Interninformasjon

Her finner du nyheter og aktuell informasjon for deg som ansatt.

Her finner du nyheter og aktuell informasjon for deg som ansatt.

NYTT SAK- og ARKIVSYSTEM FRA 8. FEBRUAR (publisert 26.01.24)
 • Ny sak-/arkivløsning blir satt i drift fra torsdag 8. februar 2024.

Innsynsløsningen, inklusive offentlig postjournal og politisk møtekalender, får nå helt nye sider.

Les mer om den nye løsningen WebSak via lenken under.

Lenke: Nytt sak- og arkivsystem

NY KOMMUNEOVERLEGE ANSATT (publisert 22.01.24)

1. februar 2024 tiltrer Øystein Buerøgård Therkelsen (37) i stillingen som kommuneoverlege i Lyngdal kommune.

Therkelsen er bosatt i Lyngdal, og har tidligere vært sykehjemslege i Lyngdal kommune.

Via lenken under kan du bli litt bedre kjent med vår nye kommuneoverlege.

Lenke: Ny kommuneoverlege

Bilde av kommuneoverlege Øystein Therkelsen
Øystein Buerøgård Therkelsen er ny kommuneoverlege i Lyngdal kommune. Foto: Privat
NY AVTALE OM BEDRIFTSHELSETJENESTE (publisert 03.01.24)

Fra 01.01. 2024 til 31.12. 2028 har Lyngdal kommune tegnet avtale med BHT SørVest, lokalisert i Mandal og Flekkefjord.

Du kan lese mer om dem via lenken under:

Lenke til BHT SørVest

En bedriftshelsetjeneste skal ha en fri og uavhengig rolle, og er verken arbeidsgivers eller arbeidstakers representant. De har en rådgivende funksjon på en rekke møtearenaer hvor ansatte, ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten har sitt virke.

BHT SørVest vil ha fast tilstedeværelse i Lyngdal hver uke, fortrinnsvis tirsdager på rådhuset, men ellers etter behov/bestilling.

Avtalen om bedriftshelsetjeneste koordineres av Organisasjon og utvikling, for tiden ved rådgiver Kristin Opsahl, telefon 977 12 206.

ORDFØRERENS JULEHILSEN (publisert 18.12.23)

Juleillustrasjon med tekst

Dette er min første julehilsen til dere som ordfører i Lyngdal kommune. Først og fremst vil jeg benytte denne anledningen til nok en gang å takke for den store tilliten dere ga meg ved valget i høst. Det var både overveldende, og litt skremmende. Det er en oppgave jeg har tatt på meg med stor respekt og ydmykhet, og med et inderlig ønske om å innfri de forventningene dere har til meg. Jeg kan ikke love at jeg i de fire årene som ligger foran oss ikke kommer til å trå feil, eller kanskje til og med skuffe noen av dere. Men skulle det skje skal jeg være den første til å beklage, og jobbe for å rette opp mine feil.

Det jeg kan love er at jeg hver eneste dag skal gjøre mitt ytterste til beste for hele Lyngdal kommune.

Kommunens visjon er å «Fornye og forene». Skal vi klare å fornye oss, må vi alle dra i samme retning, og ha felles mål. Derfor har jeg uthevet ordet «hele». Vi må ikke lenger snakke om nord og sør, men om oss. Vi må i tiden som ligger foran oss jobbe for å bygge felles kultur, og ta hele den flotte kommunen vår i bruk.

Å bygge en felles kultur er ingen «quick fix». Det er en jobb som tar tid, og som må gjøres hver eneste dag. Gamle barrierer må brytes ned, og nye dører må åpnes.

Når det gjelder min ordførerdør, er den alltid åpen. Jeg har et inderlig ønske om at dere alle skal oppleve at terskelen for å stikke innom for en prat, eller på andre måter ta kontakt med meg, er lav. Mitt fremste mål som ordfører er at Lyngdal kommune skal være en god kommune å jobbe i, og at vi sammen skal videreutvikle og skape en kommune vi alle kan være stolte av, og som det er godt og trygt å bo i.

Skal jeg kunne bidra best mulig inn i den store oppgaven, er det ikke bare ønskelig, men helt nødvendig, å bli kjent med hva dere ansatte og innbyggere ellers tenker på og er opptatt av. Så ta kontakt! Ingen sak er for liten. Det trenger heller ikke handle om noen sak. En god samtale om løst og fast er i seg selv verdifull. På den måten blir vi enda bedre kjent med hverandre.

Portrett av Unni Nilsen Husøy, ordfører
Ordfører Unni Nilsen Husøy

Når det handler om økonomi, er ikke Lyngdal noen rik kommune. Vi har det stramt, og handlingsrommet er begrenset. Men vi er rike når det kommer til menneskelige ressurser. Noe vi ikke minst ser innenfor alt det frivillige arbeidet som utføres på dugnad i kommunens mange lag og foreninger.

Lyngdal kommune som organisasjon kan glede seg over mer enn tusen dyktige ansatte som hver eneste dag står på og gjør sitt ytterste for at våre innbyggere skal få så gode tjenester som det er mulig å få til med vår stramme økonomiske virkelighet.

Jeg vil her og nå benytte anledningen til å takke dere alle for den flotte jobben og innsatsen dere gjør. Jeg er stolt over å få lov til å være ordfører for en kommune med så mange dyktige medarbeidere, og så mange flotte innbyggere.

I dette julebrevet er det også naturlig å rette blikket litt utover. Vi lever i en urolig og uforutsigbar verden. Vi har ganske nylig lagt bak oss en pandemi, og lever ennå med etterdønningen av den. Både menneskelig og økonomisk. Nå opplever vi dyrtid, og en brutal krig i hjertet av Europa. I Midtøsten har gamle motsetninger blusset opp, med nye menneskelige tragedier som konsekvens. Man føler seg liten med et sånt bakteppe av uroligheter.

Heller ikke Lyngdal har gjennom 2023 vært skånet. På mange måter har vi lagt bak oss et år med mange tragedier og stor sorg, og mine tanker ved inngangen til julehøytiden går derfor særlig til de som har mistet noen av sine nærmeste. Tomme stoler blir ekstra tomme i en familiehøytid som julen, og savnet kan være vanskelig å bære.

Men det er i slike tider man også innser hvor verdifull tiden er. I en av sine sanger synger John Lennon om at «Livet er det som skjer når du er opptatt med å planlegge andre ting».

Julen er tiden for å se hverandre, og spre varme og kjærlighet. Til dine nærmeste, og til de mange andre som trenger å bli sett. Den beste og mest verdifulle gaven du kan gi, er tiden din!
Så vær til stede i øyeblikket, og for hverandre. Tiden er ikke bare kostbar. Den er uerstattelig.

