Interninformasjon

ELEMENTS NEDE FRA FREDAG ETTERMIDDAG TIL MANDAG MORGEN – publisert 021220

Elements skyløsning skal flyttes over til ny plattform. Det innebærer at kommunens sak/arkiv-system ikke er tilgjengelig fra kl. 16 fredag 4. desember til mandag 7. desember kl. 07. Flyttingen til ny plattform betyr jo da at heller ikke elektronisk postjournal eller politisk møtekalender er tilgjengelig.

RETNINGSLINJER FOR HJEMMEKONTOR UT ÅRET – publisert 011220

Det ble i ledermøte mandag 30. november besluttet at vi kan løsne litt opp når det gjelder muligheten til igjen å møte på arbeidsplassen. Mange har vært på hjemmekontor de siste ukene, men nå har flere mulighet for å møte opp på kontoret.

Det er opp til hver enkelt leder å regulere dette, slik at arbeidet blir ivaretatt, samtidig som man tar hensyn til at vi fortsatt må være forsiktige med hensyn til smitte.

Dette betyr i praksis at de som opplever at det er mer effektivt å møte på kontoret, eller av andre grunner ikke ønsker å jobbe hjemme, nå har mulighet for å være på kontoret/arbeidsplassen.

Ellers er det bestemt at vi ikke gjennomfører fysiske møter, men fortsetter å bruke Teams. Med unntak for politiske møter, som med visse begrensninger skal gjennomføres fysisk.

I tillegg må vi fortsette med god håndhygiene, og huske to-meters-regelen.

Med dette håper vi den gode trenden med færre smittetilfeller fortsetter, og at alle på sikt får mulighet til å være sammen med kjente og kjære i julen.

Mvh. Organisasjon og personal

RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OM KORONA – publisert 031120

Disse retningslinjene gjelder fra dags dato, og fram til noe annet blir kommunisert.

 • Som hovedregel skal alle møter gjennomføres på TEAMS.
 • Alle ledersamlinger gjennomføres på TEAMS.
 • Alle samlinger for virksomheter, avdelinger, personalmøter mv. gjennomføres på TEAMS.
 • Unntaksvis kan møter gjennomføres fysisk, dersom dette ansees som nødvendig. Men da med begrenset antall deltagere. Gjennomføring av fysiske møter skal avklares med virksomhetsleder.
 • Lederne legger til rette for økt bruk av hjemmekontor for de ansatte dersom dette er mulig (se nye retningslinjer om dette publisert 011220).
 • Ingen ansatte deler kontor.
 • Ingen felles sosiale arrangementer for ansatte, såsom felles lunsj, middag, julebord mv.
 • Møter med innbyggere og andre eksterne skjer kun etter avtale, og kun i spesielt avsatte møterom.

Påminner videre om reglene for smittevern:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
 • Alle holder minst 1 meters avstand til hverandre.
 • Vask og sprit hender ofte.
 • Host inn i albuen.
 • Hold deg orientert om de til enhver tid gjeldende nasjonale retningslinjer. Se Folkehelseinstituttets hjemmeside.
 • Har du feber, luftveis- eller forkjølelsessymptomer skal du i tråd med gjeldende regler ikke møte på jobb. I slike tilfeller avklares med leder om bruk av hjemmekontor vil være et alternativ.

Når det gjelder karanteneplikten presiserer kommuneoverlege Henriette Pettersen at karantenereglene kun gjelder for nærkontakter til smittede personer. Det vil si at en ektefelle eller samboer til en nærkontakt ikke har karanteneplikt, men kan gå på jobb, skole mv. som vanlig.

Kriseledelsen i Lyngdal kommune anmoder ellers nå også innbyggerne om de nærmeste dagene å avstå fra fritidsaktiviteter og all unødig sosial kontakt. Se utfyllende informasjon om dette via lenken under.

