferanser, og vær generelt varsom med deltagelse på arrangementer i privat regi.
 • Alle som har reist etter 27. februar, skal i karantene i 14 dager når de kommer hjem. Dette karantene-påbudet er nå blitt innskjerpet, og gjelder også for reiser til Danmark og Island. Gjelder dette deg så kontakt din leder.
 • Håndhilsning og annen fysisk kontakt må unngås.
 • Husk å orientere egen stedfortreder om situasjonsbildet.

Arbeidsgivers styringsrett

Det presiseres at alle ansatte som er i karantene må være tilgjengelig for arbeidsgiver på telefon og epost. Karantene er ikke fri. Det kan bli pålagt arbeidsoppgaver også for hjemmeværende.

Lyngdal kommune minner også om at styringsretten innebærer at ansatte kan bli omdisponert til å gjøre andre oppgaver enn normalt dersom situasjonen tilsier det.

Slik situasjonen er nå frarådes ansatte å dra på utenlandsreiser.

Kommunen som arbeidsgiver har ikke hjemmel for å nekte noen dette, men appellerer til sunn fornuft.

Folkehelseinstituttet har oppdatert oversikt over hvilke land og områder som har vedvarende spredning av viruset:

Områder med vedvarende spredning - FHI

Har du bestilt ferie til et av disse områdene anbefales du å ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å sjekke om du kan få pengene refundert ved avbestilling.

Arbeidsgiver vil være fleksibel med hensyn til flytting av oppsatt ferie, slik at denne kan gjennomføres ved en senere anledning.

Hvis du likevel velger å reise til et av disse områdene, kan du miste rettigheter både hos arbeidsgiver og i folketrygden.

Ved mistanke om smitte?

Mistenker du å ha vært eksponert for smitte kontakter du din leder. Ikke møt på jobb uten først å ha klarert dette med leder. Leder vurderer behov for karantene eller kontakt med helsepersonell.

Er du i karantene har du ikke anledning til å oppsøke arbeidsstedet.

Ved påvist smitte?

Vanlige regler for egenmelding / sykemelding gjelder, men Lyngdal kommune har utvidet muligheten for sammenhengende egenmelding fra 8 til 14 dager. Men maks antall dager med egenmelding er fortsatt 24.

Hvis jeg er redd for å bli smittet på min arbeidsplass?

Ta kontakt med leder for avklaring.

Mer info

Mer informasjon om korona-viruset finner du via knappelenkene under.

Infoside om korona, Helsedirektoratet

Orientering om koronaviruset

Med vennlig hilsen
Personal og organisasjon

FRARÅDER FELLES LUNSJ PÅ RÅDHUSET

Som en konsekvens av at det nå også er påvist koronasmitte i Lyngdal, og at ansatte i kommunen også har hatt kontakt med smittede personer, fraråder kommunedirektøren felles lunsj på rådhuset. Dette i samråd med kommunelegen. Den enkelte oppfordres til å ta lunsj på eget kontor, og minimere kontakten med andre til det mest nødvendige.

Håndhilsing og annen fysisk kontakt må unngås.

Mer info via knappelenken under.

Koronasmitte påvist i Lyngdal

FORHOLDSREGLER KNYTTET TIL KORONA-VIRUSET

Denne infoen er til alle ansatte i Lyngdal kommune.

I tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber Lyngdal kommune alle ansatte som har vært i områder med vedvarende spredning av korona-virus om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.

Årsaken til at dette nå er hovedregelen, er utviklingen med et økt antall smittede.

Helse- og omsorgstjenesten er naturlig nok spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme særlig utsatte pasientgrupper. Men regelen om å holde seg hjemme gjelder for samtlige ansatte i Lyngdal kommune.

Har du spørsmål rundt dette ta telefonkontakt med din nærmeste leder. Ikke send SMS eller epost. Dette for å sikre umiddelbar dialog om behovet for å holde seg hjemme, og vilkårene for eventuelt fravær. Dette gjelder personer som har vært på reise i et område med vedvarende smitte, og eventuelt helsepersonell med kritiske funksjoner.

Om karantene og isolasjon:

 • Personer som har hatt nærkontakt med bekreftet koronasmittet person, settes i karantene.
 • Hjemmeisolering gjelder personer som er mistenkt eller bekreftet syke.

Se FHI for mer informasjon og oversikt over risikoområder:

Områder med vedvarende spredning

Råd til helsepersonell - FHI

Her på hjemmesiden finner du også kommunelegens anbefalinger, og informasjonsfilm fra Helsedirektoratet. Denne er særlig rettet mot barn og unge.

Kommune-Kari kan også svare på spørsmål om korona.

Orientering om koronaviruset

Informasjonsfilm fra Helsedirektoratet

Med vennlig hilsen

Ole Aa Brattfjord, informasjonsansvarlig
Mobil: +47 90131726

OM LØNNSUTBETALING OG "LØNNSSLIPP"

Til alle ansatte i Lyngdal kommune!

På grunn av kommunesammenslåing og bytte av datasystem er det viktig at dere alle sjekker at dere får riktig lønn! Dersom lønnen er for lav eller for høy, eller det er andre spørsmål, så gi beskjed til oss med å sende mail til: lonn@lyngdal.kommune.no

En stor nyhet er at alle ansatte nå vil få "lønnsslipp" på mobil! For å få tilgang til denne, må dere laste ned appen Visma Employee, fra Google Play / App Store.

Brukernavn: Din mailadresse til arbeid (for ansatte med epostadresse som slutter med @lyngdal.kommune.no er det denne som skal brukes).
Passord: Passord til visma.net (ved første gangs pålogging må du trykke «glemt passord» Du vil da få en mail til din «jobb-mail» der du kan lage ditt passord)

Med vennlig hilsen
Marit Gundersen, lønnsansvarlig
Telefon 948 01 233

BEDRIFTSHELSETJENESTE

I forbindelse med kommunesammenslåingen har Lyngdal kommune inngått ny avtale om bedriftshelsetjenester, med Lund BHT. Det er vi veldig glade for, og ser frem til samarbeidet med dem.

Kommunens tidligere samarbeid med Mandal BHT og Lister BHT opphørte 31.12. 2019.

Lund BHT vil ha fast dag i Lyngdal på tirsdager, og ellers oppdrag etter behov. Tilstedeværelse primært i Lyngdal sentrum, men også på Konsmo og Byremo.

Primær kontaktperson i Lund BHT er HMS-rådgiver Gryne Reinertsen. Hun kan kontaktes på telefon 990 45 549, eller epost gryne@lundbht.no.

Ta gjerne en titt på hjemmesiden deres for hva slags tjenester de har.

Hjemmeside Lund BHT

Koordinator for BHT-tjenestene i Lyngdal kommune er undertegnede, så ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe!

Med vennlig hilsen
Ida Marie Meland Eikebrok, telefon 480 05 523.

HJELP OSS Å UTVIKLE NETTSIDENE

Her ser dere altså våre nye nettsider, med et klart fokus på at Kommune-Kari skal spørres først. Men hun trenger mat, og vi må mate henne. Ber derfor om at dere er flinke til å melde fra om ting som mangler, enten via tilbakemeldingsskjemaet, eller på mail til webredaktør.

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I NY KOMMUNE

Det er nå utarbeidet retningslinjer for arbeidsgiverpolitikken i ny kommune. Du finner dem via lenken under.

Arbeidsgiverpolitikk

VELFERDSORDNINGER 2020-2021

Sist endret: 01.07.2020