Jeg avslutter dette julebrevet med å sitere siste verset av Inger Hagerups dikt som vi alle kjenner så godt, og som vi tar fram hver eneste advent:

«Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned.
For lengsel, glede, håp og fred, men mest allikevel for fred
på denne lille jord, hvor menneskene bor»

Med disse ord ønsker jeg dere alle en god jul og et riktig godt nytt år!

Hilsen Unni Nilsen Husøy, ordfører

JULEHILSEN FRA KOMMUNEDIREKTØREN (publisert 15.12.23)

Året 2023 er snart historie. Som ansatt i Lyngdal kommune har din innsats stor verdi for innbyggerne i vår kommune. Flere av dere opplever sikkert at det mange ganger kan være krevende dager med mye å gjøre og oppgaver dere skulle hatt mer tid og flere ressurser til å løse. Men jeg håper også dere opplever at det å arbeide i Lyngdal kommune er en givende og samfunnsnyttig oppgave som gir muligheter til å få fram det beste i oss selv og de mennesker vi omgås. Jeg vil gi en stor takk til dere for det dere har bidratt med i 2023!

I høst har vi hatt kommunevalg og fått nytt kommunestyre for de neste fire årene. Nytt kommunestyre gir nye muligheter for å skape noe nytt sammen med de folkevalgte, og gir mulighet til å videreutvikle og forsterke det som fungerer godt i kommunen. Det nye kommunestyret har i høst gjennomført folkevalgtprogram. Folkevalgtprogrammet er en god arena for å styrke rolleforståelsen og samarbeidet mellom politikk og administrasjon.

Portrett av Kjell Olav Hæåk
Kjell Olav Hæåk.

Ved slutten av året er det tid for refleksjoner og tilbakeblikk. Fra året 2023 vil jeg kort nevne:

 • Det er arbeidet med omstillinger innen pleie og omsorgssektoren for å kunne møte framtidas behov på en bedre måte. Sykepleiere i stab, årsturnus og langvakter er noe som det har vært arbeidet med.
 • Store deler av voksenopplæringa på Rom har fra skolestart 2023 blitt flyttet til lokaler på Amento. Det frigjør nødvendig areal ved Å skole.
 • Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal miljøfyrtårnsertifiseres. Flere arbeidsplasser har i 2023 blitt sertifisert.
 • På Hausvik industriområde har vi i 2023 vedtatt reguleringsplan og framforhandlet opsjonsavtale med en utvikler for næringsområdet. Opsjonsavtalen er en stor og viktig avtale for kommunen som kan legge grunnlaget for nye inntekter og framtidige arbeidsplasser.
 • Forundringsparken og Anne-Cath. Vestly museum er et annet prosjekt det har blitt arbeidet med. Her har vi dessverre ikke lykkes slik vi hadde håpet på. Forundringsparken blir ikke realisert og vi må nå arbeide med andre alternativer for bruk av området.
 • I Lyngdal har vi i 2023 bosatt 50 flyktninger. I tillegg har vi asylmottak for flyktninger med inntil 350 plasser.
 • Det gjennomføres månedlig lederopplæring digitalt. I tillegg har vi i 2023 hatt 6 fysiske samlinger med ledere og tillitsvalgte.
 • Avtale om vennskapssamarbeid med byen Kryvyi Rih i Ukraina.
 • Plan for trygg oppvekst og tidlig innsats i Lyngdal kommune.
 • Større investeringsprosjekt som helsehuset, gang- og sykkelsti i Kvås og Bringsjordneset bru er sluttført.

I årene framover kommer vi til å få store endringer i samfunnet som vil stille krav til omstillinger. De største utfordringene vi står ovenfor vil være:

 • Endringer i befolkningssammensetningen med at vi blir langt flere eldre og færre i yrkesaktiv alder.
 • Endringer i klima og miljø.
 • Utenforskap.

Vår viktigste oppgave framover vil uansett fortsatt være å gi innbyggerne gode tjenester og opplevelser innenfor de rammer vi har til rådighet. For å få det til må vi jobbe for å ha en kultur for å møte innbyggere, brukere og hverandre på en hyggelig, positiv og god måte. I tillegg må vi ha en kultur for oppfinnsomhet der vi er villig til å gjøre nødvendige omstillinger.

I disse dager tenker vi på de av våre innbyggere som sliter og har problemer med å få økonomien til å strekke til. Vi sender også varme tanker til de av våre innbyggere som har måttet flykte fra krig og forfølgelse i sitt hjemland. Jeg vil rette en stor takk til Frivilligsentralene og de frivillige hjelpeorganisasjonene i kommunen vår som i år igjen har stått på for å gi innbyggere en bedre hverdag nå før jul. En stor takk også til formannskapet som i sitt siste møte 30. november bevilget kr 100 000 til julegaveaksjonen som Frivilligsentralen er ansvarlig for.

Jeg vil få ønske dere og deres nærmeste en fortsatt god førjulstid, og en god og fredfull julehøytid.

Julehilsen fra Kjell Olav, kommunedirektør

 

Julebrevet fra kommunedirektøren kan du også laste ned som PDF via lenken under.

Lenke: Julehilsen fra Kjell Olav

HJEMMESIDE MED LAVT KARBONAVTRYKK (publisert 29.11.23)

De færreste av oss tenker over at hver gang vi surfer på nett, jobber i skybaserte fagsystemer, lagrer bilder, eposter og meldinger, så setter vi karbonavtrykk.

Den stadig økende bruken vår av datakraft og de enorme datamengdene vi sender og lagrer i den såkalte skyen, tilsvarer per i dag - ifølge ekspertisen - omtrent 3,5 prosent av de totale globale utslippene. Det er omtrent like store utslipp som flybransjen! Et miljøaspekt som ved tusenårsskiftet ikke fantes, men som i vår tid har et ekstremt hurtig voksende omfang. Det vi omtaler som skyen, er i virkeligheten store, fysiske datalagringssentre, med enorme behov for kraft og vann. Slike sentre for datalagring utvides og bygges hele tiden, for å håndtere de voldsomme mengdene datatrafikk og lagringsbehov som både offentlige virksomheter og private aktører representerer.

Vår dyktige IT-rådgiver, Trond Andresen, har presentert oss for et nettsted hvor det er mulig å sjekke karbonavtrykket til en nettside. Vi har selvfølgelig kjørt www.lyngdal.kommune.no gjennom denne karbonkalkulatoren. Resultatet ble ganske oppløftende. Vår hjemmeside fikk karakteren "C", som er godt over gjennomsnittet. 

Karbonkalkulator hjemmesiden skjermbilde

Hvordan virker dette da?

Å beregne karbonutslippene til nettsider er selvsagt litt av en utfordring, men størrelsene som benyttes for å kalkulere energiforbruket og utslippet til en nettside er blant annet mengden av data og energiintensiteten til data som overføres, samt datasenterets energikilde. For å nevne noe. Når en nettside er lastet inn, er energien som brukes omtrent proporsjonal med mengden data som overføres.