Siste fra kriseledelsen - 091120

KOMMUNEDIREKTØREN INFORMERER OM BUDSJETTARBEIDET – publisert 271020

Informasjon til ansatte om budsjettarbeidet i Lyngdal kommune

Lyngdal kommune må spare inn store summer på budsjettet. Prosessene som er igangsatt, og innsparingstiltak som allerede er iverksatt, preger organisasjonen. Vi ser at mange er slitne, og at en del ansatte også preges av usikkerhet.

Men realitetene må vi ta innover oss.

Vi ønsker ikke her å gå i detaljer om årsakene til at Lyngdal kommune er havnet i denne krevende økonomiske situasjonen. Det vil fort kunne oppfattes som å peke ut syndebukker. Men det er ikke til å stikke under en stol at det ikke var sånn som dette vi hadde tenkt det skulle bli. At flere andre kommuner er i samme båt hjelper heller ikke stort på vår egen situasjon. Nå må vi bare gjøre det beste ut av det.

Det er lett å skjønne at informasjonsbehovet er stort, og at usikkerheten nå er tilsvarende stor blant mange ansatte. Det er usikkerhet knyttet til om kvaliteten på tjenestene som leveres forringes. Det er frykt for arbeidsplasser. Offentlige drøftinger om endringer i skolestruktur skaper uro både blant ansatte og innbyggere.

Administrasjonen jobber intensivt med å få til et driftsbudsjett i balanse. Men ber om forståelse for at det ikke kan informeres om detaljer fra dette arbeidet nå, eller om de forslagene til innsparinger som er i spill. I denne prosessen snus alle steiner. Forslag kastes fram og drøftes. Å informere om alle disse forslagene mens vi er i prosess tenker vi fort kan gjøre vondt verre. Derfor vil det ikke bli informert om forslag til innsparinger og effektiviseringstiltak før kommunedirektøren presenterer budsjettet for de folkevalgte på budsjettkonferansen torsdag 12. november.

Denne starter kl. 15.30. Grunnet korona-restriksjoner er konferansen i Lyngdal kulturhus ikke åpen for publikum. Men den kan følges direkte på Kommune-TV.

Kjell Olav Hæåk - utsnitt.png
Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk takker alle ansatte for at de står på og leverer i en på alle måter krevende periode.

Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å takke alle ansatte for stå-på-viljen og fleksibiliteten som utvises i en for alle svært krevende situasjon.

Vi håper på lysere tider. Både når det gjelder økonomi og korona.

Med vennlig hilsen
Kjell Olav Hæåk, kommunedirektør

BLI MED PÅ AKTIV OKTOBER!

I oktober blir det gjennomført aktivtetskampanje i Lyngdal kommune, for å oppfordre alle ansatte til å holde seg i bevegelse, men også finne på noe sammen på arbeidsplassen!

Regler:

Loggen henges opp på et synlig sted for personalgruppen. For eksempel pauserom. Hver avdeling/virksomhet kan delta kun 1 gang.

 • Minimum 30 minutters aktivitet for å kunne loggføre
 • Gruppe = minimum 3 ansatte
 • Gruppeaktivitet gir en ekstra verdi på loggen tilsvarende antall minutter. For eksempel: 3 stykk går tur 45 minutter. Da loggfører man på enkeltnivå 45 minutter pr stykk, samt man får ekstra 45 minutter for at man har gjort det sammen
 • All type aktivitet teller: Gåtur, løping, sykling, gruppetimer, aerobic, klatring, spinning, orientering etc.

Hver virksomhet sender sin «logg» til Organisasjon og personal v/Ida. Frist: 15. november.

Send til epost Ida.Marie.Meland.Eikebrok@lyngdal.kommune.no

På møtet i AMU 15. desember trekkes det følgende premier:

 • 3 x gavekort à 300 kr til ansatte som har vært i aktivitet (trekkes)
 • Beste avdeling (antall minutter aktivitet totalt i løpet av måneden delt på antall ansatte på avdelingen). Avdelingen får 150 kr pr ansatt til gjennomføring av sosiale tiltak.
 • Trekke 1 vilkårlig avdeling som har deltatt: 3000 kr til avdelingen til sosiale tiltak.

Via knappelenken under kan du laste ned og skrive ut loggskjema.

Loggskjema "Aktiv oktober"

Fysisk aktivitet er bra for helsen din!

PÅMINNELSE OM SMITTEVERN (05.08.20)

Nå som vi starter opp igjen for fullt etter ferien, formidler vi denne påminnelsen om råd for smittevern og karanteneregler. Vi må alle gjøre det vi kan for å unngå ny lock down utover høsten. Pandemien er ikke over, og det er mye som tyder på at en bølge nummer to er på vei.

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du som ansatt både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan endres raskt.

Her kommer en påminnelse til alle ansatte i Lyngdal kommune vedrørende reiser til utlandet (hentet fra FHI):

 • Sett deg inn i karanteneregler som gjelder for innreisen når du kommer tilbake til Norge.
 • Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.
 • Tiltak og restriksjoner for å hindre smitte av covid19 er innført i mange land, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Reisende må også være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og kunne bli nektet innreise eller satt i karantene.
 • Smittesituasjonen kan endre seg raskt, og før reiser til utlandet bør du ta høyde for at det kan være lokale utbrudd av covid19, eller at det kan oppstå utbrudd mens du er på reise. Som ledd i forberedelsene bør du sjekke lokale myndigheters råd dit du skal, hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen.

Må du reise – bør du før reisen bl.a vurdere følgende:
- Risikoen for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
- Risikoen for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til.
- Risikoen for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom du skulle bli syk.
- Risikoen for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom du skulle bli syk.
- Risikoen for at du må karantene i Norge etter reisen.
- Risikoen for at du ikke får jobbe de 10 første dagene etter reisen.
- Risikoen for at du kan bli trukket i lønn hvis du må i karantene som ikke gir rettigheter i folketrygden.

 • Helsepersonell er frarådet å reise utenlands.

I det daglige er det fortsatt viktig å holde avstand, unngå store folkemengder og ellers følge gode rutiner for smittevern, så som antibac, hoste i albuen, unngå håndhilsning mv.

Har du symptomer på luftveisinfeksjon, MÅ du holde deg hjemme, og ikke oppsøke arbeidsplassen. For de som har mulighet for å benytte seg av hjemmekontor kan det være lurt å alltid ta med PC hjem etter arbeidstid, slik at man kan gjennomføre arbeid på hjemmekontor dersom man får symptomer men ellers er arbeidsfør.

Gode nettsider å følge med på:
www.fhi.no
www.regjeringen.no


På vegne av Organisasjon og personal og kommuneoverlegen:

Med vennlig hilsen

Ida Marie Meland Eikebrok
Fung. kommunalsjef organisasjon og personal
Mobil: +47 48005523

KORONA-INFO TIL RÅDHUSANSATTE (04.08.20)

Symptomer: Vi minner igjen om at har du symptomer på luftveisinfeksjon, MÅ du holde deg hjemme, og ikke oppsøke arbeidsplassen på rådhuset. Det kan være lurt å ta med PC hjem etter arbeidstid slik at man kan gjennomføre arbeid på hjemmekontor dersom man får symptomer men ellers er arbeidsfør.

Hjemmekontor: Rådhuset er fullt åpnet for publikum, men vi ber dere ledere ta dialog med deres ansatte om å ta deler av arbeidsuken på hjemmekontor dersom det lar seg gjøre. Dette er ikke et pålegg, men et råd for å ikke bli for sårbare i hver avdeling. Mange har ennå litt rolige dager med lite møtevirksomhet, hvor man kan jobbe hjemmefra.

Lunsj: Vi har i uke 32 åpnet kantina i kjelleren for å spise felles lunsj, da rådhuset ennå ikke er fullt bemannet grunnet ferie. Det står desinfeksjon ved inngangen, og alle bes benytte seg av denne før inngang. Den første som kommer må desinfisere bordene. De siste som går må desinfisere. Alle må holde 1 meter avstand til hverandre. Kaffeautomaten forblir stengt inntil videre.