Man kan imidlertid ikke se seg blind på det karbonavtrykket som eksempelvis portalen til Lyngdal kommune står for. For det kan også være gevinster i andre enden som ikke måles av en slik karbonkalkulator. Ekempelvis at innbyggere kan få utført tjenester digitalt via portalen, og derfor slipper å måtte kjøre til et rådhus eller annet offentlig kontor for å få dette gjort. På den måten reduseres utslipp.

Et annet perspektiv i dette er alt det vi lagrer i "skyen", som vi strengt tatt ikke trenger å ta vare på i all evighet. For eksempel gamle eposter, meldinger og verdiløse bilder.

Noe å tenke på?

Mvh
Ole Åsmund Brattfjord, rådgiver kommunikasjon

VIL DU MOTTA NYHETSBREV FRA USHT? (publisert 24.11.23)

Jobber du med beboere eller brukere i helse- og omsorgstjenester? Gikk du glipp av siste nytt?

Utviklingssenteret (USHT Agder vest) skriver om aktuelle nyheter fra feltet, faglige tema og aktiviteter for deg som ønsker å være oppdatert. Via lenken under kan du melde deg på nyhetsbrevet fra USHT. Her får du jevnlig påfyll og inspirasjon som kan være nyttig for deg i din arbeidshverdag, og du går ikke lenger glipp av siste nytt.

Lenke: Abonner på nyhetsbrevet her

Hvert fylke i Norge har et utviklingssenter, som jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Utviklingssenterene skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Visjonen til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er «Utvikling gjennom kunnskap».

Utviklingssenterets logo

BARN og UNGES REPRESENTANT I PLANSAKER (publisert 20.11.23)

Mary-Ann Skårdal (bildet) er i kommende fireårsperiode valgt som barn og unges representant i plansaker. Ombudsrollen ble gitt henne av kommunestyret i møtet 16. november.

Mary-Ann Skårdal - portrett

Via knappelenken under kan du bli litt bedre kjent med henne.

Lenke: Barn og unges talsperson

RAKETTFORSKER blir VIRKSOMHETSLEDER (publisert 17.11.23)

Nå er det ikke slik at man må være rakettforsker for å kunne bli virksomhetsleder i Lyngdal kommune. Men nyansatt virksomhetsleder for Tekniske tjenester, Svein Jarle Haugland (bildet), har faktisk den bakgrunnen. Blant annet.

Svein Jarle Haugland-portrett

Haugland starter opp i jobben 1. desember 2023, og overlapper ut året med Ida Marie Meland Eikebrok, som har vært konstituert i stillingen. Ida Marie går fra årsskiftet tilbake til stillingen som rådgiver i Organisasjon og utvikling.

Via lenken under kan du bli bedre kjent med vår nye tekniske sjef.

Lenke: Ny teknisk sjef ansatt

«SOM Å HØRE SIN EGEN NEKROLOG» (publisert 09.10.23)

– Dette var jo nesten som å høre sin egen nekrolog bli lest opp, sa ordfører Jan Kristensen med et smil da han i lunsjen på rådhuset mandag 9. oktober ble takket av og gjort stas på av kommunedirektør Kjell Olav Hæåk. Det var etter at sistnevnte hadde listet opp mye av ordfører Kristensens gjerninger på jord at nekrolog-kommentaren falt.

Ordfører takkes av med blomster
Ordfører Jan Kristensen fikk blomsterhilsen og gode ord fra kommunedirektør Kjell Olav Hæåk i lunsjen mandag 9. oktober 2023. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Men så har da også Kristensen vært en markant skikkelse i Lyngdal kommune, både som mangeårig ansatt, og som folkevalgt. Han ble ansatt i kommunen i 1982, fire år etter at rådhuset sto ferdig. Siden da har han vært med på en rekke ombygginger, og omorganiseringer - der den største, i hans tid som ordfører, var sammenslåingen mellom Lyngdal og Audnedal kommuner i 2020.

– Du har skrevet deg solid inn i historien, som den første ordføreren i den nye kommunen, sa Hæåk blant annet før han overrakte Kristensen en blomsterhilsen på vegne av kommunens medarbeidere. Hæåk hyllet også Kristensen for at han alltid har vært en tydelig stemme for de svake og sårbare, det være seg Ukraina-konflikten eller pride.

– Nå går jeg, men dere skal bli, sa Kristensen til de mange frammøtte i lunsjen, og poengterte at Lyngdal kommune fortsatt vil være i gode hender med så mange dyktige medarbeidere. Han var også innom Lyngdal kommunes slagord, «Vi vil, vi våger».

– Det innebærer at man av og til må våge å gå på snørra. Da lærer man av det også, og reiser seg igjen. 

Jan Kristensens siste dag som ordfører i Lyngdal kommune er torsdag 12. oktober 2023. Da skal det velges ny, og selv går han over i pensjonistenes rekker.

Så spørs det da hva ny ordfører tenker om at første dag på jobben blir fredag den 13.?

Ordfører med kake
Jan Kristensen markerer starten på en ny tilværelse med kakestykke. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
NY MEDARBEIDER I ORGANISASJON og UTVIKLING (publisert 02.10.23)

Monica Haven (42) er ansatt som rådgiver i staben Organisasjon og utvikling. Monica er opprinnelig lyngdøl, oppvokst i Korshamn, men er bosatt med sin familie i Mandal. De siste årene har hun jobbet ved NAV Arbeidslivssenter, som er et ressurs- og kompetansesenter for inkluderende arbeidsliv. Gjennom jobben der har hun bistått virksomheter og bedrifter med råd for å redusere sykefraværet, hindre frafall fra arbeidslivet og bedre arbeidsmiljøet. En viktig kompetanse og erfaring som hun nå tar med seg inn i jobben som rådgiver i Lyngdal kommune.

Portrett av Monica Haven
Monica Haven. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
LYNGDAL KULTURHUS ER BLITT MILJØFYRTÅRN (publisert 02.10.23)

Kultursjef Jan Seland, avdelingsleder Kristian Strøm og ordfører Jan Kristensen med Miljøfyrtårn-plaketten

Nå kan også Lyngdal kulturhus smykke seg med tittelen Miljøfyrtårn. På bildet ser du tre fornøyde herremenn med det synlige og håndfaste beviset på nettopp det Fra venstre: Virksomhetsleder Jan Seland, avdelingsleder og sertifiseringsansvarlig Kristian Strøm og ordfører Jan Kristensen.

Les mer via lenken under.

Lenke: Kulturhus og Miljøfyrtårn

ÅRNES SKOLE HAR FÅTT NY REKTOR (publisert 27.09.23)

– Jeg gleder meg til å starte opp som rektor på Årnes skole!

Ordene tilhører Silje Stråtveit, som altså nå har overtatt den daglige ledelsen av Årnes skole etter Frode Solsvik. Hun er det man med rette kan kalle en kortreist rektor. Silje Stråtveit har nemlig bakgrunn som lærer ved skolen.

Portrettbilde av Silje Stråtveit
Silje Stråtveit. Foto: Privat

– Etter å ha jobbet som lærer på Årnes i mange år, og trivdes godt med det, blir det nå spennende å få lede skolen. Det blir nye ting å lære seg, men sammen med mine dyktige kollegaer skal jeg bidra til at Årnes skal være en god skole å gå på. Jeg vil jobbe for at Årnes skole skal være «et trygt sted å være, og et godt sted å lære», sier hun.

Stråtveit er rask til å skryte av skolens elever, foreldre og ansatte.

– Jeg ser fram til et fortsatt godt samarbeid med alle, både små og store, smiler hun.

Silje Stråtveit er lektor med tilleggsutdanning, og hun har skolelederutdanning. Før hun kom til Årnes i 2009, var hun lærer på Kringsjå skole i Oslo. Hun har også hatt prosjektstilling ved Lister Pedagogiske senter.

UT PÅ TUR MED ARBEIDSMILJØUTVALGET (publisert 07.09.23)

Bli med på høstturer til Korshamn, Sherpahytta, Konsmoheia og / eller til Lyngdals tak, Ørnemyrfjellet. Arbeidsmiljøutvalget inviterer ansatte ut på turer i Lyngdal kommune, «fra sør til nord»!

Det er i denne omgang planlagt fire turer, hvor deltagerne ikke bare får besøke de allerede nevnte flotte stedene i vår langstrakte kommune, men også mulighet for å treffe andre kollegaer i en annen setting. I tillegg kan deltagerne vinne fine premier, og man får mosjon på kjøpet!

Det er ingen påmelding til turene. Her er det bare å møte opp, og bli med.

Følgende turdager er planlagt:

 • Korshamn, tirsdag 12. september.
  Oppmøte på brygga ved butikken kl. 18. Tone Sommerseth og Ingrid Alden leder gruppen på en flott tur i nærområdet. Lett fremkommelig tur som passer for alle!
 • Sherpahytta, onsdag 20. september.
  Oppmøte ved hovedinngangen til helsehuset kl. 18. Tur opp sherpatrappa til dagsturhytta på Vågefjellet. Anne Sanden Kvinen og «kjentmann» tar oss trygt til topps.
 • Konsmoheia, onsdag 27. september.
  Oppmøte ved Konsmo kirke kl. 18. Jan Terje Ågedal leder oss trygt fram, og deler av sin lokalkunnskap.
 • Ørnemyrfjellet, søndag 15. oktober.
  Oppmøte kl. 13 ved parkeringsplassen på Øvre Flottorp. Grethe Stulien Lauen og «kjentmann» leder oss til topps på kommunens høyeste punkt, hvor det også er reist en flott gapahuk. Turen til Ørnemyrfjellet er med værforbehold.

Vel møtt til fire flotte turer i flotte Lyngdal. Hva med å gå sammen en gjeng fra ditt arbeidssted?

Med vennlig hilsen

Ida Marie Meland Eikebrok,
konstituert virksomhetsleder Tekniske tjenester
Telefon: 480 05 523

NÅ KAN DU SØKE STØTTE TIL ARBEIDSMILJØ-TILTAK (publisert 18.08.23)

Har du ideer til gode tiltak for å gjøre arbeidsmiljøet i Lyngdal kommune enda bedre, er det nå støtte å hente, fra en pott på hele 230.000 kroner.

Alt du trenger å vite om dette står på den flotte plakaten under (for øvrig designet av vår alltid like kreative medarbeider, Hallgeir Fiddan).

Noe du lurer på, så ta kontakt med Ida Marie Meland Eikebrok. Bruk epostknappen under.

Lenke til epost Ida Marie

Plakat om støtte til arbeidsmiljøtiltak

DEMENS- og KREFTKOORDINATOR ANSATT (publisert 27.04.23)

Begge de nyopprettede stillingene som demens- og kreftkoordinator i Lyngdal kommune er nå besatt. Se hvem som er ansatt via lenken under.

Lenke: Koordinator-stillinger besatt

«DRUKNER DU» I OPPGAVER? HER ER ET TRIKS FOR Å SORTERE DEM (publisert 24.04.23)

Mandag 24. april var rådgiver i Lister miljørettet helsevern (LMH), Sébastian M. Hille, til stede på kommunedirektørens ledermøte for kommunalsjefer og virksomhetsledere i Lyngdal kommune. Han presenterte da seg selv, og de ulike ansvarsområdene han håndterer. I tillegg hadde han med seg et praktisk tips for bedre å sortere oppgavene gjennom en hektisk arbeidsdag. Mange opplever fra tid til annen at mengden oppgaver synes å vokse dem over hodet, og det kan være vanskelig å prioritere. Det var da Sébastian M. Hille minnet om at det ikke nødvendigvis er slik at alt det man tror haster er viktig, eller at alt det man selv mener er viktig haster.

Som et verktøy for å sortere og prioritere arbeidsoppgaver tok han fram Eisenhower-matrisen, etter Dwight D. Eisenhower. Øverstkommanderende for de allierte styrkene i Europa under 2. verdenskrig, og senere amerikansk president i to perioder. Både som general og senere president behersket han kunsten å prioritere og delegere. For å gjøre dette brukte han en ganske enkel matrise der han matet inn oppgaver ut fra hvor kritiske de var.

Prøv det samme når det koker litt. Kanskje opplever du da at arbeidsdagen din blir noe mindre «stressende». Er det alle straks-oppgavene på to do-listen din som egentlig både haster og er viktige, eller er det oppgaver du kan planlegge å gjøre senere? Er det oppgaver andre kan gjøre for deg (delegere)? Kanskje er det oppgaver du strengt tatt ikke trenger å gjøre i det hele tatt? Nærmest tidsfordriv.

Vær selvkritisk og ærlig, og bruk Eisenhower-metoden. Kanskje får du deg en aha-opplevelse eller to.

Sébastian M. Hille med Eisenhower-matrisen
Sébastian M. Hille presenterer Eisenhower-matrisen for Lyngdal kommunes ledere. Foto: Ole Åsmund Brattfjord

 

Sébastian M. Hille med Eisenhower-matrisen
Hva er viktig og haster, og hva kan utsettes til senere? Foto: Ole Åsmund Brattfjord
IDA MARIE EIKEBROK OVERTAR TEKNISKE TJENESTER (publisert 21.04.23)

Personalrådgiver Ida Marie Meland Eikebrok er konstituert som virksomhetsleder for Tekniske tjenester i Lyngdal kommune inntil ny leder er på plass. Rådgiver i staben Plan og næring, Jan Terje Ågedal, skal være fagansvarlig for Tekniske tjenester i samme periode. På den måten settes det inn to midlertidige ressurser som deler ansvaret for personaloppfølgingen og det teknisk faglige mellom seg.