Hold avstand og hold dere friske!


Med vennlig hilsen

Ida Marie Meland Eikebrok,
Fung. kommunalsjef Organisasjon og personal

Kristine Valborgland
Fung. kommunedirektør

OM BUDSJETTSITUASJONEN OG KOSTNADSKUTT

Som de fleste har fått med seg, har Lyngdal kommune store utfordringer i forhold til budsjettet i 2020. Dette skyldes ulike faktorer som gir økte utgifter, og mindre inntekter enn vi først forutså.

Det har i vår vært lagt ned mye arbeid i ulike arbeidsgrupper for å få en bedre oversikt, og for å se på ulike tiltak som skal bistå til at kommunen skal klare å få ned kostnadsnivået.

Politikere og innbyggere er opptatt av kvaliteten på tjenestene våre, og det gir store utfordringer når man må kutte kostnader. Vi er pålagt å følge de føringer som staten pålegger kommunen, og dette har vært styrende i arbeidet til arbeidsgruppene. Likevel ser vi at ekstra ressurser som man gjerne ønsker å beholde utover det som er lovpålagt kan bli berørt. Dette betyr at vi må kjøre en stram linje i forhold til ressurser i alle virksomheter, administrasjon og stab. Noe som igjen betyr at vi ikke kan beholde eller ansette alle de stillingene vi gjerne skulle ha hatt.

Kommunen har allerede satt i gang en del tiltak for å redusere kostnader:

 • Midlertidige avtaler i skoler og barnehager opphører
 • Vi ansetter ikke stillinger med «fast vikar» i helsesektoren
 • Det er innført ansettelsesstopp i administrasjon, støtte, stab og enkelte virksomheter. Det medfører at:
  - Ansettelse av kritiske stillinger skal vurderes nøye av en egen stillingsvurderingsgruppe
  - Stillinger i administrasjon, støtte og stab som er ubesatte ikke fylles dersom det er mulig
  - En del stillinger som er overtallige vil bli omplassert i kommunen til andre enheter

I tillegg til dette vil kommunen arbeide videre for å finne effektiviseringstiltak.

Alle prosesser i forhold til budsjettarbeidet gjennomføres av grupper bestående av ledere og tillitsvalgte. Vi forsøker så langt det er mulig å unngå oppsigelser, men ser at vi blir nødt til å omprioritere noen ressurser. Kommunen som arbeidsgiver er opptatt av at alle prosesser som medfører endringer skal gjennomføres etter gjeldende kriterier som er utarbeidet av arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner.

Vi er klar over at denne situasjonen krever mye av alle ansatte. Det krever at vi må tenke nytt i forhold til tjenester vi skal levere - at vi hjelper hverandre på tvers av virksomheter, og at vi støtter hverandre i de endringer og utfordringer som oppstår.

Arbeidsgiver vil så langt det er mulig ha en åpen dialog og informere fortløpende i forhold til budsjettarbeidet.

Med vennlig hilsen

Kjell Olav Hæåk,
Kommunedirektør

ARBEIDSTID FOR ANSATTE MED DAGTIDSARBEID

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble lokale avtaler drøftet, og felles ordninger for arbeidstid fastsatt. Disse ordningene gjelder for ansatte med dagtidsarbeid.

Det som gjelder fra 01.01.20:

Sommertid

I begge kommuner har noen ansatte hatt sommertidsordning fra 1. juni til 31. august. Primært gjeldende for rådhusansatte. Denne ordningen er tatt bort i ny kommune. Det betyr at alle med ordinær arbeidstid skal arbeide 7,5 timer per dag også i sommermånedene. Det kan vurderes å korte ned på åpningstidene i sommermånedene slik at ansatte som har innarbeidet fleksitid kan benytte seg av dette og gå tidligere om ønskelig.