 • Den ledige stillingen som virksomhetsleder for Tekniske tjenester i Lyngdal kommune er nå lyst ut, med søknadsfrist 14. mai 2023.

Les mer via lenken under.

Lenke: Jakter ny teknisk sjef

Bilde av Ida Marie Eikebrok i Rådhusparken
Personalrådgiver Ida Marie Meland Eikebrok er konstituert som virksomhetsleder for Tekniske tjenester i Lyngdal kommune. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
INGUNN SKRETTING FAST ANSATT (publisert 28.03.23)

Etter å ha fungert i stillingen siden den ble vedtatt opprettet for et års tid siden, er Ingunn Skretting nå fast ansatt som kommunalsjef for Helse og velferd i Lyngdal kommune.

Lyst til å bli litt bedre kjent med Ingunn? Klikk på lenken under.

Lenke: Ny kommunalsjef ansatt

Ingunn Skretting i helsehustrappen
Ingunn Skretting er fast ansatt som kommunalsjef for Helse og velferd. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
HOPPER AV FACEBOOK (publisert 20.03.23)

I morgentimene mandag 20. mars ble siste melding lagt ut på Lyngdal kommunes facebook-side. I løpet av kort tid blir siden stengt. Kommunalsjef for Organisasjon og utvikling, Ronny Bjørnevåg (bildet), poengterer viktigheten av at kommunen prioriterer sin egen hovedkanal for innbygger-informasjon, som er hjemmesiden vår.

Denne uken (uke 12) sendes det ut en brosjyre til alle husstander i Lyngdal, som handler nettopp om hvordan kommunen informerer. Ettersom dette er offentlig informasjon deles den også ut til husstander som har reservert seg mot uadressert reklame.

I brosjyren kan du lese om følgende:

 • Kommunens hjemmeside
 • Om samtaleroboten Kommune-Kari
 • Om innbyggertorgene, kommunens fysiske møteplasser
 • Om utvidet byggesakstilbud
 • Innbyggervarsling
 • Min side-funksjonen
 • Om foreningsportalen og kommunens aktivitetskalender
 • Om Kommune-TV, nærdemokrati i praksis

Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk har siste ordet i brosjyren, med en hilsen til Lyngdals innbyggere.

De nyeste to sakene publisert på hjemmesiden vår er om brosjyren, og om hvorfor kommunen nå ikke lenger benytter Facebook som supplerende informasjonskanal.

Lenke til sak om Facebook

Lenke til brosjyre-saken

Ronny foran ny hjemmeside
Ronny Bjørnevåg viser fram kommunens nye hjemmeside. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
NY SKOGBRUKSRÅDGIVER (nesten) PÅ PLASS (publisert 17.02.23)

– Interessen for skog har vel nærmest kommet inn med morsmelka, sier Tor Martin Lohne (25), Lyngdal kommunes nye skogbruksrådgiver. Opprinnelig fra Kvinesdal, og oppvokst på gård med sauer og skogsdrift som hovednæring.

– Tidligere drev vi også med melkeproduksjon, men det ble avviklet for et par år siden, sier han.

Lohne er for tiden opptatt med å fullføre sin mastergrad i skogfag. Noe han gjør i Trondheim. Derfor «nesten på plass» i tittelen til denne presentasjonen.

Fram til sommeren jobber han 50 prosent for Lyngdal kommune, parallelt med at han fullfører studiet i «Nidaros». I denne perioden jobber han hovedsakelig fra hjemmekontor. Men etter endt studie er han på plass 100 prosent.

Bilde av Tor Martin Lohne
Kvindølen Tor Martin Lohne er Lyngdal kommunes nye skogsmann. Foto: Privat

Som nevnt innledningsvis er han nærmest oppvokst i skogen, og visste tidlig at dette var den veien han ville gå. Etter fullført grunnskole begynte han på naturbruk ved KVS Lyngdal.

– Jeg hadde tre fantastiske år i Lyngdal. Etter det tok jeg to friår der jeg blant annet jobbet med linjeryddig, reiste til New Zealand, giftet meg og fikk et barn, smiler han.

Etter friårene flyttet han med familien til Ås for å studere skogfag. Han fullførte bachelorgraden i 2021, og startet på mastergraden samme år. Rett før masterstudiet startet flyttet familien til Trondheim, der de fortsatt bor.

Lenke til infosiden om skogbruk

HUN ER KOMMUNENS VANNOMRÅDE-KOORDINATOR (publisert 17.01.23)

Nei, hun er ikke født i stjernetegnet Vannmannen. Men ellers kommer det meste nå til å dreie seg om vann for Anne Charlotte Westerås. Hun er nemlig ansatt som Lyngdal kommunes vannområdekoordinator. Det er hun for så vidt også i ni andre kommuner, men Lyngdal er vertskommune, og inntil videre har Anne Charlotte kontorsted i Lyngdal rådhus. Inntil videre, for i en litt kortere tidshorisont er det meningen at hun skal bli en del av fellesskapet Statens hus i Postgården.

Anne Charlotte Westerås er koordinator for vannområdene Sira-Kvina, Lygna og Audna-Mandal. I tillegg til veilederrollen skal vannområde-koordinatoren bidra til å etablere samarbeidsarenaer i vannfaglige spørsmål på tvers av administrative grenser.

– Hovedoppgaven min vil være å koordinere alt arbeid med vann, og på den måten sikre en bærekraftig forvaltning på lokalt nivå. Vannet kjenner som kjent ingen grenser, og derfor er det ekstra viktig å legge til rette for gode samarbeidsarenaer på tvers av kommunene, sier Anne Charlotte.

Mange kjenner henne kanskje igjen fra Kvåsfossen, hvor hun tidligere var daglig leder og rådgiver for stiftelsen Nasjonalt villakssenter. Før det arbeidet hun som naturbrukslærer ved Øya videregående skole i Trøndelag, og ved Flekkefjord videregående skole. Anne Charlotte er utdannet fra Ås, med en bachelor i naturforvaltning og en master i miljø- og naturressurser.

Bilde av Anne Charlotte
Vannområde-koordinator Anne Charlotte Westerås (Foto: Privat)

Hun er gift, har to barn, og er glad i natur. Liker å gå på tur, fiske og klatre - og ifølge seg selv hører hun nesten alltid på musikk. For henne var det også søt musikk å bli tilbudt stillingen som vannområde-koordinator.

– Jeg føler meg veldig heldig som har fått en så faglig relevant og ikke minst spennende jobb her hjemme i Lyngdal, smiler hun.

Samarbeidsavtalen om stillingen som vannområdekoordinator ble endelig vedtatt av Lyngdal kommunestyre torsdag 13. oktober 2022. Dette er én av i alt tre tilsvarende stillinger som er vedtatt opprettet på Agder.

Vannområde-koordinatoren er i utgangspunktet en prosjektstilling med fire års varighet. Det vil si fra 2023 til og med 2026. I tillegg til kommunene er også Agder fylkeskommune en del av dette prosjekt-samarbeidet.

Hvilket stjernetegn, spør du?

Hun er skorpion!

KORTREIST NY BIBLIOTEKSJEF (publisert 13.01.23)

Det er ansatt ny avdelingsleder for bibliotek og innbyggertorg etter Hege Solli. Den nye lederen heter Miriam Danielsen Taye, og er vel det man kan kalle kortreist, ettersom hun helt siden 2008 har hatt Lyngdal bibliotek som sitt arbeidssted. Hun har også hatt diverse andre oppgaver i Lyngdal kommune, men har de siste årene hatt full stilling som bibliotekar. Fra 1. januar 2023 tok hun over som avdelingsleder.

Med Miriam på plass får kulturvirksomheten en avdelingsleder med erfaring, og som fra før er godt kjent med både ansatte og den avdelingen hun skal lede. Om veien videre sier Miriam dette:

– Jeg er takknemlig for at jeg har fått lov til å bli leder for en sånn gruppe flotte mennesker som jeg allerede kjenner godt og som jeg har jobbet sammen med i et varierende antall år. Jeg tenker det er viktig at vi får tid på oss til å lande litt nå som vi har stått uten leder i hele høst. Det som er viktig for meg i tiden framover er å fortsette jobben som allerede er gjort med å få avdelingen «Lyngdal bibliotek og innbyggertorg» så sammenknyttet og stabil som mulig. Vi er fortsatt en ganske fersk avdeling, og vi har mye å lære av hverandre, sier Miriam som gleder seg til å ta fatt på nye og spennende oppgaver.

– Hovedoppgaven vår er uansett, og skal alltid være, å tilby god service og gode tjenester til Lyngdals innbyggere og til våre bibliotekbrukere. Både fra vår kommune og alle de som kommer innom oss når de besøker Lyngdal, sier hun.

Litt om personen Miriam Danielsen Taye: Hun er gift, og har to barn. I skrivende stund på 15 måneder og 4 år. Hun er, kanskje ikke helt overraskende, veldig glad i å lese. Hun har blant annet studert engelsk og nordiske språk og litteratur. I tiden som ansatt på Lyngdal bibliotek tok hun også bibliotekarutdannelse. Noe som kom godt med da hun bestemte seg for å søke jobben som avdelingsleder. Det er nemlig en lovbestemt forutsetning å være bibliotekar-utdannet for å kunne være leder på et bibliotek. Ellers elsker hun å strikke og å drive med håndarbeid av ulike slag. Og hun elsker sterke farger.

– Jeg blir i godt humør av sterke farger, smiler Miriam.

Miriam Danielsen Taye med bok
Miriam Danielsen Taye er ny avdelingsleder for Lyngdals bibliotek og innbyggertorg. Hun elsker sterke farger, håndarbeid og ikke helt overraskende, å lese. Boken hun holder på dette bildet heter forresten «Amerikanske guder», av Neil Gaiman. Ifølge Miriam et must å lese for de som liker fantasy, mytologi og britisk humor.
JULEHILSEN FRA KJELL OLAV (publisert 12.12.22)

Via lenken under finner du årets julebrev fra kommunedirektøren.

Takk for innsatsen i 2022!

RÅDHUSENE ER BLITT MILJØFYRTÅRN (publisert 07.12.22)

Innen utgangen av 2023 er målet at alle kommunens virksomheter skal være miljøfyrtårn-sertifisert. Nå kan både Lyngdal rådhus og Konsmo kommunehus smykke seg med tittelen Miljøfyrtårn. Les mer på kommunens hjemmeside via lenken under.

Første kommunale Miljøfyrtårn

RONNI ELLEFSEN BLIR NY LEDER FOR NULLVISJONEN LISTER (publisert 01.12.22)

Ronni Ellefsen (47) er ansatt som ny leder av Nullvisjonen i Lister etter Torstein Salvesen. Og dersom du forbinder ham med Elvis, så er det helt korrekt.

Les mer via lenken under.

Ny leder for Nullvisjonen

NY LEDER FOR TEKNISKE TJENESTER (publisert 17.11.22)

Ernst Vidringstad tar over som virksomhetsleder for Tekniske tjenester etter Zvezdana Malbasa. Vidringstad starter i jobben 1. mars 2023. Fram til da er leder for uteseksjonen, Steinar Litland, konstituert i stillingen.

Les mer om den nye virksomhetslederen via lenken under.

Ny "teknisk sjef" ansatt

KOMMUNEN HAR TATT I BRUK Visma PLUS (publisert 11.11.22)

I uke 46 tar kommunen i bruk skyløsningen Visma PLUS.

På grunn av dataoverføringer vil derfor Visma web, Visma.net og Visma Enterprise være utilgjengelig i starten av uken:

 • Visma vil være utilgjengelig fra mandag 14.11. kl. 09:00 til og med onsdag 16.11. kl. 09:00.
 • Fra onsdag morgen kl. 09:00 er vi over på Visma Plus.
 • Ny innloggingsmetode sendes ut!

Se gjerne denne opplæringsvideoen for pålogging på forhånd: eLæringsvideo for pålogging

Merk dere dette: Dere vil få en ny innloggingslink tilsendt i løpet av mandag/tirsdag som kan tas i bruk onsdag. Det vil bli mulig å laste ned en samle-app, og app’ene skal være lettere å ta i bruk!

Ressursstyring vil fremdeles være operativt og tilgjengelig (RS til bruk for helse, velferd og barnehager). Alle andre systemer enn Visma skal være mulig å bruke.

Nedetid berører kun integrasjon med Visma.

Med vennlig hilsen Marit Gundersen
Økonomi/Lønn/Brukeradministrator Visma
Mobil: 948 01 233

LYNGDALS NYE KOMMUNEOVERLEGE

Ola Vassbø er ny kommuneoverlege i Lyngdal. Han er ansatt i 20 prosent stilling, inntil videre ut 2022. Vassbø vikarierer også som kommunens smittevernlege.

Han ble i april ansatt som ny kommuneoverlege i Flekkefjord, og har i tillegg takket ja til å ivareta denne viktige rollen også i Lyngdal kommune, i en stillingsbrøk tilsvarende én dag i uken.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent også med Lyngdal, sa Vassbø da han mandag 26. september deltok på ledermøte i Lyngdal kommune, for å presentere seg selv og for å hilse på noen av dem han skal samarbeide med innenfor overordnet helse og beredskap.

Før han gjorde sørlending av seg jobbet han som kommunelege i Finnmark. Vassbø er opprinnelig fra Sandnes, oppvokst på gård, og har vært fastlege siden 2009. Han legger ikke skjul på at nettopp fastlegekrisen, og pandemien, har trigget hans interesse for samfunnsmedisin. En annen stor interesse er jakt, og i disse dager er det elgjakt det handler om. – Da nytter det ikke å ringe meg, sa Vassbø med et glimt i øyet til kommunens ledergruppe.