Betalt spisepause

Noen har hatt betalt spisetid, og noen har ikke hatt denne fordelen. Det er bestemt i ny kommune at samtlige ansatte har betalt spisetid. Dette betyr at man i løpet av sin arbeidsdag har mulighet for å ha 20 minutters spisetid i arbeidstiden. I spisetiden skal man være tilgjengelig for arbeidsgiver siden denne er innenfor arbeidsdagen på 7,5 timer, jfr. HTA 4.4 og AML § 10-9.

Halve dager i forbindelse med helligdager

Julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og pinseaften er såkalte «helgeaftener». På disse dagene regnes det som ordinær arbeidstid frem til kl. 12.00, og fri med lønn fra kl. 12.00 og utover, jfr HTA 4.6. Dette betyr at ansatte har arbeidsplikt frem til kl. 12.00. Selv om arbeidsstedet er stengt hele dagen, f.eks. i en barnehage, så har arbeidstakerne arbeid frem til 12.00. Ønsker man å avspasere, eller bruke ferie disse halve dagene, så avtaler man det med sin leder. Ønsker man å jobbe så vil leder tilrettelegge med arbeidsoppgaver. Det er mulighet for å bruke halve feriedager i forbindelse med fri på slike dager. Eksempelvis bruke 1 feriedag for å ta fri frem til kl. 12 på jul- og nyttårsaften.

Arbeidstid og åpningstid

Som det kommer frem her er ikke arbeidstid og åpningstid nødvendigvis det samme. Arbeidstiden er den tiden man er tilgjengelig for arbeidsgiver, og åpningstiden er den tiden vi er tilgjengelige for våre innbyggere og tjenestemottakere.

Med vennlig hilsen
Isabella Collett Sikel, kommunalsjef Organisasjon og personal

SMITTEVERNKURS FOR ANSATTE

Som et ledd i kommunens tiltak for å forhindre smittespredning ønsker vi at alle ansatte gjennomfører e-læringskurset i basale smittevernsrutiner.

Kurset i smittevernrutiner finner du på: https://kurs.nhi.no/

For å komme til kurset klikker du deg inn på menypunktet pleieassistent, og deretter kurset "Basale smittevernrutiner". Alternativt kurset "Smittevern mot covid-19 i befolkningen", som du finner under menypunktet øvrige yrkesgrupper.

Avklar med din leder hva som vil være mest relevant for deg og din stilling.

image4tndm.png

Slik kommer du i gang

Følg veiledningen under:

 • Åpne https://kurs.nhi.no/ og registrer deg som bruker hvis du ikke har gjort det før
 • Følg veiledningen du får på registeringssiden
 • Klikk på din yrkesgruppe, og deretter på kurset du skal ta. Klikk så på START.
 • Underveis i kurset kan du få spørsmål om abonnement for å få tilgang til artiklene i NEL som ligger lenket til i kurset. Da skal du bare bruke samme brukernavn og passord som du bruker for å logge inn på kurssiden.

NB! Ikke registrer deg med mer enn én e-postadresse, bruk din kommunale e-post.

Betalingskoden er: hubevu89

 • Dette er den koden du skal legge inn for å «betale» for kurset du tar. Du får automatisk beskjed når du skal gjøre det
 • Må ikke forveksles med ditt personlige passord som du bruker for å logge inn
 • Må aldri videreformidles uten tillatelse fra enhetsleder

Takk for at du tar dette kurset, og er med på å forhindre smitte!

RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OM KORONA - oppdatert 13.03.20

Organisasjon og personal mottar jevnlig spørsmål fra ansatte om korona. Hvordan man skal forholde seg, og hvilke rettigheter man har i tilfelle smitte eller sykdom?

Under har vi samlet en del spørsmål og svar knyttet til dette.