Ola Vassbø kommuneoverlege IMG_3214.jpeg
Kommuneoverlege Ola Vassbø. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
LYNGDAL KOMMUNE MILJØFYRTÅRN I 2023

Lyngdal kommune er nå i gang med prosess for Miljøfyrtårn-sertifisering! Med Kristine Gregersen som prosjektleder! Å bli sertifisert som Miljøfyrtårn er både ambisiøst og innsatskrevende. Og samfunnsmessig viktig! Via lenken under finner en fyldig omtale av prosjektet.

Skal ta den grønne lappen


REALISTISK ØVELSE FOR RÅDHUSANSATTE

På en grå og våt septemberdag ble det iverksatt full evakuering av Lyngdal rådhus. Alle ansatte måtte legge oppgavene til side, og søke ut i regnværet for å ta oppstilling på avtalt sted. Trappegangene var fylt med røyk da alarmen gikk litt over kl. 10 mandag 12. september 2022. Da øvingsledelsen etter evakueringen samlet de rådhusansatte til en kjapp oppsummering, var det mange som fikk seg en vekker. Hadde gangene vært fylt av ekte røyk var det sannsynligvis mange som aldri hadde kommet seg ut, men trolig mistet bevisstheten underveis på grunn av oksygenmangel. I verste fall kunne flere liv gått tapt.

 • Viktigste læringspunktet for de fleste var følgende: Gå aldri inn i røyken!

Møter du røyk, så søk til nødutgangene. På rådhuset betyr det brannstigene på utsiden av bygget. Men også disse viser seg krevende å benytte. Noe blant annet kommunedirektøren selv fikk erfare da han tok seg ned brannstigen fra 2.etasje. Dette er nok blant de åpenbare forbedringspunktene når eventuelle tiltak skal iverksettes.

Utover øvingsledelsen selv var det ingen av de rådhusansatte som visste om brannøvelsen på forhånd. Når gangene i tillegg var fylt av teaterrøyk, ble det en svært realistisk opplevelse.

Via knappelenken under finner du rapporten fra øvelsen.

Rapport brannøvelse 12.09.22

røyklagt gang IMG_2918.jpeg
En røykfylt gang var det som møtte de rådhusansatte da brannalarmen gikk mandag 12. september 2022. Foto: Ole Åsmund Brattfjord
Kjell Olav i brannstigen IMG_2922.jpeg
Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk på vei ned en av brannstigene. Foto: Ole Åsmund Brattfjord
ansatte utenfor rådhuset IMG_2925.jpeg
De rådhusansatte samlet på avtalt oppmøtested: Foto: Ole Åsmund Brattfjord
orientering etter øvelsen IMG_2933.jpeg
Oppsummeringen etter øvelsen ble en liten vekker for mange. Foto: Ole Åsmund Brattfjord
KULTUR HAR FÅTT NY AVDELINGSLEDER

Kristian Strøm (bildet) er ansatt som ny avdelingsleder på kultur og fritid i Lyngdal kommune. Han kommer fra avdelingslederstilling i Kristiansand kommune, som leder for innbyggertorget der, og har lang fartstid innen kultur i tillegg. Også som utøvende musiker. Blant annet kjent fra Søgne-bandet «Rastløs». Strøm overtar stillingen etter Rune Hauan, og dukker opp hos oss i Lyngdal kommune når han har avsluttet oppsigelsestiden i Kristiansand. Trolig i desember en gang.

KS-F.jpg
Kristian Strøm er kommunens nye avdelingsleder på kultur og fritid.
HUN ER NY HOVEDTILLITSVALGT FOR SYKEPLEIERNE (publisert 24.06.22)

Camilla Njerve (bildet) er ny hovedtillitsvalgt for Sykepleieforbundet i Lyngdal.

Camilla Nejrve sykepleier DSC_1619 (2).jpg
Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Som etternavnet avslører har hun røtter fra Spangereid i Lindesnes kommune, men bor nå på Vanse. Camilla Njerve var ferdig utdannet sykepleier i 2016, og har jobbet ved DPS i Kristiansand og i hjemmetjenesten i Kristiansand kommune før hun flyttet tilbake til hjemlige trakter og i 2019 startet på korttidsavdelingen ved gamle LBS. Hvor hun for øvrig også jobbet i studietiden. Hun har videreutdanning innen rehabilitering, og avsluttet i 2022 siste semester av videreutdanning i psykisk helsearbeid.

– Hjemme fikk vi tidlig høre om viktigheten av å være organisert, og om viktigheten av å stå sammen, sier hun om bakgrunnen for at hun har påtatt seg denne ombudsrollen.

– Det er spennende å få lov til å være representant for medlemmene, bidra inn i diskusjonene om blant annet arbeidstid, lønn og arbeidsvilkår, og samarbeide med de ulike aktørene. Jeg er takknemlig for tilliten som er gitt meg og at jeg får muligheten til dette, sier hun.

Har hun ledige stunder kobler Camilla av med venner, lesing, strikking og turer. Men med full jobb og studier ved siden av har det siste året vært lite ledige stunder for henne å ta av.

SAMSKAPING I PRAKSIS (publisert 23.03.22)

Tirsdag 22. mars 2022 arrangerte Lyngdal kommune felles opplæring for ledere, tillitsvalgte og hovedverneombud på tvers av hele organisasjonen. Hele 90 deltagere var samlet en hel dag for opplæring, refleksjon og diskusjon rundt hovedavtalen. Dette var samhandling, samarbeid og samskaping i praksis! Og ikke minst var det godt å kunne samles igjen fysisk på denne måten, etter to år med smittevern og sosiale restriksjoner.

Gruppebilde samling.png
Sentrale personer under fagdagen 22. mars. Foto: Ronny Bjørnevåg

Odd Joar Svensson fra KS Agder og Sølvi G. Thomassen fra Fagforbundet stod for det faglige innholdet. Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk framhevet på sin side viktigheten av godt samarbeid for å skape det gode arbeidsmiljøet for ansatte og de gode tjenestene til innbyggerne.

Med vennlig hilsen

Ronny Bjørnevåg, kommunalsjef Organisasjon og utvikling

Gruppearbeid og diskusjon.png
Refleksjon og gruppearbeid var en sentral del av fagdagen, som samlet over 90 deltagere. Foto: Ronny Bjørnevåg
BLI KJENT MED KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL (publisert 23.02.22)

Kommuneplanen skal bestå av en samfunnsdel med handlingsplan, og en arealdel. Samfunnsdelen ble endelig vedtatt av Lyngdal kommunestyre i møtet torsdag 10. februar 2022. Samfunnsdelen legger føringer for arbeidet med arealdelen, som det skal jobbes videre med gjennom 2022.