Generelt

 • Gå alltid tjenestevei, og kontakt nærmeste leder.
 • Ledere skal være fleksible med å legge til rette for hjemmekontor. Hvis mulig benyttes hjemmekontor i størst mulig grad. De som har hjemmekontorløsning må alltid sørge for å ha bærbar PC med seg hjem, slik at ikke arbeidsstedet må oppsøkes for å hente nødvendig utstyr.
 • Ved eskalering av situasjonen kan ansatte bli beordret på jobb, med hjemmel i smittevernloven og unntaksbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Betalingsbetingelsene vil da være etter hovedtariffavtalen.
 • Kommunale møter begrenses til det mest nødvendige. Bruk elektroniske løsninger hvor dette er egnet.
 • Utenlandsreiser i jobb tillates ikke. Vær også kritisk med tanke på deltagelse på kurs og konferanser, og vær generelt varsom med deltagelse på arrangementer i privat regi.
 • Alle som har reist etter 27. februar, skal i karantene i 14 dager når de kommer hjem. Dette karantene-påbudet er nå blitt innskjerpet, og gjelder også for reiser til Danmark og Island. Gjelder dette deg så kontakt din leder.
 • Håndhilsning og annen fysisk kontakt må unngås.
 • Husk å orientere egen stedfortreder om situasjonsbildet.

Arbeidsgivers styringsrett

Det presiseres at alle ansatte som er i karantene må være tilgjengelig for arbeidsgiver på telefon og epost. Karantene er ikke fri. Det kan bli pålagt arbeidsoppgaver også for hjemmeværende.

Lyngdal kommune minner også om at styringsretten innebærer at ansatte kan bli omdisponert til å gjøre andre oppgaver enn normalt dersom situasjonen tilsier det.

Slik situasjonen er nå frarådes ansatte å dra på utenlandsreiser.

Kommunen som arbeidsgiver har ikke hjemmel for å nekte noen dette, men appellerer til sunn fornuft.

Folkehelseinstituttet har oppdatert oversikt over hvilke land og områder som har vedvarende spredning av viruset:

Områder med vedvarende spredning - FHI

Har du bestilt ferie til et av disse områdene anbefales du å ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å sjekke om du kan få pengene refundert ved avbestilling.

Arbeidsgiver vil være fleksibel med hensyn til flytting av oppsatt ferie, slik at denne kan gjennomføres ved en senere anledning.

Hvis du likevel velger å reise til et av disse områdene, kan du miste rettigheter både hos arbeidsgiver og i folketrygden.

Ved mistanke om smitte?

Mistenker du å ha vært eksponert for smitte kontakter du din leder. Ikke møt på jobb uten først å ha klarert dette med leder. Leder vurderer behov for karantene eller kontakt med helsepersonell.

Er du i karantene har du ikke anledning til å oppsøke arbeidsstedet.

Ved påvist smitte?

Vanlige regler for egenmelding / sykemelding gjelder, men Lyngdal kommune har utvidet muligheten for sammenhengende egenmelding fra 8 til 14 dager. Men maks antall dager med egenmelding er fortsatt 24.

Hvis jeg er redd for å bli smittet på min arbeidsplass?

Ta kontakt med leder for avklaring.

Mer info

Mer informasjon om korona-viruset finner du via knappelenkene under.

Infoside om korona, Helsedirektoratet

Orientering om koronaviruset

Med vennlig hilsen
Personal og organisasjon

FRARÅDER FELLES LUNSJ PÅ RÅDHUSET

Som en konsekvens av at det nå også er påvist koronasmitte i Lyngdal, og at ansatte i kommunen også har hatt kontakt med smittede personer, fraråder kommunedirektøren felles lunsj på rådhuset. Dette i samråd med kommunelegen. Den enkelte oppfordres til å ta lunsj på eget kontor, og minimere kontakten med andre til det mest nødvendige.

Håndhilsing og annen fysisk kontakt må unngås.

Mer info via knappelenken under.

Koronasmitte påvist i Lyngdal

FORHOLDSREGLER KNYTTET TIL KORONA-VIRUSET

Denne infoen er til alle ansatte i Lyngdal kommune.

I tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber Lyngdal kommune alle ansatte som har vært i områder med vedvarende spredning av korona-virus om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.

Årsaken til at dette nå er hovedregelen, er utviklingen med et økt antall smittede.

Helse- og omsorgstjenesten er naturlig nok spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme særlig utsatte pasientgrupper. Men regelen om å holde seg hjemme gjelder for samtlige ansatte i Lyngdal kommune.

Har du spørsmål rundt dette ta telefonkontakt med din nærmeste leder. Ikke send SMS eller epost. Dette for å sikre umiddelbar dialog om behovet for å holde seg hjemme, og vilkårene for eventuelt fravær. Dette gjelder personer som har vært på reise i et område med vedvarende smitte, og eventuelt helsepersonell med kritiske funksjoner.

Om karantene og isolasjon:

 • Personer som har hatt nærkontakt med bekreftet koronasmittet person, settes i karantene.
 • Hjemmeisolering gjelder personer som er mistenkt eller bekreftet syke.

Se FHI for mer informasjon og oversikt over risikoområder:

Områder med vedvarende spredning

Råd til helsepersonell - FHI

Her på hjemmesiden finner du også kommunelegens anbefalinger, og informasjonsfilm fra Helsedirektoratet. Denne er særlig rettet mot barn og unge.

Kommune-Kari kan også svare på spørsmål om korona.

Orientering om koronaviruset

Informasjonsfilm fra Helsedirektoratet

Med vennlig hilsen

Ole Aa Brattfjord, informasjonsansvarlig
Mobil: +47 90131726

OM LØNNSUTBETALING OG "LØNNSSLIPP"

Til alle ansatte i Lyngdal kommune!

På grunn av kommunesammenslåing og bytte av datasystem er det viktig at dere alle sjekker at dere får riktig lønn! Dersom lønnen er for lav eller for høy, eller det er andre spørsmål, så gi beskjed til oss med å sende mail til: lonn@lyngdal.kommune.no

En stor nyhet er at alle ansatte nå vil få "lønnsslipp" på mobil! For å få tilgang til denne, må dere laste ned appen Visma Employee, fra Google Play / App Store.

Brukernavn: Din mailadresse til arbeid (for ansatte med epostadresse som slutter med @lyngdal.kommune.no er det denne som skal brukes).
Passord: Passord til visma.net (ved første gangs pålogging må du trykke «glemt passord» Du vil da få en mail til din «jobb-mail» der du kan lage ditt passord)

Med vennlig hilsen
Marit Gundersen, lønnsansvarlig
Telefon 948 01 233

BEDRIFTSHELSETJENESTE

I forbindelse med kommunesammenslåingen har Lyngdal kommune inngått ny avtale om bedriftshelsetjenester, med Lund BHT. Det er vi veldig glade for, og ser frem til samarbeidet med dem.

Kommunens tidligere samarbeid med Mandal BHT og Lister BHT opphørte 31.12. 2019.

Lund BHT vil ha fast dag i Lyngdal på tirsdager, og ellers oppdrag etter behov. Tilstedeværelse primært i Lyngdal sentrum, men også på Konsmo og Byremo.

Primær kontaktperson i Lund BHT er HMS-rådgiver Gryne Reinertsen. Hun kan kontaktes på telefon 990 45 549, eller epost gryne@lundbht.no.

Ta gjerne en titt på hjemmesiden deres for hva slags tjenester de har.

Hjemmeside Lund BHT

Koordinator for BHT-tjenestene i Lyngdal kommune er undertegnede, så ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe!

Med vennlig hilsen
Ida Marie Meland Eikebrok, telefon 480 05 523.

HJELP OSS Å UTVIKLE NETTSIDENE

Her ser dere altså våre nye nettsider, med et klart fokus på at Kommune-Kari skal spørres først. Men hun trenger mat, og vi må mate henne. Ber derfor om at dere er flinke til å melde fra om ting som mangler, enten via tilbakemeldingsskjemaet, eller på mail til webredaktør.

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I NY KOMMUNE

Det er nå utarbeidet retningslinjer for arbeidsgiverpolitikken i ny kommune. Du finner dem via lenken under.

Arbeidsgiverpolitikk

VELFERDSORDNINGER 2020-2021

Sist endret: 02.12.2020