Kommuneplanen er fellesskapets plan. En plan som angår deg, familien din, naboene dine, vennene dine, arbeidskolleger, jobben din mv. En plan som påvirker din hverdag og framtid i kommunen. Derfor bør du bli bedre kjent med planen. Du finner den via lenken under.

Her finner du samfunnsdelen

Gjennom februar har vi på kommunens facebookside og Twitter-konto også presentert jevnlige utdrag av samfunnsplanens delmål.

TO NYE RÅDGIVERE STARTER VÅREN 2022 (publisert 18.01.22)

Det er nå ansatt to nye rådgivere på Plan og næring. Det er Marit Helene Leschbrandt fra Mandal og Kristine Engebretsen Illøkken fra Kristiansand. Leschbrandt kommer fra stilling som avdelingsleder ved Vest-Agder museet IKS, med ansvar for Kristiansand museum, Gimle gård og Odderøya museumshavn, og er ansatt som rådgiver næring.

Marit Helene Leschbrandt.png
Ny rådgiver næring, Marit Helene Leschbrandt.

I tillegg har Lyngdal kommune ansatt Kristine Engebretsen Illøkken som ny folkehelsekoordinator etter Linn Øysæd Gyland.

Portrett Kristine Engebretsen Illøkken.jpg
Ny rådgiver sosial bærekraft og folkehelse, Kristine Engebretsen Illøkken.

– Jeg er svært begeistret og takknemlig for at vi har kunnet rekruttere to nye medarbeidere som har så høy kompetanse og som er så godt egnet til stillingene, sier kommunalsjef Kristine Valborgland.

Begge de nye rådgiverne ventes å være på plass i Lyngdal kommune i løpet av våren.

Bli bedre kjent med dem via lenken under.

Nye rådgivere ansatt

ELENA ER NY KULTURSKOLE-REKTOR

Etter 20 år i stillingen som kulturskole-rektor går Marianne Bøksle over i pensjonistenes rekker. Hennes etterfølger er nå på plass, og heter Elena Yakovleva. Hun kommer fra stilling som kultursjef i en kommune i Lofoten, men har altså nå valgt å gjøre "søring" av seg. Som navnet nok avslører har hun russiske aner, men har bodd i Norge i 23 år. Nå ser hun fram til å bygge videre på det solide fundamentet Bøksle etterlater seg. I tillegg til å være rektor kommer Elena også til å undervise i fiolin. Et instrument hun faktisk har doktorgraden i.

- Det har vært en hektisk start, men nå gleder jeg meg til å starte et nytt kapittel her i Lyngdal, sier Elena Yakovleva.

Elena Yakovleva, Lyngdal kulturskole.jpg
Elena Yakovleva er ny rektor for Lyngdal kulturskole.
NY RENHOLDSLEDER ANSATT

Det er ansatt ny renholdsleder i Lyngdal kommune. Beatrice Nilsen startet i jobben i begynnelsen av august, og overtok da etter Knut Sagstad som har hatt et midlertidig ansvar for renholdet. Han er nå tilbake i stillingen som vaktmester på Lyngdal helsehus.

Beatrice Nilsen er bosatt i Kvinesdal kommune, og kom fra jobb som daglig leder for en optikerforretning. Hun er opprinnelig utdannet teknisk tegner, men har nå også tatt utdannelse som renholdsoperatør. I tillegg har hun studert økonomi og arbeidsrett.

På fritiden setter hun også pris på det våte element. Hun er glad i å være på sjøen, og hun er aktiv i Kvinesdal svømmeklubb. I tillegg spiller hun piano – men kommer neppe til å ta det piano i stillingen som renholdsleder.

– Jeg er tysk, og det betyr at alt må være ordentlig og ryddig, smiler hun.

Beatrice Nilsen renholdsleder.jpg
Beatrice Nilsen er ny renholdsleder i Lyngdal kommune. Foto: Ole Åsmund Brattfjord
ARBEIDSTID FOR ANSATTE MED DAGTIDSARBEID

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble lokale avtaler drøftet, og felles ordninger for arbeidstid fastsatt. Disse ordningene gjelder for ansatte med dagtidsarbeid.

Det som gjelder fra 01.01.20:

Sommertid

I begge kommuner har noen ansatte hatt sommertidsordning fra 1. juni til 31. august. Primært gjeldende for rådhusansatte. Denne ordningen er tatt bort i ny kommune. Det betyr at alle med ordinær arbeidstid skal arbeide 7,5 timer per dag også i sommermånedene. Det kan vurderes å korte ned på åpningstidene i sommermånedene slik at ansatte som har innarbeidet fleksitid kan benytte seg av dette og gå tidligere om ønskelig.

Betalt spisepause

Noen har hatt betalt spisetid, og noen har ikke hatt denne fordelen. Det er bestemt i ny kommune at samtlige ansatte har betalt spisetid. Dette betyr at man i løpet av sin arbeidsdag har mulighet for å ha 20 minutters spisetid i arbeidstiden. I spisetiden skal man være tilgjengelig for arbeidsgiver siden denne er innenfor arbeidsdagen på 7,5 timer, jfr. HTA 4.4 og AML § 10-9.

Halve dager i forbindelse med helligdager

Julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og pinseaften er såkalte «helgeaftener». På disse dagene regnes det som ordinær arbeidstid frem til kl. 12.00, og fri med lønn fra kl. 12.00 og utover, jfr HTA 4.6. Dette betyr at ansatte har arbeidsplikt frem til kl. 12.00. Selv om arbeidsstedet er stengt hele dagen, f.eks. i en barnehage, så har arbeidstakerne arbeid frem til 12.00. Ønsker man å avspasere, eller bruke ferie disse halve dagene, så avtaler man det med sin leder. Ønsker man å jobbe så vil leder tilrettelegge med arbeidsoppgaver. Det er mulighet for å bruke halve feriedager i forbindelse med fri på slike dager. Eksempelvis bruke 1 feriedag for å ta fri frem til kl. 12 på jul- og nyttårsaften.

Arbeidstid og åpningstid

Som det kommer frem her er ikke arbeidstid og åpningstid nødvendigvis det samme. Arbeidstiden er den tiden man er tilgjengelig for arbeidsgiver, og åpningstiden er den tiden vi er tilgjengelige for våre innbyggere og tjenestemottakere.

Med vennlig hilsen
Isabella Collett Sikel, kommunalsjef Organisasjon og personal

HJELP OSS Å UTVIKLE NETTSIDENE

Her ser dere altså våre nye nettsider, med et klart fokus på at Kommune-Kari skal spørres først. Men hun trenger mat, og vi må mate henne. Ber derfor om at dere er flinke til å melde fra om ting som mangler, enten via tilbakemeldingsskjemaet, eller på mail til webredaktør.

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I NY KOMMUNE

Det er nå utarbeidet retningslinjer for arbeidsgiverpolitikken i ny kommune. Du finner dem via lenken under.

Arbeidsgiverpolitikk

Sist endret: 26.01.2024